Blog Archives

Държавни изпити магистри 2016 г.

Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
13. проф. д-р Невена Милева
14. доц. д-р Надежда Кафадарова
15. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
16. доц. д-р Драгомир Господинов
17. проф. д-р Росица Донева
18. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
19. доц. д-р Даринка Манова
20. доц. д-р Желязка Райкова
21. доц. д-р Димитър Токмаков
22. доц. д-р Стефка Казакова
23. доц. д-р Тодорка Димитрова


 

Субатомна физика,Медицинска радиационна физика и техника.

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова


 

Телематика, Телекомуникационни и информационни системи.

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов


 

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

 

Държавни изпити бакалаври 2016 г.

За специалностите: Инженерна физика, Информационна физика и комуникации,
Медицинска физика,Физика.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.
Комисия:
Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

За специалностите: Физика и математика, Химия и физика, Биология и физика.
Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

Комисия
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ „ ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА” ЗО

Уважаеми студенти,
Качен е графикът за изпитната сесия за специалност „Инженерна физика” – Задочно обучение.
Може да го видите ТУК

ПРОТОКОЛ № 179/27. 01. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ: Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ беше приет доклада за атестация на преподавателите от ФФ с положителна оценка и препоръките към някой от тях.

2. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие Красимир Пламенов Витларов да бъде избран за редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“. Той е получил оценка отличен 5.50 на изпита по специалността и оценка 4.50 на изпита по чужд език. Резултати са достатъчно показателни за добрата предварителната подготовка на Красимир Витларов да се справи с изискванията за обучение в ОКС „Доктор“.

3. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

Във връзка с това предлагаме съставът на катедрата да бъде разширен със следните специалисти:

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

4. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие изпълнението на индивидуалния план на докторант свободна форма на обучение – Даниела Кръстева Илиева-Димова, и комисия за провеждане на изпита по специалността – „Методика на обучението по физика“ на 05.02.2016 г, от 11.00 часа в кабинет 214. Състава на комисията и конспекта, по който ще се проведе изпита.     1.Доц. д-р Желязка Райкова

2.Доц. д-р Румяна Митрикова

3.Доц. д-р Стефан Николов

5. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

6. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ одобри план-сметка за 2016 г. на докторант Мариета Иванова Атанасова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, зачислена като редовен докторант на 01.03.2015г към катедра „ Методика на обучението по физика“ за научно изследователска в рамките на 400 лв.

7. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие учебните програми за следните дисциплини:

 1. Оптични методи за обработка на информация, за специалност „Телематика”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
 2. Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Телекомуникационни и информационни системи” „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
  8. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие да бъдат хонорувани към катедра „Методика на обучението по физика“:- Проф. Драгия Иванов 60 часа за ръководство на докторант и 20 часа ръководство на дипломант, бакалавърска степен;

  – Д-р Никола Петров: 45 часа, лекции по астрономия за Факултативна подготовка на учител по физика;

  – студентите: Виктория Партанска, 2 курс ТсМ, Ива Мустанска, 2 курс ТсМ, Николай Щерев 2 курс ТсМ; по 60 часа упражнения по АВИТО.

  9. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра предложените хонорувани преподаватели за втория семестър на учебната 2015/2016 година следните лица:

  1. Доц. д-р Антон Петров

  – „Основи на програмирането“ за студентите от I курс, специалност Телекомуникации с мениджмънт с хорариум 150 часа упражнения.

  1. Проф. д-р Емилия Михайлова от Аграрен университет Пловдив

  – „Оптични методи за обработка на информация“ за студентите от ІІ курс, специалност Телематика с хорариум 90 часа упражнения.

  – Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации“ с хорариум 135 часа упражнения.

  1. Гл.ас. д-р Илия Едуардов Петров.

  – „Компютърни мрежи” за 2 курс, специалностите „Телекомуникации с мениджмънт” и „Телекомуникационни и информационни системи”, с хорариум 75 часа упражнения.4. Силвия Николаева Гафтанджиева, докторант в ПУ

  – „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране” за 3 и 4 курс, специалности ИФК, ИФТ, ТсМ с хорариум 90 часа упражнения.

  – „ Програмиране“ за 1 курс Телематика, с хорариум 60 часа упражнения

  10. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хоноруван преподавател за учебната 2015/2016г. Мими Иванова Василева по Дисциплината „Иновации и предприемачество“ за студентите от II курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“ , „Информационна физика“ и „ Телематика“ с хорариум 90 часа упражнения.

  11. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хонорувани преподаватели през ІІ семестър на учебната 2015/2016г.

  1. Доц.д-р Илия Викентиев Макрелов
  • 20 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (задочно)
  • 30 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (редовно)

   

  1. Пламена Иванова Марчева – студентка ІІІ курс ИФ – задочно обучение , фак.№ 1302062002.

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФ (редовно)

   

  1. Д-р Лозанка Спиридонона Тренкова

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТИС (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТсМ (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФИМ (редовно)

  12. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова за ръководител на катедра „ЕКИТ”.

  13. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р. Екатерина Писанова, да бъде новият ръководител –катедра „Методика на обучението по физика“

  14. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди извършването на структурни промени в катедра „Теоретична физика“ преподавателите

  1. Доц. д-р Стефка Георгиева Казакова
  2. Гл.ас. д-р Диана Йосифова Дакова
  3. Гл.ас. д-р Стоил Иванов Иванов
  4. Ас. Иван Кръстев Иванов

  да се обедини с катедра „Оптика и атомна физика“ като наименованието на новата катедра бъде „Оптика, атомна и теоретична физика“.

  15. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди представения списък на избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. Който списъкът се предлага на специалност „Инженерна физика“ – задочно, при които се води обучение по следните специализирани модули:

  • 4 курс- Физика на нови материали
  • 3 курс -Лазерни и фотонни технологии.

 

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 – Call for papers Online conference for students and young researchers Full paper Submission deadline:

March 18, 2016

Conference dates: April 18 – 22, 2016

Описание

XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

fnts-logo

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ – БЪЛГАРИЯ (СЕМИБ)

ПОКАНА
За участие в
XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
19 – 20 АПРИЛ 2016 Г.

Условия за участие

СЪОБЩЕНИЕ:

Моля, всички дипломанти (магистри и бакалаври) от февруари , март, юли и септември 2015 г., да се явят в учебен отдел (131 стая) до 11 март 2016 г. за подписи в дипломата. Моля, носете снимки с размер 3,4 – 4,5 см.

ПРОМОЦИЯ 2016 г.

Уважаеми абсолвенти,

Деканското ръководство на Физическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани най-учтиво да вземете участие в официалната Тържествена Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2015 г., която ще се проведе на 19 март (събота) 2016 г. в 6 ауд. от 11:00 часа.

Във връзка с това, моля да се явите в 09:30 часа на същата дата в 131 стая (учебен отдел), за да получите тоги за церемонията, както и да положите подпис върху дипломата и да попълните анкета. Необходимо е да носите лична карта и бележка от библиотеката, че не дължите книги.

ПРОТОКОЛ № 178/16.12.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие крайния отчет на Диана Велкова Стоянова с оценка отличен 6.00.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ отчислява Диана Велкова Стоянова с право на защита, считано от 16.12.2015 г.

Диана Велкова Стоянова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Методика на обучението по физика“, със заповед № Р33-183/21.01.2013 г., по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика
Тема: „Използване на технологията „Добавена реалност“ с мобилни устройства в обучението по физика“.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните промени в индивидуалния план на Катерина Живкова Желязкова:
– замяна на курс лекции
– преместване на докторантския минимум от втора в трета година
– преместване на една експериментална задача от втора в трета година
– отпадане на задачите – представяне на ДТ и предзащита.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение към кат. „Експериментална физика“, със заповед № Р33-184/21.01.2013 г., по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „доцент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Проф. д.ф.н. Дианка Димитрова Нешева-Славова, ИФТТ, БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Проф. дфзн Симеон Христов Съйнов; ИОМТ, БАН, пенсионер,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
4. Проф. дфн Евгения Петрова Вълчева; Софийски университет, Физически факултет, катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
6. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
1. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
1. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
2. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата:
1. Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, Пловдивски университет

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. Експериментална физика, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина; ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
4. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
Резервни членове
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в кат. „Електроника, комуникации и информационни технологии”, Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г. по:
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника):

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д-р Иван Костадинов Миленов – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)
2. Доц. д-р Диан Венков Маламов – ТУ – София, филиал Пловдив
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електрически апарати)

Вътрешни членове за Пловдивския унивдерситет:
3. Доц. д-р Румен Костадинов Попов – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
4. Доц. д-р Даринка Минчева Манова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника)
5. Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука))
Резервни членове
6. Доц. д-р Антон Георгиев Петров – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, пенсионер;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електроника и електронна техника) – външен
7. Доц. д-р Надежда Митева Кафадарова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив;
Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – вътрешен

Технически сътрудник по процедурата
Йорданка Атанасова Папардова

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следното научно жури за процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Иван Кръстев Иванов – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Експериментална физика” по:
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: „Метод на крайните разлики и обратно-степенен метод и приложението им за пресмятане на модите на многослойни анизотропни оптични вълноводи“
Научен ръководител: доц. д-р Георги Лалев Дянков

Външни членове:
1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова; Аграрен университет – Пловдив;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова, УХТ – Пловдив, катедра “Математика и физика”; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
3. Доц. д-р Любомир Милчев Ковачев; Институт по електроника – БАН;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Вътрешни членове:
4. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова; Пловдивски университет, Физически факултет;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
5. Доц. д-р Георги Лалев Дянков; Пловдивски университет,
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси)

Резервни членове:
6. Проф. дфн Тинко Александров Ефтимов; Пловдивски университет, Физически факултет; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
7. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев; Пловдивски университет, Физически факултет, пенсионер;
Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление – 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен

Технически сътрудник по процедурата
Ася Тодорова Тоскова – секретар на Физически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“

Обсъждането ще се проведе на 20.04.2016 г. от 11 ч. в 4 физична лаборатория.
Външните лица да бъдат командировани за сметка на ФФ.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната комисия за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика:

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове: доц. д-р Румяна Митрикова
доц. д-р Стефан Николов

Изпитът да се проведе на 15.01.2016 г. от 14.00 ч. в 214 каб.

9. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри комисията по руски език, назначена със заповед на ректора Р33-5362/25.11.2015 г. за кандидат-докторантски изпит по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
докторска програма Методика на обучението по физика

10. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебния план на ИФ за ОКС „Бакалавър“, РО и ЗО, както следва:
В модул „Медицинска физика“ – курсът „Оптични методи и технологии в медицината“ се заменя с „Ултразвукова диагностика в медицината – физични основи“, 30/0/30.

11. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове на магистърските програми „Педагогика на обучението по физика“, „Учител по физика (специалисти)“ и „Учител по физика (неспециалисти)“ за РО и ЗО, както следва:
Добавя се форма на дипломиране – държавен изпит.

12. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри промените в учебните планове, както следва:
1. Добавя се избираема дисциплина „Физика на влакнесто-оптичните комуникационни системи“ в уч. план на ИМТ, ОКС „Магистър“, РО и ЗО.
2. . Добавя се избираема дисциплина „Симулации на цифрови комуникационни системи“ в уч. план на Телематика, ОКС „Магистър“, РО и ЗО, Телематика (след професионален бакалавър), ОКС „Магистър“, РО и ЗО.

13. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии:
Комисията по акредитация:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Проф. д-р Теменужка Йиовчева
3. Проф. д-р Росица Донева
4. Доц. д-р Екатерина Писанова
5. Доц. д-р Мария Марудова
6. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

Комисията по качеството:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Гл. ас. д-р Ася Виранева
3. Ас. д-р Иван Бодуров

Комисията по атестация:
1. Доц. д-р Драгомир Господинов – председател
2. Проф. дфн Тинко Ефтимов
3. Доц. д-р Димитър Токмаков
4. Гл. ас. д-р Диана Дакова

Комисия по КСК:
1. Доц. д-р Желязка Райкова – председател
2. Доц. д-р Надежда Кафадарова
3. Гл. ас. д-р Елисавета Марекова

14. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните комисии и дати за ДИ по физика 2016 г.:

1. За ОКС баклавър по:
Инженерна физика
Информационна физика и комуникации
Медицинска физика
Физика

За ОКС магистър по:
Електронна и лазерна техника
Експериментална физика
Физика на кондензираната материя
Хранителна физика
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Физика на Земята
Иконофизика
Фотоника и модерни оптични технологии

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

2. За ОКС магистър по:
Субатомна физика
Медицинска радиационна физика и техника

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

3. За ОКС баклавър по:
Физика и математика
Химия и физика
Биология и физика

За ОКС магистър по:
Учител по физика
Педагогика на обучението по физика

Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

4. За ОКС магистър по:
Телематика
Телекомуникационни и информационни системи

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

5. За ОКС магистър по:
Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

15. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
област на висше образование 1. Педагогически науки
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика
за докторска програма Методика на обучението по физика – 1 бройка за задочно обучение

16. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за 2015/2016 г. по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
за докторска програма: Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя – 2 бройки за редовно обучение
за докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя – 1 бройка за редовно обучение

17. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните правила по програма Еразъм:
1. Работната програма с темите на лекциите и очаквания ефект от мобилността да бъде разглеждана на катедрен съвет на съответната катедра.
2. Препис-извлечение от протокола на този катедрен съвет да бъде приложен при подаване на документите при факултетния координатор.

18. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри изплащането на следните хонорувани часове:
1. Доц. д-р Иван Илиев Попов – участие в ДИ комисия – 2,5 ч. упр.
2. Проф. дфн дтн Марин Ненчев Ненчев – избираем курс „Оптични методи, използвани в медицината“ – 24 ч. упр.

19. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри за хоноруван преподавател през 2 семестър на уч. 2015/2016 г. докторант Катерина Живкова Желязкова – 30 ч. упр. с ИФ, ЗО.

20. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра за представител на ФФ за ФНИ проф. д-р Теменужка Йовчева.

21. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ прие отвода на доц. д-р Мария Марудова и избра за нов редактор на „Трудове на ПУ – Физика“ доц. д-р Драгомир Господинов.

22. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да върне доклада за назначаване на нови асистенти за преразглеждане в катедра ОАФ.

ПРОТОКОЛ № 177 / 9.11.2015

1. Решение
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ФС на ФФ избра за зам.-декани на ФФ:
1. проф. д-р Теменужка Йовчева
2. доц. д-р Драгомир Господинов

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши изборът за научен секретар на ФФ да бъде явен.

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра гл. ас. д-р Елисавета Марекова за научен секретар на ФФ.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ реши да бъде предложено на ректора да накаже дисциплинарно доц. д-р Георги Дянков.