Защитата

На 12.10.2012 г.  от 12.00 ч.  в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе  откритото заключително заседание  за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’  на докторант Милена Георгиева Динева-Мулешкова. Дисертационният труд “Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина” беше успешно защитен пред национално жури в състав: 

проф. дфн Инна Пелева (председател на журито),

проф. дфн Румяна Дамянова,

доц. д-р Катя Станева,

доц. д-р Николай Чернокожев,

                            доц. д-р Юлия Николова (научен ръководител).