Archive for March, 2012

Юбилейна конференция на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”, посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата. Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културен център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Технически изисквания към оформлението на доклада :

Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 12 pt, Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.

Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието, Alignment – Centered, First line – none.

Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора, Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на английски език, Alignment – Centered, First line – none.

Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.

Работни езици – български, руски и английски.

Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.

            Такса правоучастие не се предвижда.

            Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

            Срок за заявкитедо 30 март 2012 г.  на адрес:

e-mail: angelovadamjanova@yahoo.com,         sofiangelova@img-bg.net,        eldubo@abv.bg

            Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

 

доц. д-р София Ангелова

гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки, каб. 234

ул. „Проф. Якимов” № 1

Бургас 8010

По страниците на “Страница” през 2011 г.

 

Това са книжките на литературно списание “Страница” за 2011 година, които досега не са били представени на сайта.   Още информация може да получите в рубриката, посветена на  списание “Страница”.