CV

Name: Rossitsa Pashova

Address and email:

Department of English and American Studies
Plovdiv University
24 Tsar Assen str
4000 Plovdiv Bulgaria
e-mail: rossie@abv.bg

Филологически факултет, катедра „Английска филология”.

Главен асистент от 2007. Родена през 1956 г. в гр. Пловдив. Завършила Английската гимназия в Пловдив, а след това „Английска филология” в СУ „Климент Охридски” (1980). В Пловдивския университет постъпва през 1991 г. Води часове по английски език (превод, лексика и писмени упражнения, граматика, разговор), както и семинарни упражнения по лексикология на съвременния английски език. Научните занимания на Росица Пашова са предимно в областта на лексикологията (фразеология и идиоми) и морфологията на съвременния английски език. Съавторство в помагала за студенти филолози. Член на Съюза на учените в България.

Professional qualification: philologist

Dates (from – to) 1991 – 2012
Name and address of employer Plovdiv University Paisii Hilendarski, 24 Tsar Assen str, Plovdiv 4000, Bulgaria
Occupation or position held Assistant professor
Main activities and responsibilities Preparation and carrying out of seminar classes in modern English lexicology;

Preparation and carrying out of classes in practical English: translation, vocabulary, writing classes, grammar

Participation in the carrying out of the State Exam of the students of English philology and Bulgarian and English

Introduction and working with modern learning systems in compliance with the requirements of the European language framework

Participation in the annual admission English exam

Education:

• Dates (from – to) 1970 – 1975
• Name of organisation English Language School ‘Georgi Kirkov’ -Plovdiv
• Title of qualification awarded Completed secondary education
• Dates (from – to) 1975 – 1980
• Name of organisation Sofia University ‘Kilment Ohridski’
• Title of qualification awarded Master of Arts

Main Fields of Research: Lexicology: Idioms, Comparative Phraseological Units in English and Bulgarian

Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations: IATEFL

Participation in national and international projects :

15TH National Conference of IATEFL – May 2006

Jubilee Conference of Plovdiv University ‘Paissi Hilendarski’ –November 2011

Annual ‘Paissii Readings’ of Plovdiv University ‘Paissii Hilendarski’ 2002, 2004, 2006, 2010, 2011

Foreign Languages:

English Russian French
• Reading skills excellent excellent good
• Writing skills excellent excellent good
• Verbal skills excellent excellent good

Списък публикации (избрани заглавия):

1. Some semantic aspects of phraseological units denoting the notion of ‘time’, ПУ „Паисий Хилендарски” – България, Научни трудове, том 36, кн.1, 1998 – Филологии, стр. 297-300

2. With Diana Shkodrova – About English phraseological units with the somatic component ‘hand’ and their Russian equvalents, катедра Руски език, ПУ „Паисий Хилендарски” – България, Научни трудове, том 39, кн.1, 2001 – Филологии, научен доклад четен на конференцията Dialogues in Plovdiv, 2002, стр. 681-690

3. Some Semantic Aspects of Phraseological Units with Somatic Components in English and Bulgarian. A scientific report represented at the’New Prospects’ conference, Plovdiv, 2003

4. Съавтор с Диана Шкодрова – О компаративных фразеологизмах с зоокомпонентам в русском и английском языках (About comparative phraseological unites with zoological components in Russian and English), съавтор Диана Шкодрова, катедра Руски език, ПУ „Паисий Хилендарски” – България, Научни трудове, том. 40, кн. 1, 2002, Филологии – стр. 271-274

5. Съавтор с Диана Шкодрова – О фразеологизмах с соматическим компонентом ‘нога’ в русском и английском языках (About phraseological units with the somatic component ‘leg’ in Russian and English) – научен доклад, четен на шуменската конференция, 2003 – публикуван в Сборник научни доклади, издаден от Шуменския университет, Русистика, 2003, язык коммуникация, культура ШУ, Шумен, 2003 м с. 331-334

6. With Diana Shkodrova – Idioms, expressing everyday activities and occasions and their equivalents in Russian and Bulgarian – научен доклад, представен на Паисиевите четения в Пловдивския университет, 2004, том 42, кн.1, Филологии, стр. 195-201

7. Some semantic aspects of idioms, expressing emotions in English and their analogues in Bulgarian – Научни трудове, ПУ „Паисий Хилендарски”, т.44, кн. 1, Филологии, 2006 г, стр. 512-517

8. Idioms, expressing various character traits in modern English and Bulgarian – Proceedings of the International Conference of the Bulgarian-American Studies Association of the Bulgarian society for British Studies Plovdiv, 2006, стр.145 – 150

9. Idioms Expressing Romance and Affection in Modern English.’Paisii Readings’, Plovdiv University, November 2010

10. Idioms Expressing Colour in Modern English, Jubilee ‘Paissii Readings’, Plovdiv University, November, 2011