За кандидат студенти

Изпитът по английски език има единен формат за приемния изпит за всички специалности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, които изискват полагане на изпит по английски език. Новият формат е сходен с и съответства на форматите на приемен изпит на всички висши училища в България, които са възприели критериите и стандартите на Съвета на Европа.

Кандидатстудентският изпит включва следните компоненти:

Диктовка от 15-20 реда (1200 знака, 250 думи приблизително), която цели да провери правописните умения и слуховите възприятия на кандидат-студентите. Текстовете за диктовката се избират от произведения на съвременни английски и американски автори. Кандидат-студентите могат да задълбочат познанията си и да се подготвят, като четат съвременни автори в оригинал. Диктовката се чете три пъти – първи път за обща ориентация, втори път – същинската диктовка, като текстът се изчита по групи думи, без да се повтаря, със забавена скорост, и трети път – за проверка и допълване на пропуски.

 Тестовата част се състои от следните компоненти:

1. Reading Comprehension: нехудожествен текст с обем около 800 думи, със зададени 10 смислови въпроса и избор от отговори – A, B, C, D.

2. Paraphrase: 10 отделни изречения с предложен избор на перифраза – A, B, C, D.

3. Grammar Test: 15 отделни изречения с предложен избор на граматични елементи – A, B, C, D.

4. Vocabulary Test: нехудожествен текст с 15 празни позиции и предложен избор от отговори – A, B, C, D. Писменото задание включва четене с разбиране на къс нехудожествен текст, върху който кандидатите трябва да напишат коментар с обем 220-250 думи.

Уменията и знанията, необходими за успешно справяне с теста, съответстват на придобитите умения и знания в средното училище. Нивото е Advanced. Тестовете са изготвени от преподавателски колектив от Катедрата по английска филология на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Катедрата по английска филология на ПУ “Паисий Хилендарски” предлага текущи курсове през цялата учебна година за подготовка и тренировка на кандидат-студенти за предварителния кандидатстудентски изпит през месец юни и за изпита през месец юли.