Система за качество на обучението

С  И  С  Т  Е  М  А за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението

Общи  положения
Целта на настоящата система е да:

 • гарантира постоянно подобряване на качеството на обучението за всички образователни степени и форми на обучение;
 • осигури възможност за максимално обективна оценка на качеството на обучението;
 • поддържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективно управление и повишаване на качеството на учебния процес.

Органи
За осъществяване на дейностите по самооценяване и оценяване на качеството на обучението към факултета се изгражда “Комисия за оценка, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучението.
В състава на комисията се включват:

 • зам.декан, председател на комисията;
 • по един представител на всяка катедра

Отговорности
Всеки преподавател  във Физическия факултет е длъжен да участва в повишаването на качеството на обучение в специалността, с която е ангажиран.

 • участва в изготвянето, обсъждането и обновяването на учебния план за    съответната специалност;
 • изготвя и защитава учебната програма, по която изнася лекциите си;
 • внася предложение за обновяване на учебните програми, за които отговаря.

Катедрените съвети

 • обсъждат и предлагат на Факултетния съвет  нови учебни планове или предложения за актуализиране на съществуващите;
 • обсъждат предложенията за всяка нова дисциплина или актуализиране на съществуващите;
 • обсъждат предложенията за нови програми или актуализиране на съществуващите.

При необходимост могат да изискват:

 • рецензии ( включително и външни);
 • провеждат семинари за обсъждане на методите на обучение.

Ръководителите на катедри

 • организират наблюдение на дейността, свързана с повишаване на качеството на обучение, чрез самонаблюдение или взаимно посещение от страна на преподавателите;
 • организират провеждането на семинари за обсъждане на методите за обучение.

Факултетен съвет

 • избира Комисия за оценка, поддържане и усъвършенстване качеството на обучение;
 • приема всеки нов учебен план (за бакалавърска, магистърска и докторска степен), както и измененията във вече съществуващите. При необходимост може да изисква мнение или рецензия от външни представители (евентуално потребители);
 • утвърждава новите учебни програми по съответните дисциплини, както и предложенията за обновяване на старите.

 

Дейности, които ще се наблюдават, самооценяват и оценяват

 Образователна дейност

 • съответствие между обявените квалификационни характеристики на специалностите от една страна и съответните учебни планове и учебни програми от друга;
 • методите на преподаване и методите за оценка на знанията;
 • съответствие между квалификацията на преподавателите, участващи в обучението и държавните изисквания.

Научно-преподавателска дейност

 • монографии, учебници и учебни помагала;
 • публикувани научни статии;
 • участие в конференции;
 • цитируемост  и импакт-фактор;
 • участие в разработката на образователни и изследователски проекти;
 • консултантска дейност;
 • участие на студенти и докторанти в научно-изследователската дейност.

Управлението

 • организацията на учебния процес;
 • условията при които се осъществява учебния процес.

Резултати

 • организиране на информационна система за реализацията на завършващите студенти;
 • организиране на информационна система за оценката на потребителите за подготовката на завършилите специалисти.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.