MA in Linguistics and Translation

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД

Редовно обучение

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА

 

ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена към всички завършили бакалавърска или магистърска степен с английски език. Приемът се осъществява чрез класиране по бал. За да бъдат записани в програмата, студентите трябва да имат минимален бал добър 4.00 от бакалавърската степен.

Балообразуващи оценки:

  • Среден успех от следването
  • Успех от държавните изпити

КАКВО СЕ ИЗУЧАВА В ПРОГРАМАТА

Учебният план застъпва паралелно традиционни и най-нови лингвистични дисциплини и практическото им приложение във всички области на превода – художествен, технически, филмов, синхронен, консекутивен и др. Материята се разглежда по проблеми и в дълбочина, като се цели развитие на научно-изследователски умения у студентите, както и практически умения за работа във всички области на превода. Подборът на дисциплините дава възможност за осъществяване на интердисциплинарни връзки, като се задълбочават уменията за аналитичен и критически анализ. Програмата е двусеместриална. Общият хорариум е в размер на 700 часа. Някои от курсовете се изнасят само на модулен принцип. Всеки курс завършва с писмен изпит, курсов проект, или текуща оценка .

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата притежават:

–          много добри познания по английски език

–          практически умения във всички аспекти на превода: художествен, социално-политически, икономически, културологичен, технически, юридически, медицински.

–          много добри познания в областта на лингвистичната наука

–          практически умения за съпоставителни научни изследвания

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОГРАМАТА

Завършилите програмата могат да се реализират като:

–          преводачи от и на английски език в частни и държавни български фирми

–          преводачи от и на английски език в чуждестранни компании

–          специалисти и консултанти по език в български и международни правителствени и неправителствени институции

–          изследователи в областта на общата лингвистика и сравнителното езикознание

 

 

Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология- каб. 353 от 15.09.2011 г. до 15.10.2011 г., тел. 261 239

==============================================================

УЧЕБЕН ПЛАН

Магистърска програма

 Английска филология – Лингвистика и превод

 

Дисциплини

Аудиторна заетост

Лекции

Семинари

Самостоятелна подготовка

Общ брой часове

Кредити

Форма на контрол

І семестър

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

1. История на лингвистичните
учения

30

30

0

30

60

2

изпит

2. Когнитивна
лингвистика

30

30

0

30

60

2

изпит

3. Проблемни аспекти на превода

30

30

0

60

90

3

изпит

4. Техники и жанрова специфика
на превода

30

0

30

60

90

3

изпит

5. Контрастивна лингвистика

30

30

0

30

60

2

изпит

6. История на превода и
професия Преводач

15

0

15

45

60

2

изпит

7. Език и стил. Редактиране
на текст. (Модул български език.)

30

30

0

60

90

3

изпит

Специализиран превод

 

 

 

 

 

 

 

8. Превод на
обществено-политическа и социално-икономическа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

9. Превод на
научно-техническа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

10. Превод на документи и
юридическа литература

30

0

30

60

90

3

изпит

Избираема дисциплина І

30

30

0

30

60

2

изпит

Функционална граматика / Типология на езиковите промени

 

 

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина ІІ

30

0

30

30

60

2

изпит

Превод на поезия / – Превод на проза

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой часове

345

180

165

555

900

30

 

ІІ семестър

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

1. Съпоставителна аспектология

(Вид и видови значения в
българския и английския език)

30

30

0

60

90

3

изпит

2. Генеративно-трансформационен
синтаксис

60

60

0

60

120

4

изпит

3. Информационни технологии
за превод

30

0

30

60

90

3

изпит

4. Стратегии на научното изследване

30

0

30

30

60

2

изпит

5. Език и стил. Редактиране
на текст. (Модул английски език.)

30

0

30

30

60

2

изпит

5. Практикум по консекутивен превод

20

0

20

40

60

2

Т.О

6. Практикум симултантен
превод

20

0

20

40

60

2

Т.О

Специализиран превод

 

 

 

 

 

 

 

7. Превод на медицинска
литература

30

0

30

60

90

3

изпит

8. Превод на евродокументация

45

0

45

45

90

3

изпит

Избираема дисциплина
ІІІ

30

30

0

60

90

3

изпит

Анализ на дискурса / Увод в прагматиката

 

 

 

 

 

 

 

Избираема дисциплина
ІV

30

0

30

60

90

3

изпит

Език и ораторско майсторство / Език и медии

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой часове

355

120

235

545

900

30

 

Писмен държавен изпит (или
магистърска теза)

 

 

 

 

 

15

 

Брой часове за целия период на следването

700

300

400

1100

1800

75

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *