ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

В рамките на  „Паисиеви четения 2014“ Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира конференция на тема

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и

приложност  (От края на ХVIII век до днес)

21  ноември – Пловдив

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могла да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу:

• Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.

• Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.

• Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.

• Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно : чуждо.

• Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.

• Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.

• Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.

• Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

• Властнически канон: литературен канон: литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.

• „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.

• Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.

• Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.

• Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.

• От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.

• Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.

• Продажби на интимния свят чрез разказ.