След успешно издържан конкурс по научната специалност  Теория и история на литературата (детска литература) в катедра “История на литературата и сравнително литературознание” Галина Димитрова и Славка Михайлова са приети за редовни докторанти.