Катедра    по    история   на   литературата   и    сравнително

литературознание при Филологическия факултет на ПУ “Паисий

Хилендарски” ви кани на представянето на сборника “Съдбата на

Едип – българските маршрути”, което ще се състои на 18.04.2011 г.

от 17.00 ч. в Дом на учените – гр. Пловдив, ул. “Митрополит

Паисий” 6.


С подкрепата на поделение “Научна и приложна дейност” при ПУ “Паисий Хилендарски” и Съюз на учените в България – клон Пловдив.