Archive for May, 2012

“Пловдив чете – 2012 г.”

Сдружение Литературна къща”, издател на списание „Страница”,  ще участва в инициативата „Пловдив чете – 2012г.” със следните събития:

  1. „Летен следобед” (Фабер 2011) на Александър Чобанов през погледа на белетристиката и на критиката. Участват: Александър Чобанов, Емил Андреев и Младен Влашки.

петък, 08. 06.2012 г. от 19.30 часа

сцена „Конюшните на царя” (при лошо време Фондация „Бъдеще за България”)

 

  1. „Страница” – премиера брой първи за 2012г.

На премиерата  критическият квартет на „Страница” ще говири заедно с авторите за два български романа: Елена Алексиева „Нобелистът” и Александър Секулов „Господ слиза в Атина”. Участват: Елена Алексиева, Александър Секулов, Гергина Кръстева, Татяна Ичевска, Здравко Дечев и Младен Влашки.

 

 събота, 09.06.2012г. от 11.00 часа до 12.30

Място:  Студио 1 на Радио „Пловдив” – с включване в предаването за книги на БНР- Радио Пловдив „Преге”.

Списание „Страница” ще можете да закупите от щандовете на ИК „Жанет-45”.

Конференция

„Метаморфозите на метафората”

Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание и  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”  организира международна научна сесия посветена на творчеството на Кирил Кадийски по случай неговата 65-та годишнина – „Метаморфозите на метафората”. Сесията ще се проведе в „Дома на учените” на 06.06. 2012 ( сряда) във времето от 10.00 до към 16.00 часа.

В конференцията ще участват  : Жан Оризе ( Франция, академия „Маларме”), проф. д-р Николай Аретов, проф. д-р Светлозар Игов, доц. д-р Владимир Янев, доц. д-р Людмил Тодоров, доц. д-р Петко Недялков, Надежда Александрова, Младен Влашки. Свои текстове са изпратили Дани Антонело ( Италия), Ан Даймънд (Канада), Мариус Келару ( Румъния), Светлозар Жеков (Белгия) и др.

 

След конференцията е предвидено литературно четене, посветено на 65-тата годишнина на Кирил Кадийски с участие на поетите:

 

Жан Оризе

Първан Стефанов

Тома Бинчев

Румен Леонидов

Бойко Ламбовски

Иван Сотиров

Петко Недялков

Людмил Димитров

и

Кирил Кадийски

 

Литературното четене да се проведе в къщата „Ламартин”  на 06.06. 2012 в  17.00 часа.

 

Нов брой на сп. Страница

Под редакцията на Младен Влашки и Клео Протохристова излезе първи брой на сп. Страница за 2012 г.  

Факултетът изследва

Покана за конференция

Пловдивски университет Паисий хилендарски

Филиал – Смолян  

50 години  научно-образователна институция в Средните родопи 

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

 

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

на тема:

ТРАДИЦИИ,  ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

19–21 октомври 2012,

гр. Смолян

 

            Уважаеми КОЛЕГИ,

Пловдивският университет ”Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян Ви кани най-любезно да вземете участие в работата на юбилейната национална научна конференция с международно участие на тема: „Традиции, посоки, Предизвикателства”,  посветена на 50-годишнината от създаването на научно-образователната институция в Средните Родопи.

Конференцията ще се проведе в периода 19-21 октомври 2012 г. в гр.Смолян.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

¨   Хуманитарни науки (лите­рату­рознание, езикознание, история, педагогика, психология и др.)

¨   Природни науки, математика и информатика (биология, екология, химия, фи­зика, астрономия, природ­на география, селско и горско стопанство, медицина,   математика, информатика, ин­фор­мацион­ни техники и техно­логии и др.)

¨   Икономика и туризъм (икономика, туризъм, мениджмънт, маркетинг, демография и др.)

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:  български и английски

ФОРМА НА УЧАСТИЕ: доклад или постер (100/70cm)

            ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, придружени с АБСТРАКТИ на български или английски език, се приемат до 31.07.2012 г., на следния електронен адрес за кореспонденция: pusmolyan2012conf@gmail.com, с прикачено приложение Abstract  Submission form _ime avtor.

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ: 

До 30 август 2012 г.: 

За активни участници  –     50 лв.

За придружаващи лица  –   30 лв.

След  30 август  2012 г.:

За активни участници  –        70 лв.

За придружаващи лица  –      40 лв.

 

Таксата правоучастие включва разходи за: материали от конференцията в т.ч. за рецензиране и публикуване на пълния  текст на доклада/постера  в   специално юбилейно  издание на ПУ, Филиал – Смолян,  кафе-паузи  и  вечеря. Всички останали разходи са за сметка на участниците.

Важно: всеки участник може да участва с не повече от един доклад /постер като  водещ  автор.

Таксите правоучастие се превеждат по следните банкови  сметки в лева:

SG Експресбанк – клон Смолян

BIC : TTBBBG22

IBAN:  BG84TTBB94003120017745

Пловдивски  университет, Филиал – Смолян

Основание за плащане: такса правоучастие в конференция, трите имена на участника.

            Пълният текст на доклада в обем до 6 страници, стриктно оформен съгласно техническите изисквания,  трябва да бъде предаден  на хартиен и електронен носител  в деня на конференцията.

           

            Допълнителна информация за конференцията, техническите изисквания за оформяне на докладите за публикуване, възможностите за настаняване и други ще получите с второто съобщение.

 

Повече информация за конференцията и формуляри за участие можете да изтеглите на електронен адрес:

http://194.141.96.213/smolyan/site.jsp?ln=1&id=438

Адрес за кореспонеднция:

4700 гр. Смолян

ул. Дичо Петров № 32

ПУ “П. Хилендарски”, Филиал – Смолян

e-mail: pusmolyan50conf@gmail.com

http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan

Конференция “Календар и литература”

КАТЕДРА ПО ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция

КАЛЕНДАР И ЛИТЕРАТУРА

 

Конференцията ще се проведе на 1 и 2 октомври 2012 г. в Шуменския университет.

Надяваме се на Вашето участие с доклад до 15 минути по обявената тема! Предвиждат се следните научни проблеми за изследване и дискусия:

І. Календарът в литературата.

1. Семиотизация/митологизация на календара в литературата; смислопораждащи механизми в литературните тематизации на календара:

– християнски календар и литература.

– национален календар и литература.

– народен календар и литература.

– политически календар и литература.

2. „Голямата История” и частната история в литературния календар.

ІІ. Литературата в календара.

1. Национална митология и литература в календарите на българското Възраждане.

2. Съвременно битие на литературата в календара.

Заявки за участие, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяните институции), E-mail и телефон за контакти изпращайте до 30 август 2012 г. на адрес:

Шумен 9712

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ФХН – Катедра по история и теория на литературата

Ул. „Университетска” 115

Миглена Николова

Тел. (054) 830 495, вътр. 278

и по E-mail: d.tchavdarova@gmail.com