CV & publications ZC

zlatkachervenkova

CHERVENKOVA, ZLATKA VASSILEVA

Филологически факултет. Асистент (1989 г.), старши асистент (1992 г.), главен асистент (1998 г.) в катедра „Английска филология” . Родена през 1964 г. в гр. Пловдив. Завършва Английска езикова гимназия „Г.Кирков” през 1983 г. и Великотърновски университет „Кирил и Методий” (1987 г.). Работи в АЕГ Г.Кирков 1987-1988 г. Асистент в ЦИЧЕ към ИЧС София от 1988-1989 г. В Пловдивския университет постъпва през 1989 г. Чела е лекции и води упражнения по английска литература от ХІХ и ХХ век, Детска литература на английски език, Интерактивни практики, теория и практика на превода, художествен превод, превод на обществено-политически, икономически, юридически и др. специализирани текстове, Eзик и култура, Професия „Преводач” и др. Съавтор на помагала по превод. Конферентен преводач и преподавател на магистри по превод.

Специализирала в Ексетър колидж, Оксфорд през 1992 г., Член на Съюза на учените в България, Българска асоциация на преподавателите по английски език, Българско дружество за британски изследвания, Българска асоциация по американистика и Дружеството на преводачите в Пловдив.

І. СТАТИИ

1. Рецензия на “Essays on the English Language and Applied Linguistics on the Occasion of Gerhard Nickel’s 60th Birthday”, сп. “Съпоставително езикознание”, XVI, 1991, кн. 3

2. Резюме на Единадесета научно-методическа конференция “Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение”, сп. “Съпоставително езикознание”, XVI, 1992, кн.

3. За чуждоезиковото обучение във ВУЗ. Сборник “Научно-практическа конференция “Чуждоезиково обучение в съвременните условия”, 21-23 април, 1992г., Стара Загора.

4. Metamorphosis of Motifs in History of the World in 10 1/2 Chapters by Julian Barnes, Плодивски университет “Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 32, кн. 1, 1994

5. The Female Subject in the Literary Canon Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 33, кн. 1, 1995

6. Counteracting the Male Logic – the Post-modernist Fiction of Angela Carter – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, научни трудове 1996

7. The Feminine Quest for Identity in Housekeeping by Marylinne `Robinson – Сборник научни трудове на ПУ – 2001 г. р кн. С.

8. A Diachronical Reading of Jane Eyre (from the point of view of feminist criticism). Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, Том 37, кн.1, 1999 – Филологии.

9. Instances of Metonymy in Mass Communication Discourse В: Сборник доклади от Юбилейна конференция, Икономически Университет – Варна, 7 – 9 юни 2000.

10. Identity Formation in Marilynne Robinson’s Housekeeping Seen through the Object Relations Theory В: Сборник доклади от международната конференция по американистика и британистика Диалози, Пловдив 2002

11. An American Model of the Quest for Feminine Identity: Psychological and Social Implications in Housekeeping by Marilynne Robinson. America Across Cultures: Europe and Beyond, Veliko Turnovo, 7-9 April, 2002

12. Spaces and Borders in Marilynne Robinson’s Housekeeping, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове,2003

13. Names in Transalphabetical Translation. Intercultural Communication Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies – Plovdiv 2006, ed. M.Danova and M. Katsarska. POLIS Publishers. Sofia. 2009

14. В съавт. със Кр. Танева. Английски език в детската градина: too early or too late? За усвояването на езика и съпътстващите го проблеми. Във: Водим бъдещето за ръка- творчество и иновации. Ловеч, 2009, с. 129-131

15. В съавт. със Кр. Танева. Ранното чуждоезиково обучение в контекста на кризата: съвременни подходи и методи при подготовката на учители по английски език. Световната криза и икономическото развитие. Варна, Икономически университет, 2010 ( под печат).

16. В съавт. със Кр. Танева. Lend Me Your Ears: първи стъпки към доброто произношение при децата в предучилищна възраст.- Чуждоезиково обучение, 2010, 2, с.24- 33

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА СТУДЕНТИ

1. Сборник текстове за българо-английски и английско-български превод (в съавторство), Пловдивско унверситетско издателство, 1997.

2. Сборник текстове англо-български и българо-английски превод, Издателство “Нанси”, Януари 1999, Пловдив. /В съавторство/

3. Помагало по превод за студенти от първи и втори курс на специалност “Английска филология”: Translation Practicum, 2008, /в съавторство/

ІІІ. УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

1. Към ПУ “Паисий Хилендарски”, Поделение “Научна и приложна дейност”, Фонд “Научни изследвания и мобилни проекти” за периода 2005 – 2006 г. на тема “Промяна на формата на кандидатстудентския изпит по английски език в “Паисий Хилендарски” в съответствие с изискванията на Европейския съюз”, в Авторски колектив с Ръководител: Гл. ас. Сашко Павлов

2. Многоезичен речник: Български, English, Francais, Deutsch – Термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (Acquis) – коректор, по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Издателство Везни-4, 584 стр.

3. Участие в проект по НПД Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Английски език в детската градина“ теория и дидактика, 2009-2010 г. колектив с ръководител Доц. Кристина Танева

1)    Списък на научни публикации в България и в чужбина, включително и на електронен носител;

 • Ранното чуждоезиково обучение в контекста на кризата: съвременни подходи и методи при подготовката на учители по английски език.  Световната криза и икономическото развитие. Варна, Икономически университет, 2010  стр.319-334 (в съавт. със Кристина Танева).
 •  Английски език в детската градина: too early or too late? За усвояването на езика и съпътстващите го проблеми. – Водим бъдещето за ръка- творчество и иновации. Ловеч, 2009, с. 129-131 (в съавт. със Кристина Танева).
 • Lend Me Your Ears: първи стъпки към доброто произношение при децата в предучилищна възраст.- Чуждоезиково обучение, 2010, 2, с.24- 33(в съавт. със Кристина Танева).
 • Names in Transalphabetical Translation. Във: Intercultural Communication. Sofia: Polis, 2009.Part 1, pp151-158 Print. (in co-authorship with Ognyan Obretenov)
 • Translation PracticumEnglish and Bulgarian- Университетско издателство-Паисий Хилендарски- 2008; в  съавторство
 • Многоезичен речник: Български, English, Francais, Deutsch – Термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (Acquis) – коректор, по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство“ на  Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Издателство Везни-4, 584 стр.

 Списък с учебните курсове, създадени през последните 3 години;

 • Превод на метафора

Анотация

Мисия: Да запознае студентите с съвременни теории за метафората. Традиционно метафората е била считана за художествена фигура на речта и изучаването и е било в рамките на риториката. Аристотел, който е първият учен, писал за теорията за метафората я смята за орнаментално, художествено средство. Много по-късно през 80-те години на ХХ век Лейкоф и Джонсън формулират теория, според която метафората е в основата на езика и мисленето, а не само свързана с пренос на име – тя е фигура на мисълта, което означава, че лежи в основата на езика и когницията.

Цели: Този курс разглежда езика като културен феномен, а метафората като характеристика на езика, която е отражение на когнитивното възприятие и културния контекст. Разглйки преводи на метафори студентите  търсят културни прилики и разлики между английски и български мисловни и речеви прояви. Курсът цели студентите да се запознаят с методите на междукултурен пренос на метафори при превод и в медиите. Вкултурените метафори може да се пренесат на чуждия език чрез смяна на метафоричния образ съобразно чуждата култура, напр. червеният цвят в китайската култура се свързва със сватба, в западната култура – с война. Други цветове пък имат еднозначна метафоричност – черна магия, сива икономика, и др.

Задачи: Често метафорите са препратки към тялото, което е универсално за всички човешки същества. Културните модели, обаче влияят върху избора на лингвистични изрази за физическо преживяване, напр.:  причерня ми – see red/see black/.  Множество проучвания сочат, че метафоричната концептуализация на щастието е с посока нагоре:  Happy is up; Happy is off the ground – на бъргарски– Лети от щастие.  Други концептуализират, че щастието е цвете (та цъфти от щастие / светлина/ течност/ движение).

Студентите  търсят сред традиционните метафори от българския фолклор данни за народопсихологията на българина и се обсъждат преводите им на английски, вземайки под внимание когнитивните процеси, които са дълбоко заложени в културата и свързани с тялото на човека, проявени чрез метафоричните значения на отделните човешки органи като сърце, жлъчка, черва и др.

Оценяването се извършва на база текуща оценка и курсов проект върху корпус от  метафори и техните преводи.

 

 • Метафора и култура

Въвежда теорията за концептуалната метафора и понятието за универсалност и вариативност на метафорите в културите по света, компонентите на концептуалната метафора. Метафората е разглеждана не като фигура на езика, а като фигура на мисленето, според теорията на Лейкоф. Въвеждат се понятията „въплътяване”, вътрешно-културна вариативност, диахронно и синхронно измерение на метафорите, първични метафори, културни модели, блендинг и др.

Списък на участия на конференции, семинари и др.;

 • Октомври 2007– Конференция в Брюксел l ГД „Писмени преводи” на Европейската комисия,  “Towards a European Master’s in Translation”
 • 16-17 март 2009 – Конференция в Брюксел l ГД „Писмени преводи” на Европейската комисия,  Европейска магистратура по превод – компетенции
 • “Английски език в детската градина: Too Еarly or Too Late? За усвояването на езика и съпътстващите го проблеми” Научно-      практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, гр. Ловеч, 26-29.04.2009г (в съавторство с Кристина Танева)
 • 2010 – Конференция в Брюксел l ГД „Писмени преводи” на Европейската комисия, м.октомври “Verba Volant, Translatores Manent”
 • Световната криза и икономическото развитие Доклад на тема „Ранното чуждоезиково обучение в контекста на кризата: съвременни подходи и методи при подготовката на учители по английски”  –  Икономически университет – Варна 2010г.
 • 7-13 май 2011 – Учебна визита гр. Хуевла, Испания,  на тема: „Плурилингвализъм” по Програма „Развитие на човешките ресурси”
 • 2010 – Конференция в Брюксел l ГД „Писмени преводи” на Европейската комисия, м.октомври “Verba Volant, Translatores Manent”
 • 10 юни 2011 – Уъркшоп в гр. Брашов, Румъния по проект на академична мрежа „ОПТИМАЛЕ”
 • Approaches in Translation of Political Metaphors.  International Conference “Peregrinations of the Text: READING, TRANSLATION, REWRITING”, Софийски университет
 • Концептуалните метафори в английския и българския образователен дискурс в Международна юбилейна научна конференция „250 години История Славянобългарска” 2012, ПУ „Паисий Хилендарски”
 • Study of elicited metaphors regarding key educational concepts RaAM Specialized seminar, Poznan 2013, в съавторство с Доц. Танева, 2-4 May 2013, UAM, Poznan.

Списък с творчески командировки и специализации в чужбина:

 • Белгия, Брюксел, Генерален директорат „Писмени преводи” на Европейската комисия м.октомври 2007– Конференция “Towards a European Master’s in Translation”
 • Белгия, Брюксел, Генерален директорат „Писмени преводи” на Европейската комисия, 16-17 март 2009 – Конференция в Брюксел l ГД „Писмени преводи” на Европейската комисия,  Европейска магистратура по превод – компетенции
 • Белгия, Брюксел, Генерален директорат „Писмени преводи” на Европейската комисия 30.11.2011 „The Future of the Translation Profession”
 • 1.12.2011  2-ра  годишна конференция на академична мрежа „ОПТИМАЛЕ”, Брюксел
 • Испания, гр Хуелва, 7-13 май 2011 – Учебна визита на тема: „Плурилингвализъм” по Програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Румъния, гр. Брашов, 10 юни 2011 – Уъркшоп на академична мрежа „ОПТИМАЛЕ”
 • Чехия, Прага, м. май 2012 – уъркшоп на тема „Нови технологии и инструменти в обучението на професионални преводачи”
 • Великобритания, Ланкастър, Конференция на асоциацията за изследване и прилагане на метафората м. юли 2012
 • Великобритания, Бърмингам, 6 октомври 2012 – 3-та годишна конференция на проект „Оптимале”

Списък на  образователни и изследователски проекти

 • Участие в проект „Английски език в детската градина“ теория и дидактика, на НПД Фонд „Научни изследвания“ на ПУ 2009-2010 г. Договор № РС 09 ПФ – 027, Доц. Кристина Танева и Златка Червенкова на обща стойност за 2009-3150 лв и за 2010- 2100лв.
 • Координатор за ПУ в академична мрежа по Еразъм, ОПТИМАЛЕ – за оптимизиране на обучението на преводачи в многоезична Европа  с участие на 70 партньорски организации от 32 държави.
 • 2006-2011 г. участие в конференциите на ГД „Писмени преводи” във връзка с кандидатстване в мрежата на Европейските магистратури по превод.