Author Archive

Държавни изпити магистри 2016 г.

Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
13. проф. д-р Невена Милева
14. доц. д-р Надежда Кафадарова
15. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
16. доц. д-р Драгомир Господинов
17. проф. д-р Росица Донева
18. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
19. доц. д-р Даринка Манова
20. доц. д-р Желязка Райкова
21. доц. д-р Димитър Токмаков
22. доц. д-р Стефка Казакова
23. доц. д-р Тодорка Димитрова


 

Субатомна физика,Медицинска радиационна физика и техника.

Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.

Комисия:

Председател: доц. д-р Христо Христов
Членове:
1. доц. д-р Тодорка Димитрова
2. доц. д-р Емилия Милиева – Медицински университет, Пловдив
3. доц. инж. Атанас Личев – Медицински университет, Пловдив
4. проф. д-р Гриша Спасов – Технически университет, филиал Пловдив
5. проф. д-р Ваню Чолаков
6. доц. д-р Савка Маринова
7. доц. д-р Стефка Казакова


 

Телематика, Телекомуникационни и информационни системи.

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов


 

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Дати: 10.03.2016 г., 21.07.2016 г., 20.09.2016 г.

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

 

Държавни изпити бакалаври 2016 г.

За специалностите: Инженерна физика, Информационна физика и комуникации,
Медицинска физика,Физика.
Дати: 20.02.2016 г., 22.07.2016 г., 30.09.2016 г.
Комисия:
Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева
Членове:
1. проф. дфн Тинко Ефтимов
2. проф. д-р Невена Милева
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Мария Марудова-Живанович
5. доц. д-р Драгомир Господинов
6. проф. д-р Росица Донева
7. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
8. доц. д-р Даринка Манова
9. доц. д-р Желязка Райкова
10. доц. д-р Димитър Токмаков
11. доц. д-р Стефка Казакова
12. доц. д-р Тодорка Димитрова

За специалностите: Физика и математика, Химия и физика, Биология и физика.
Дати: 15.02.2016 г., 11.07.2016 г., 7.09.2016 г.

Комисия
Председател: доц. д-р Желязка Райкова
Членове:
1. доц. д-р Екатерина Писанова
2. доц. д-р Даринка Манова
3. доц. д-р Савка Маринова
4. доц. д-р Драгомир Господинов

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ „ ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА” ЗО

Уважаеми студенти,
Качен е графикът за изпитната сесия за специалност „Инженерна физика” – Задочно обучение.
Може да го видите ТУК

ПРОТОКОЛ № 179/27. 01. 2016 г.

1. РЕШЕНИЕ: Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ беше приет доклада за атестация на преподавателите от ФФ с положителна оценка и препоръките към някой от тях.

2. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие Красимир Пламенов Витларов да бъде избран за редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“. Той е получил оценка отличен 5.50 на изпита по специалността и оценка 4.50 на изпита по чужд език. Резултати са достатъчно показателни за добрата предварителната подготовка на Красимир Витларов да се справи с изискванията за обучение в ОКС „Доктор“.

3. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

Във връзка с това предлагаме съставът на катедрата да бъде разширен със следните специалисти:

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

4. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие изпълнението на индивидуалния план на докторант свободна форма на обучение – Даниела Кръстева Илиева-Димова, и комисия за провеждане на изпита по специалността – „Методика на обучението по физика“ на 05.02.2016 г, от 11.00 часа в кабинет 214. Състава на комисията и конспекта, по който ще се проведе изпита.     1.Доц. д-р Желязка Райкова

2.Доц. д-р Румяна Митрикова

3.Доц. д-р Стефан Николов

5. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие провеждане на предзащита на докторант Диана Велкова Стоянова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, отчислена с право на защита, е необходимо да се организира разширен катедрен съвет.

 1. Проф. д-р Тодорка Жекова Стефанова, РУ „Ангел Кънчев“
 2. Доц. д-р Теменужка Богданова БУхчева, РУ „Ангел Кънчев“
 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, катедра ЕКИТ, Физически Факултет, ПУ
 4. Проф. д-р Невена Стоянова Милева, катедра ЕКИТ, Физически факултет, ПУ
 5. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова, пенсионер
 6. Проф. д-р Драгия Трифонов Иванов, пенсионер

 

Предзащитата се планира на бъде на 18.02.2016 година от 14.00 часа в лабораторията по ТСО.

6. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ одобри план-сметка за 2016 г. на докторант Мариета Иванова Атанасова, Област на висше образование: 1. Педагогика; Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; Докторска програма: „Методика на обучението по физика“, зачислена като редовен докторант на 01.03.2015г към катедра „ Методика на обучението по физика“ за научно изследователска в рамките на 400 лв.

7. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие учебните програми за следните дисциплини:

 1. Оптични методи за обработка на информация, за специалност „Телематика”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
 2. Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Телекомуникационни и информационни системи” „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации”, образователно квалификационна степен Бакалавър.
  8. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ прие да бъдат хонорувани към катедра „Методика на обучението по физика“:- Проф. Драгия Иванов 60 часа за ръководство на докторант и 20 часа ръководство на дипломант, бакалавърска степен;

  – Д-р Никола Петров: 45 часа, лекции по астрономия за Факултативна подготовка на учител по физика;

  – студентите: Виктория Партанска, 2 курс ТсМ, Ива Мустанска, 2 курс ТсМ, Николай Щерев 2 курс ТсМ; по 60 часа упражнения по АВИТО.

  9. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра предложените хонорувани преподаватели за втория семестър на учебната 2015/2016 година следните лица:

  1. Доц. д-р Антон Петров

  – „Основи на програмирането“ за студентите от I курс, специалност Телекомуникации с мениджмънт с хорариум 150 часа упражнения.

  1. Проф. д-р Емилия Михайлова от Аграрен университет Пловдив

  – „Оптични методи за обработка на информация“ за студентите от ІІ курс, специалност Телематика с хорариум 90 часа упражнения.

  – Оптични методи за обработка на информация, избираема дисциплина за специалност „Телекомуникации с мениджмънт”, „Информационна физика и телекомуникации”, „Информационна физика и комуникации“ с хорариум 135 часа упражнения.

  1. Гл.ас. д-р Илия Едуардов Петров.

  – „Компютърни мрежи” за 2 курс, специалностите „Телекомуникации с мениджмънт” и „Телекомуникационни и информационни системи”, с хорариум 75 часа упражнения.4. Силвия Николаева Гафтанджиева, докторант в ПУ

  – „Обектно-ориентирано проектиране и програмиране” за 3 и 4 курс, специалности ИФК, ИФТ, ТсМ с хорариум 90 часа упражнения.

  – „ Програмиране“ за 1 курс Телематика, с хорариум 60 часа упражнения

  10. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хоноруван преподавател за учебната 2015/2016г. Мими Иванова Василева по Дисциплината „Иновации и предприемачество“ за студентите от II курс, спец. „Телекомуникации с мениджмънт“ , „Информационна физика“ и „ Телематика“ с хорариум 90 часа упражнения.

  11. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ избра за хонорувани преподаватели през ІІ семестър на учебната 2015/2016г.

  1. Доц.д-р Илия Викентиев Макрелов
  • 20 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (задочно)
  • 30 часа упражнения по ММПФ – 2 курс ИФ (редовно)

   

  1. Пламена Иванова Марчева – студентка ІІІ курс ИФ – задочно обучение , фак.№ 1302062002.

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФ (редовно)

   

  1. Д-р Лозанка Спиридонона Тренкова

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТИС (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ТсМ (редовно)

  – 45 часа упражнения по Анализ 2 – 1 курс ИФИМ (редовно)

  12. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова за ръководител на катедра „ЕКИТ”.

  13. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди избора на доц. д-р. Екатерина Писанова, да бъде новият ръководител –катедра „Методика на обучението по физика“

  14. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди извършването на структурни промени в катедра „Теоретична физика“ преподавателите

  1. Доц. д-р Стефка Георгиева Казакова
  2. Гл.ас. д-р Диана Йосифова Дакова
  3. Гл.ас. д-р Стоил Иванов Иванов
  4. Ас. Иван Кръстев Иванов

  да се обедини с катедра „Оптика и атомна физика“ като наименованието на новата катедра бъде „Оптика, атомна и теоретична физика“.

  15. РЕШЕНИЕ : Въз основа на явно гласуване   ФС на ФФ утвърди представения списък на избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. Който списъкът се предлага на специалност „Инженерна физика“ – задочно, при които се води обучение по следните специализирани модули:

  • 4 курс- Физика на нови материали
  • 3 курс -Лазерни и фотонни технологии.

 

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016

International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 – Call for papers Online conference for students and young researchers Full paper Submission deadline:

March 18, 2016

Conference dates: April 18 – 22, 2016

Описание

XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

fnts-logo

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ (ФНТС)
КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА
СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ – БЪЛГАРИЯ (СЕМИБ)

ПОКАНА
За участие в
XIV НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
19 – 20 АПРИЛ 2016 Г.

Условия за участие

СЪОБЩЕНИЕ:

Моля, всички дипломанти (магистри и бакалаври) от февруари , март, юли и септември 2015 г., да се явят в учебен отдел (131 стая) до 11 март 2016 г. за подписи в дипломата. Моля, носете снимки с размер 3,4 – 4,5 см.

ПРОМОЦИЯ 2016 г.

Уважаеми абсолвенти,

Деканското ръководство на Физическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани най-учтиво да вземете участие в официалната Тържествена Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2015 г., която ще се проведе на 19 март (събота) 2016 г. в 6 ауд. от 11:00 часа.

Във връзка с това, моля да се явите в 09:30 часа на същата дата в 131 стая (учебен отдел), за да получите тоги за церемонията, както и да положите подпис върху дипломата и да попълните анкета. Необходимо е да носите лична карта и бележка от библиотеката, че не дължите книги.