MA in Translation and Business Communication

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Редовно обучение

ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В СФЕРАТА НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ

 

ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена както към всички завършили бакалавърска степен с английски език, така и към тези, които владеят английски език – ниво Advanced.

Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани в програмата, студентите трябва да имат минимален бал добър 4.00 от бакалавърската степен.

Балообразуващи оценки:

  • Среден успех от следването
  • Успех от държавните изпити

 

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В ПРОГРАМАТА

Учебният план предлага широка гама от дисциплини както в областта на бизнес комуникациите, така и в областта на превода, като инструмент за осъществяване на бизнес комуникациите. Поставен е акцент в аспектите на икономическия превод, конферентния превод, бизнес документацията, информационните технологии, работа с база данни и бизнес протокола. Подборът на дисциплините е балансиран и дава възможност за осъществяване на интердисциплинарни връзки, като се развиват уменията необходими за успешното осъществяване на бизнес комуникациите. Програмата е двусеместриална, с общ хорариум в размер на 700 часа. Някои от курсовете се изнасят само на модулен принцип. Всеки курс завършва с писмен изпит, курсов проект, или текуща оценка .

 

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

–          много добри познания по английски език

–          практически умения във всички аспекти на превода: икономически, социално-политически, юридически, културологичен, технически, медицински, художествен.

–          много добри познания в областта на бизнес комуникациите

–          практически умения за създаване на всички видове бизнес документация

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата могат да се реализират като:

–          преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми

–          преводачи от и на английски език в чуждестранни компании

–          специалисти и консултанти по език в български и международни правителствени и неправителствени институции

–          експерти и специалисти в международни и национални проекти.

 

Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология- каб. 353 от 15.09.2011 г. до 15.10.2011 г., тел. 261 239


 

УЧЕБЕН ПЛАН

Магистърска програма

 

Английска филология – Превод и бизнес комуникации 

Дисциплини

Аудиторна заетост

Лекции

Семинари

Самостоятелна подготовка

Общ брой часове

Кредити

Форма на контрол

І семестър

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Техники и жанрова специфика на превода

30

0

30

60

90

3

изпит

История на превода и професия Преводач

15

0

15

45

60

2

изпит

Език и стил. Редактиране на текст. (Модул български
език)

30

30

0

30

60

2

изпит

Английски език за бизнес цели

60

0

60

60

120

4

продължава

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

30

30

0

60

90

3

изпит

Бизнес Протокол

30

0

30

60

90

3

изпит

Специализиран
превод

 

 

 

 

 

 

 

Превод на обществено-политическа и
социално-икономическа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

Превод на документи и юридическа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

Превод на научно-техническа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

Избираема дисциплина I

30

30

0

30

60

2

изпит

Анализ на дискурса / Прагматика

 

 

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина II

30

0

30

30

60

2

изпит

Превод на бизнес документация /Превод на проза

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой часове

345

90

255

555

900

30

 

ІІ семестър

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

Език и стил. Редактиране на текст. (Модул английски език)

30

0

30

60

90

3

изпит

Информационни технологии за превод и работа с база
данни

30

0

30

30

60

2

изпит

Анализ на грешките при превода

30

30

0

60

90

3

изпит

Практикум по консекутивен превод

20

0

20

40

60

2

Т.О

Практикум по симултантен превод

20

0

20

40

60

2

Т. О

Английски език за бизнес цели

90

0

90

60

150

5

изпит

Специализиран превод

 

 

 

 

 

 

 

Превод на медицинска литература

30

0

30

60

90

3

изпит

Превод на евродокументация

45

0

45

75

120

4

изпит

Избираема дисциплина III

30

30

0

60

90

3

изпит

Масова комуникация / Език и Медии

 

 

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина IV

30

0

30

60

90

3

изпит

Бизнес презентация (Ораторско майсторство)

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой часове

355

60

295

545

900

30

 

Писмен държавен изпит (и устна презентация)

 

 

 

 

 

15

 

Брой часове за целия период на следването

700

150

550

1100

1800

75

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *