43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика

43-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „Оптика и оптични технологии в образованието”
2 – 5 април 2015 г., Благоевград
Информация и изисквания за конференцията

В рамките на 43-тата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици на тема „Магията на светлината” и за студенти – на тема „Светлината в медицината“.
Информация и изисквания за младежката научна сесия

XI Международна конференция по физика на храните

Физическият факултет е организатор на XI-тата Международна конференция по физика на храните (icfp.uni-plovdiv.net), която ще се проведе от 10-12 юни 2014 г.

Уважаеми колеги и студенти,
Заповядайте на откриването на конференцията, което ще се проведе на 10.06.2014 г. от 13.00 ч. в зала „Компас“, Ректорат.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА – ПЛОВДИВ 2014 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА – ПЛОВДИВ 2014 г.
10 – 12 октомври 2014 г.

Организатори:
Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Съюз на физиците в България – клон Пловдив и клон София

Целта на настоящата „Националната научна конференция по физика – Пловдив 2014“ е да представи актуалните научни постижения на българските и световни учени, работещи в различните физични направления.

За повече информация:  http://plovdiv2014.bgphysics.eu/

42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема:
„СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ”
8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора

Повече информация – тук.

Конференция по 3D принтиране

Уважаеми господа,

Изпращаме Ви нашата официална покана и дневен ред за конференция по 3D принтиране, организирана от Офис за технологичен трансфер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Ангелина Стаматова
Технически сътрудник
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ “Паисий Хилендарски”

ІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ”
ОРГАНИЗИРА
ІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”
15-16 МАЙ 2014 г.

Уважаеми колеги, Академичният състав от направление „Физически науки” към ШУ „Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие във ІІ студентска научна конференция „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”, която ще се проведе на 15-16 май 2014 г.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Атомна и ядрена физика
Теоретична физика
Физика на кондензираната материя
Биофизика
Методика на обучението по физика и астрономия
Медицинска физика
Технически науки
Слънчева система
Астрофизика

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р Нина Архангелова
Членове: доц. д-р Петя Петкова
гл.ас. д-р Борислав Борисов
ас. Пенчо Кюркчиев

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател: проф. дфн Диана Кюркчиева – р-л катедра ТПФ
Членове: проф. д-р Драгомир Марчев
доц. д-р Валентин Велев
доц. д-р Христо Христов

СРОКОВЕ И КЛЮЧОВИ ДАТИ
Заявки за участие ще се приемат до 20.04.2014 г.
Докладите да бъдат изпратени до 11.05.2014 г.

Заявките и докладите ще се приемат от гл. ас. д-р Борислав Борисов на е-mail: b.st.borisov@abv.bg

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
Български и английски.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
1. За участник с 1 доклад – 40 лв.
2. За участник с 2 доклада – 60 лв.
3. За гости – 20 лв.

Срещу внесената такса се получават материали на конференцията, куверт за коктейл на 16.05.2014 г. и сборник с доклади.
Таксите за участие могат да бъдат платени:
1. предварително по банков път
РАЙФАЙЗЕН БАНК
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB91553120050509
ШУ „Епископ Константин Преславски“
Основание за плащане: Такса правоучастие за ІІ СНК „От атома до космоса“
Копие от банковото бордеро се изпраща на е-mail: b.st.borisov@abv.bg и се представя при регистрацията.

2. при регистрацията – в брой (в лева).

Изисквания към постерите: Максимален размер A0: 841 mm на 1189 mm
Ориентация: портрет (portrait).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. д-р Н. Архангелова
тел.: (054) 830 495 / 133
e-mail: nina_arh@abv.bg

гл. ас. д-р Б. Борисов
тел.: (054) 830 495 / 195
e-mail: b.st.borisov@abv.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
9712, Шумен, ул. „Университетска” 115
Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”
За ІІ студентска научна конференция
„От атома до космоса“

Следете за текуща информация за конференцията на адрес:
http://shu.bg/physics-2014

От организационния комитет

18th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS

18th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS
September 1st – September 6th, 2014 Varna, Bulgaria

Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications

organised by the Bulgarian Institute of Solid State Physics
(in memoriam Nikolay Kirov)

More about 18ISCMP – First announcement

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Факултет „Физика и инженерни технологии“ и Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“ организират третото издание на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии, която ще се проведе в периода 11-13 декември 2013 година в град Пловдив.
В програмата на конференцията се предвижда:
• Презентации и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии. Те са подходящ пример за част от възможните бъдещи професионални реализации на младите участници в научната сесия.
• Включва се, както устно, така и постерно представяне на доклади, чиито автори (съавтори) са студенти и докторанти по физика или инженерни технологии във Висшите училища в Страната и Българската академия на науките.
• Конкурс за научен проект «Еврика», в който участниците трябва да представят по забавен и атрактивен начин свои иновативни идеи или научнoизследователски проекти, по който работят в екип или самостоятелно.
• Фотоизложба «Физиката в света около нас», на която ще се представят фотографии направени от студенти и ученици, на които са заснети физични явления, наблюдавани в природата и в ежедневието ни.
Студентската научна сесия е форум, който осигурява благоприятна среда за обмен на ценни идеи между бизнеса и висшето образование. Дава се възможност на млади и амбициозни специалисти в областта на природните науки да придобият опит в представянето и защитаването на своите научни тези, да изявят своя талант и въображение, участвайки в конкурсите и научните изложения.

Важни срокове
Подаване на заявление за участие – 31.10.2013г.
Представяне на пълните доклади, научните проекти и фотографии – 24.11.2013г.


Допълнителна информация за мероприятието може да намерите в специализирания сайт или в facebook-групата на студентската научна сесия.
• Сайт: http://nscp.uni-plovdiv.bg
• Facebook: III Национална Студентска Научна Сесия по Физика и Инженерни Технологии
• Е-mail: fiz.facultet.pu@abv.bg

Очакваме ви!