Archive for December, 2011

Брой 2/2011 на “Страница”

Книжките на списание “Страница” могат да бъдат закупени в книжарниците: “Български книжици” – София, “Нисим” – София, “Хеликон” – Пловдив, “Магелан” – Пловдив или с поръчка от редакцията на електронен адрес lithome@abv.bg 

За 2012 година е възможен абонамент единствено в редакцията на списанието.

Конкурс за публикации

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Краен срок 15 януари 2012 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

І. Публикуване на научни разработки:

ІІ. Индексиране на български научни издания:

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: d.lesseva@mon.bg или b.marina@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени н а ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 15 януари 2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Повече информация в сайта на МОМН:  http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/publikacii.html