съвместен проект между Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

и Издателство „Летера“ – Пловдив

Едно предизвикателство за всички творчески личности и ценители на книгата!

plakat

Всеки студент отработва 240 часа в реална работна издателска среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.

Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за проекта е в размер на 99090.90 лева.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Екипът се придържа към методика на изпълнение на задачите, основана на Нова образователна парадигма, чиито предимства в сравнение със старата се разкриват при всяка от дейностите.

Стара образователна парадигма Нова образователна парадигма
Авторитарен тип управление

(йерархии, еднолични решения)

Партниращ тип управление

(мрежи, съпричастност)

Спускане на задачи и критерии Инициатива, самоуправление
Централизиран учебен план

(банализира)

Динамичен и гъвкав работен план

(стимулира търсене)

Етикетиращо оценяване

(поощрява суетно учене)

Постигане на равнища

(знанията те изкачват до равнище)

Уповаване на първоначално полученото образование

(рутинен тип)

Актуализиране на образованието през целия живот

(креативен тип)

Трупане на ресурси от знания

(репродуктивен тип)

Трупане на опит в среда, образованието като начин на живот

(интерактивен тип)

Голям обем теоретично знание, което се абсолютизира

(теоретичен тип)

Работа “на терен”, в жива работна среда, в различни екипи

(изследовател, предприемач)

Криворазбрано абсолютизиране на техниката

(дехуманизиран контакт)

Модерно обзавеждане – компютри, видео, мултимедия, но човешките отношения са първостепенни
Magister dixit

(сляпо доверие и респект към преподавателя)

Умение за формиране и защитаване на мнение в дебати, излагане на аргументи “за” и “против” дадена идея