Archive for » март 7th, 2016 «

Протокол № 180 от 01. 03. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 5: Технически науки; професионално направление 5.2: Електротехника, електроника и автоматика (Теория на електронните вериги и електронна схемотехника).

2. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да заеме академичната длъжност „главен асистент” по област на висшето образование 4: Природни науки; професионално направление 4.1: Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведеното явно гласуване, ФС на ФФ утвърждава атестационна оценка „много добър (5)“ и отчислява Стефан Николаев Николов с право на защита, считано от 01.03.2016 г.

Стефан Николаев Николов е зачислена като докторант в задочна форма на обучение към катедра „Методика на обучението по физика“ със заповед № Р33-399от03.02. 2012 г., по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физика; Докторска програма Методика на обучението по физика, към катедра „Методика на обучението по физика”

Тема: „Развитие на експерименталния метод на обучение за средно училище в раздел „Оптика“.

4. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да се смени темата на дисертационния труд на Илиян Тодоров Перухов както следва:

Тема на дисертационен труд:Цифров линеен холографски микроскоп и нови приложения във физиката и селскостопанските науки“.

Променена тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“.

 

Илиян Тодоров Перухов е зачислен като докторант на свободна форма на обучение със заповед № Р33-1718 от 12. 05. 2015 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

5. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишен отчет за периода 01. 12. 2015 г. – 29. 03. 2016 г. с оценка ‚много добър (5)“ на докторант Катерина Живкова Желязкова и я отчислява с право на защита, считано от 01. 03. 2016 г.

Катерина Живкова Желязкова е зачислена като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33 – 184 от 21. 01. 2012 г. . по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика”

Тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори“

6. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава отчета за втората година с оценка „отличен (6)“ на докторант Валентин Ганчев Кабаджов.

Валентин Ганчев Кабаджов е зачислен като докторант в редовна форма на обучение със заповед № Р33-411 от 03. 02. 2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

7. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели от катедра „Методика на обучението по физика“ :

  1. Гл. ас. д-р Никола Петров, НАО-Рожен: 40 часа семинарни упражнения за ръководство на двама дипломанти от бакалавърска степен „Биология и физика“;
  2. Гл. ас. д-р Мая Белчева, Институт по астрономия към БАН: 4 часа семинарни упражнения за две рецензии на дипломни работи в бакалавърска степен „Биология и физика“;
  3. Доц. д-р Стефан Андонов, пенсионер: 30 часа семинарни упражнения за участие за оценяване на педагогически стаж на студенти;

8. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди Венцислав Илиев Начев, магистър по специалността „Телематика“ за хоноруван преподавател по дисциплината „Програмиране на микроконтролери в среда на Ардуино“ за 4 курс, специалност „Информационна физика и комуникации“, с хорариум 30 часа упражнения.

9. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди за хоноруван преподавател за учебната 2015/1016 г. Мими Иванова Василева по дисциплината „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от 3-курс, специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, с хорариум 30 часа упражнения.

10. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди избора на хоноруван преподавател през 2-семестър на учебната 2015/1016 г. на следните преподаватели както следва:

  1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева (УХТ) – 90 часа лабораторни упражнения по Оптика, 2-курс ИФ;
  2. Спасимир Кабасанов – 90 часа упражнения по ОФ 2 час, 2-курс, Телематика;
  3. Стефан Николаев Николов – 30 часа лабораторни упражнения ОФ 1 част, 1-курс, телекомуникационни и информационни системи.

11. РЕШЕНИЕ: 

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ гласува нехабилитирани преподаватели за лекционните курсове в катедра „Експериментална физика“ 2-семестър за учебната 2015/ 2016 г. както следва:

  1. гл. ас. д-р Елисавета Марекова – 30 часа лекции по Приложна статистика/Статистическа обработка на данни, 2 – курс, Телематика + 2 – курс ИФ, редовно обучение; 10 часа лекции по Статистическа обработка на данни, 2 – курс, ИФ – задочно обучение;
  2. гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – 30 часа лекции по Метрология и стандартизация, 2 – курс Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение.
  3. гл. ас. д-р Ася Виранева – 45 часа лекции по ОФ 2, 2 – курс Телематика, редовно обучение;
  4. гл. ас. д-р Гинка Екснер – 30 часа лекции по ОФ 1, 2 – курс, Телекомуникации с мениджмънт, редовно обучение; 45 часа лекции по Ултразвукова диагностика, 4 – курс МФ, редовно обучение;

12. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши във връзка с провеждането на изпит по специалността „Методика на обучението по физика“ на задочен докторант Стефан Николаев Николов да бъдат хонорувани следните преподаватели взели участие в изпитна комисия:

проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – 5 часа семинарни упражнения;

доц. д-р Стефан Николов Андонов – 5 часа семинарни упражнения;

13. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да продължи срока на работа с 3 години в ОИЯИ – Дубна на следните инженер – физици:

Николай Гераскиев

Любка Йорданова

Диляна Сувариева

Петър Дулов

Бояна Маринова

Мария Илиева

14. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди конспект за държавен изпит по „Методика на обучението по физика“ за студентите от ОКС „магистър“ по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението.

15. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши включи в списъка от избираеми дисциплини за студентите от ОКС „магистър“, по специалностите: Учител по физика (за специалисти по направление 4.1), Учител по физика (за неспециалисти) и Педагогика на обучението по физика (за специалисти по направление 1.3.) – редовна и задочна форма на обучението дисциплината „Теория и методика на дидактическия текст“

16. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши ас. д-р Сотир Иванов Сотиров да води лекции по:

Обща електротехника, 1 – курс, специалност „телекомуникационни и информационни системи“ и „телекомуникации с мениджмънт“

Обща електротехника, 2 – курс, специалност „Инженерна физика“

17. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас.д-р Цветанка Михайлова да води лекции по „Метрология и стандартизация“ на студентите от 3 – курс , специалност ТсМ, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“

18. РЕШЕНИЕ:  

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши материалите за ФС да бъдат предавани в срок от три дни преди датата на заседанието на ФС, като в този период (от предаването им до заседанието) ще подлежат на преглед от преподавателите във факултета. Информация за вида на документите ще бъде изпращана по еmail от секретаря на Факултета.