Университет по библиотекознание и информационни технологии – гр. София

П О К А Н А

за участие в националната научна конференция

„КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО”

 

Културните концепти на политическото са важно звено в системата на взаимоотношение между властта и обществото. Често те представляват израз на националната картина на света и получават етнокултурна маркираност. Културните концепти на политическото са свързани с идеологическите представи и митове. Те могат да бъдат част от символичното, което изгражда ценностите на обществото и националната идентичност. С политическото от научна гледна точка днес се занимава политическата философия. Някъде се изучава и т.нар. „политическа концептология”.

С нашата научна конференция си поставяме задачата да очертаем полето на културните концепти на политическото в България в нашето актуално съвремие. Това може да означава изучаването на даден концепт в исторически, езиков, литературен и медиен аспект. Някои концепти имат междукултирни измерения. Има такива, които формират значението си през различните видове изкуства, в сферите на религията и философия.

Непосредствено отношение към политическото съзнание имат концептите: воля, закон, лъжа, собственост, свобода, страх, език, справедливост, власт, които са проектирани в езиковото съзнание, тематизирани са в литературата, обект на интерпретация са от медиите.

Литературоведът може да се фокусира върху изследването на културни концепти (идеи, понятия, термини, теории) на политическото, уловени и проблематизирани в самите текстове или по техните граници. Тази проблемност трябва да бъде видяна в оптиката на диахронното (генеалогия, автотекстуалност), реализирана в различни дискурси и медии, видове изкуства, контексти и перспективи.

Концептите могат да включват реконструкция  на политическото като биографично-исторически контекст.

Могат да обхващат политически образи, идеи, представи за системата, код на политическото в творбите.

Предизвиканите политически оценки и реакции у възприемащия литературното произведение.

От езиковедска гледна точка – това може да бъде например функцията на политическата метафора.

Необходимо е да се пояснят демонстрираните и дискретните равнища на политическото (от манифеста до „идеологическата поръчка”).

Да се осмислят, като особена българска традиция, партниращите, гранични по жанр, текстове, които наричаме „народопсихологическа есеистика” (Н. Шейтанов, Янко Янев и др.). Те „внасят” модните за 20 – 30-те години идеи и фигури на Водача, Народа, Властта, Балканобългарския титанизъм, Българския ерос, Родното и др.

Вие можете да се спрете на концептите и логиката на политическото (Б. Минчев) (театър, метаморфоза, война).

Да анализирате религиозно-етични и социално-политически концепти като спасение, отговорност, лъжа и др.

Културните концепти могат да засягат съвременния политически дискурс и/или да са част от политическия дискурс на миналото. Например такива, които са свързани с диалога между държавите и народите: робство, свобода, борба, общност и др.

Отделен топос представляват концептите Балкани (балканизация), Европа (европеизация).

Интересни са така също актуалните предимно за (постмодерното) посттоталитарното общество: рекет, шоу, рейтинг.

Анализираният материал може да включва литературни, исторически текстове, текстове от печатните и електронните медии за социално-значими събития: демокрация, приватизация, избори, референдум.

За участници в политическите и социално-икономически преобразувания: Тодор Живков (живковизъм), Иван Костов (костовизъм), елит.

За политически структури (държавни, военни, партийни, частни институции): патриот, бизнес, демократ, комунист и професии – банкер, учен, политик.

Изследванията могат да засягат културни концепти на политическото в структурата на етническата идентификация: чужденец, цигани, англичани, руснаци и  др.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ще се радваме, ако така очертаните проблемни полета са провокирали интереса ви към нашия форум и ще очакваме вашето участие.

Конференцията ще се проведе на 26 април 2013 г. в Заседателна зала на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

Очакваме заявките ви до 10 април 2013 на следните адреси:

gacco@abv.bg – проф. д.ф.н. Цветана Георгиева

jani_mil@dir.bg – проф. д-р Яни Милчаков

makkon@abv.bg – Мая Конова