Archive for October, 2014

Премиера

На 14 октомври 2014 г. от 18.00 ч. в 6 аудитория на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски” ще бъде представена дебютната книга с разкази на Иван Станков “Спомени за вода”.

 

ПОКАНА

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;   e-mail
:  sub_plov@mail.bg

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

                  Каним Ви да участвате в ежегодната научна сесия, организирана от СУБ-Пловдив, която ще се проведе на    31 октомври и 1 ноември –  2014 г.,   петък и събота в Дома на учените – Пловдив (ул. Митрополит Паисий № 6, Старинен Пловдив), по следните научни направления:

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
  • ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Постери,мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

  • На 31  октомври се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
  • Заявки за участие ще се приемат до 20октомври 2014  г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
  • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 см. х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
  • Таксата за правоучастие се внася в деня на конференцията или до крайния срок за предаване на докладите (01.12. 2014г.) и е както следва:

за членовете на Съюза, за доклад до 4 страници –60 лв.;

за останалите участници, за доклад до 4 страници –80 лв.;

всяка допълнителна страница е 10 лв.

  • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от  01.12. 2014г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на честването на Деня на народните будители, което ще се състои на 31 октомври  2014 г., петък, от 17 часа в Синия салон на Дома на учените.

       

                                                         От ръководството на СУБ-Пловдив

Научна конференция 21 ноември

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

В рамките на  „Паисиеви четения 2014“ Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира конференция на тема

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и

приложност  (От края на ХVIII век до днес)

21  ноември – Пловдив

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могла да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу:

• Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.

• Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.

• Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.

• Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно : чуждо.

• Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.

• Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.

• Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.

• Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

• Властнически канон: литературен канон: литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.

• „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.

• Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.

• Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.

• Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.

• От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.

• Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.

• Продажби на интимния свят чрез разказ.