ПРОТОКОЛ № 162/12.02.2014

1. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри комисия за допускане на кандидатите до участие в конкурс за „доцент” за нуждите на Технически колеж – Смолян, обявен в ДВ бр.108 от 17.12.2013 г., по:
област на висше образование 5. Технически нуки
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортни системи и транспортни технологии),
както следва:

Председател: проф. дфн Тинко Александров Ефтимов – Декан ФФ
Членове:
1. Доц. д-р Силвия Велкова Стоянова-Петрова – ръководител катедра „Електроника, комуникации и информационни технологии”
2. Проф. д-р Невена Стоянова Милева

Заседанието ще се проведе на 19.02.2014 г. от 11 ч. в 301 кабинет.

2. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ избра научно жури по конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на Технически колеж – Смолян, обявен в ДВ бр.108 от 17.12.2013 г., по:
област на висше образование 5. Технически нуки
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортни системи и транспортни технологии),
както следва:

Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев, Лесотехнически университет – София,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите.)
2. Проф. д-р инж. Росен Петров Иванов – Русенски университет “Ангел Кънчев”,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Автомобили, трактори и кари)
3. Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов – Русенски университет “Ангел Кънчев”,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Механизация и електрификация на растениевъдството)
4. Проф. д-р инж. Велизара Иванова Пенчева – Русенски университет “Ангел Кънчев”,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управление и организация на транспорта)
5. Доц. д-р инж. Митко Димитров Маринов – Русенски университет “Ангел Кънчев”,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управление и организация на транспорта)

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Даринка Минчева Манова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електроника и електронна техника)
2. Доц. д-р инж. Кънета Илиева Паскалева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Технически колеж – Смолян,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Машинознание и машинни елементи)

Резервни членове:
1. Проф. дтн инж. Георги Атанасов Мишев – пенсионер,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Металорежещи машини и системи)
2. Доц. д-р инж. Лило Петков Кунчев – Технически университет – София,
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация (Автомобили, трактори и кари)

Технически сътрудник:
Йорданка Атанасова Папардова

3. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ:
1. Одобри следните нови избираеми дисциплини:
– Биомедицински сензори и апаратура – проф. Ефтимов
– Методика на педагогическите изследвания – доц. Райкова
– Програмиране на микроконтролери в среда за АРДУИНО – доц. Токмаков

2. Преименува дисц. „Информационна оптика” в „Оптични методи за обработка на информацията”.

3. Дисциплините „Физика на Земята” и „Въведение в сеизмологията” се включват в списъка с избираеми дисциплини и за спец. МФ, ИФТ и ФИТ.

4. Прие списъка с избираеми дисциплини за 2014/2015 г.

4. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следните докторанти да водят лаб. упражнения в кат. „Експериментална физика” през втория семестър на 2013/2014 г.:

1. Екатерина Живкова Желязкова – „Обща физика – 1 част”, 1 к., ИФК – 30 ч. упр.
2. Теодора Иванова Пашова – „Механика”, 1 к., ФИТ – 30 ч. упр.

5. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ хонорува за 2 сем. на 2013/2014 уч. г. Иванка Нецова Русалова с 25 ч. упр.

6. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ одобри следната комисия за поправителен изпит по ОЕРТ и „Електротехника”, който ще се проведе на 20.02.2014 г.:

1. Доц. д-р Петър Свещаров
2. Проф. дфн Тинко Ефтимов
3. Доц. д-р Силвия Стоянова
4. Доц. д-р Даринка Манова
5. Доц. д-р Димитър Токмаков
6. Доц. д-р Желязка Райкова
7. Доц. д-р Надежда Кафадарова
8. Ас. Сотир Сотиров
9. Ас. Николай Вакрилов

7. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ приема оставката на проф. дфн Тинко Ефтимов като декан, считано от 1 март 2014 г.

8. Решение
Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърди доц. Георги Лалев Дянков за зам. декан по учебната част, считано от 1 март 2014 г.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.