CV and publications

ИЛИЕВА, РУМЯНА ИЛИЕВА.

Филологически факултет, катедра „Английска филология”. Главен асистент от 2011 г. Родена през 1972 г. в гр. Пловдив. Завършила „Английска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски” (1996). В Пловдивския университет постъпва през 1998 г. Води упражнения по практически английски език (граматика, лексика, писмени упражнения, превод), методика на обучението по английски език и литература, ръководител е на учебната практика по английски език в средните училища. Водила е и редица избираеми курсове в специалността „Английска филология”. Научните занимания на Румяна Илиева са в областта на методиката на обучението по английски език, педагогическата реторика, спецификите и приложението на английския език в бизнес средите.

Списък публикации (избрани заглавия):

1. The Topical Incentive: some comments on the importance of the format of the topic in the writing classes for advanced students of English as a foreign language, Dialogues: American Studies in an International Context Conference, Plovdiv, 2002

2. Coherent Argumentation Via Redrafting, Paisii Hilendarski University of Plovdiv Annual Philological Readings, Plovdiv, 2003

3. Условия и граници на ефективност на входящия тест по английски език за ВУЗ, Конференция “Тестиране и оценяване – смисъл и практики” организирана от Българска асоциация по четене, София, 2008

4. Essay Panorama, Hermes Publishing House, Plovdiv, 2001

5. Admission Tests in English Book 1, Context Publishing House, Plovdiv, 2006

6. Admission Tests in English Book 2, Context Publishing House, Plovdiv, 2008