CV

Name: Atanas Spasov Manchorov

 

Address and email:

Department of English and American Studies
Plovdiv University
24 Tsar Assen St.
4000 Plovdiv, Bulgaria
 
e-mail: atanas_manchorov@hotmail.com

 

Professional qualification: 

Dates (from – to)
1996–
Name and address of employer
The “Paisii Hilendarski” University of Plovdiv
24 Tsar Assen St. Plovdiv 4000, Bulgaria
Occupation or position held
2006– : (full-time) Chief Assistant Professor of Medieval and Renaissance English Literature
2000–2006: (full time) Senior Assistant Professor of Medieval and Renaissance English Literature
1996–2006: (full-time) Assistant Professor of Medieval and Renaissance English Literature
Main activities and responsibilities
Giving lecturers and seminars

 Education: 

Dates (from –to)
Oct. 1990–Oct. 1995
Name of organisation
The “Paisii Hilendarski” University of Plovdiv
Faculty of Philology, Department of English and American Studies
Title of qualification awarded
M.A. in Bulgarian and English Studies
Dates (from – to)
Nov. 200–—Dec. 2008  
Name of organisation
The “Paisii Hilendarski” University of Plovdiv
Faculty of Philology, Department of English and American Studies
Title of qualification awarded
2008 – PhD in English Literature
Doctoral Thesis: From Epic to Romance: Narrative Technique and Genre Development in English Literature
Dissertation field code: 05.04.06 Literature of the peoples of Europe, America, Africa, Asia and Australia
 

Main Fields of Research:

Medieval English Literature, Renaissance English Literature, Literary Theory, Bakhtin

Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations:
2000–: Bulgarian Society for British Studies (BSBS)
2001–: Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv

Professional and Academic Awards and Fellowships:

Research paper entitled «Mikhail Bakhtin’s Concepts and the „Intermediary” Genres in Medieval Literature», presented at the „International Conference for Young Scientists 2009” hosted by The Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. The paper received an award –  an honorary diploma for best academic performance (Jun. 18 2009).

Participation in  national and  international projects:

International Projects

• дати
Business trip abroad July 3 – 14, 2000      Order № 36/57/08.06.2000
• наименование
Tempus Project 13533-98
• форма на участие
Working on a joint project – participation in working meetings in London, GB
 Foreign Languages: 
English
Russian
French
• Reading skills
excellent
excellent
good
• Writing skills
excellent
excellent
basic
• Verbal skills
excellent
excellent
basic

Доктор Атанас Манчоров

Главен асистент в Филологически факултет, катедра „Английска филология”. Доктор по научната специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (2009). Главен асистент от 2006 г. Роден през 1966 г. в гр. Кърджали. Завършил „Български език и английски език” в ПУ „Паисий Хилендарски” (1995). В Пловдивския университет постъпва през 1996 г. Чете лекционен курс и води упражнения по Стара английска литература-Ренесанс, както и по практически английски език (българо-английски и английско-български превод). Водил е и избираем курс Contemporary Literary Theory в специалността „Английска филология”. Член е на Съюза на учените в България (клон Пловдив) и на Bulgarian Society for British Studies (Българско дружество за британски изследвания), клон на ESSE. Научните занимания на Атанас Манчоров са в областта на английската средновековна и ренесансова литература, литературната теория и философията.

 

Select Bibliography:

Статии:

   “On the Levels of Communication in Narrative: An Insight into Anglo-Saxon Epic Tradition.Dialogues: American Studies in an International Context. Ed. M. Katsarska. Plovdiv: Zombori, 2002. 233-38. Print (ISBN 954-91615-1-X). 
   “Cases of Narratorial Overtness in Medieval Romance”. Научни трудове на съюза на учените – Пловдив (Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. II). Плодив: Академично издателство на Аграрен университет, 2002. 315-20. Печ. изд. (ISSN 1311-9192).
   «За състоянието на категориите “автор” и “повествовател” в англосаксонския епос». Научни трудове на съюза на учените – Пловдив (Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. III). Пловдив: Академично издателство на Аграрен университет, 2003. 300-07. Печ. изд. (ISSN 1311-9192).
   “Формите на анахронията в англосаксонския епос”. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Отг. ред. Жоржета Чолакова. Т. 45.  Кн. 1 (Филологии). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2007. 149-63. Печ. изд. (ISSN 0861-0029).
   «Концепциите на Михаил Бахтин и „междинните” жанрове в средновековната литература». Scientific Research of the Union of Scientists – Plovdiv. Plovdiv: n.p., 2009. 258-62. Print (ISSN 1311-9192).
   «Bakhtin Revisited: The “Philosophy of Value” and Narratology as Languages of Diverse Critical Methodologies». Intercultural Communication (Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies). Part II. Comp. Madeleine Danova and Milena Katsarska. Sofia: Polis Publishers, 2009. 161-74. Print (ISBN 978-954-796-030-5).
 

Научни публикации (монографии)

 Между епоса и романа. Концепциите на М. М. Бахтин и „междинните” жанрове в средновековната английска литература. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2011. Печ. изд. (ISBN 978-954-423-676-2).