1452130_10202932015445575_1182808377_n[1]

 

На 02.12.2013 г.  в зала Компас на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе откритото заключително заседание  за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’  на асистент  Здравко Трифонов Дечев, редовен докторант към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание.

Дисертационният труд “ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЛАС (ПРОБЛЕМЪТ УСТНОСТ – ПИСМЕНОСТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА КУЛТУРА)” беше успешно защитен пред национално жури в състав: 

доц. д-р Мила Димитрова Кръстева (председател на журито)

проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева (рецензент)

проф. д-р Амелия Веселинова Личева (рецензент)

 доц. д-р Доротея Димитрова Добрева 

 доц. д-р Юлия Христова Николова (научен ръководител)