РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 12.01.2010 г. в издателство Летера“

На 12.01.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от първа група.

На срещата присъстваха Младен Влашки – от страна на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На всеки от студентите практиканти беше зададена индивидуалната задача да направи вътрешноиздателска рецензия, аннотация и слоган на посочена от издателството книга.

Произведенията бяха с различна тематика и от различни автори. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

В хода на работата бяха обсъдени затруднения, които практикантите са срещнали по време на изпълнението на отделните задачи. Основните колебания са били в даването на оценка:

– доколко дадено произведение би било подходящо за българския пазар

– да се определи приблизителния кръг читатели

– очаквани резултати и др.

След като екипът се запозна подробно с всяка индивидуално поставена задача установи, че са спазени издателските изисквания и указанията за изготвяне на подобен род материали.

В обща дискусия и поотделно с всеки студент бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки.

В края на срещата обучителите дадоха конкретни указания на всеки студент за коригиране на рецензиите и анотациите.