Проект „Студентски практики“

Уважаеми студенти, сайтът за регистрация на студенти, които желаят да участват в проекта „Студентски практики“ е http://praktiki.mon.bg/sp/?m=43. Всички, които имат желание да участват в този проект, моля да се регистрират.


Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:
Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

Цел на проекта е:

да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличи стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулира нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

В проекта за „Студентски практики“ могат да участват 61 100 студенти. Могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.
Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.

Повече информация на сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.