факултативен курс „Увод в Бахтинологията”

за специалност БФ, 1 курс, редовно обучение

Преподавател:

Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

Описание на курса:

 • Анотация:

Факултативният лекционен курс „Увод в Бахтинологията“ е с хорариум от 15 часа и цели да запознае студентите с идеите на М. М. Бахтин, да открои интердисциплинарната им значимост, да представи богатия и разноречив дискусионен контекст на Изток и Запад, в който трудовете му се усвояват, да анализира приноса на учения за съвременната литературна теория. Изучават се основните тематични ядра и концепции в неговите трудове – автор и герой, епос, роман, хронотоп, историческа инверсия, монологизъм, диалог(ичност), разноречие, многогласие, полифония и др., – като целта е да се изгради ясно структуриран образ на неговото научно творчество. Предлаганите лекционни теми допълват съдържанието на основния курс по литературна теория и улесняват работата с изучаваните по програма текстове и боравенето със специализирана литературоведска терминология.

 • Форма на оценяване:

Оценка. Разработване на самостоятелна курсова работа.

 • Компетенции:

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще придобият необходимите базови познания за основните идеи на М. М. Бахтин по теми и периоди, което ще разшири литературоведския им хоризонт, необходим при работа с текстове от различни национални литератури.

 • Предварителни изисквания:

Основни познания по литературна теория в рамките на обучението в бакалавърската учебна програма.

 • Форма на провеждане:

Факултативен (аудиторно)

 • Език, на който се води курса:

български

 • Тематично съдържание на курса:

1.   Бахтинознанието на Изток и Запад. Интердисциплинарни контексти.

2.  Философският период на ранния Бахтин.

3. Полифоничният метод и незавършеността.

4. Народната смехова култура в прозата на Рабле.

5. Разноречие, диалогизъм, хронотоп.

6. Структурно-стилистични особености на епоса и романа.

7. „Кръгът на Бахтин” и проблемът за дискусионните текстове.

Библиография:

 • Списък с произведения на Бахтин

Бахтин, М. М. „Словото в романа”. Въпроси на литературата и естетиката. Прев. Надежда Чекарлиева, Димитър Кирков. София: Наука и изкуство, 1983. 108-270.

Бахтин, М. М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса. София: Наука и изкуство, 1976.

Бахтин, М. М. „Форми на времето и хонотопа в романа”. Въпроси на литературата и естетиката. Прев. Надежда Чекарлиева, Димитър Кирков. София: Наука и изкуство, 1983. 271-455.

Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. Прев. Константин Г. Попов. София: Наука и изкуство, 1976.

 • Списък с произведения за анализ

Апулей. Златното магаре. Прев. Б. Богданов, Г. Кацаров, Б. Геров, Г. Батаклиев   и П. Радев. София: Народна култура, 1975.

Петроний. Гощавка у Трималхион. София: Народна култура, 1981.

Лонг. „Дафнис и Хлоя”. Три антични романа. София: Народна култура, 1987.

Рабле, Франсоа. Гаргантюа и Пантагрюел. Т. 1-2. Прев. Дора Попова. София: Народна култура, 1982.

Сервантес Сааведра, Мигел де. Знаменитият идалго дон Кихот де ла Манча. Първа и втора част. Прев. Тодор Нейков. София: Народна култура, 1970.

Таций, Ахил. „Левкипа и Клитофон”. Два любовни романа. Прев. Добриела Костова и Надина Радева. София: Народна култура, 1990.

Харитон. „Херей и Калироя”. Два любовни романа. Прев. Добриела Костова и Надина Радева. София: Народна култура, 1990.

 Хелиодор. Етиопска повест, или Теаген и Хариклея. Прев. Георги Батаклиев. София: Наука и изкуство, 1982.

 

Интегриран списък с трудове на Бахтин по тематични направления и произведения за анализ

 

Първа задача

Студентите избират едно от четирите тематични направления, като първо прочитат включеното към него теоретично съчинение на М. М. Бахтин, а след това правят (кратка, тезисна) анотация на разработената там идея с обем от една стандартна машинописна страница (1800 знака). 

Втора задача

Студентите анализират и описват как тази идея е представена в литературното произведение (при повече посочени творби се избира една от тях) в самостоятелна курсова работа. Текстът на работата е с обем от 3-4 стандартни машинописни страници и се предава разпечатан с имената и факултетния номер на студента на адрес: atanas.manchorov@gmail.com.

I.         Пародийното и диалогично слово

 • литературно произведениe:

Сервантес Сааведра, Мигел де. Знаменитият идалго дон Кихот де ла Манча. Първа и втора част. Прев. Тодор Нейков. София: Народна култура, 1970.

 • теоретичен източник:

Бахтин, М. М. „Словото в романа”. Въпроси на литературата и естетиката. Прев. Надежда Чекарлиева, Димитър Кирков. София: Наука и изкуство, 1983. 108-270.

II.        Народната смехова култура

 • литературно произведениe:

Рабле, Франсоа. Гаргантюа и Пантагрюел. Т. 1-2. Прев. Дора Попова. София: Народна култура, 1982.

 • теоретичен източник:

Бахтин, М. М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса. София: Наука и изкуство, 1976.

III.      Хронотопът в романа

 • литературни произведения:

1) антични романи: „авантюрен роман за изпитанието”

Лонг. „Дафнис и Хлоя”. Три антични романа. София: Народна култура, 1987.

Таций, Ахил. „Левкипа и Клитофон”. Два любовни романа. Прев. Добриела Костова и Надина Радева. София: Народна култура, 1990.

Харитон. „Херей и Калироя”. Два любовни романа. Прев. Добриела Костова и Надина Радева. София: Народна култура, 1990.

Хелиодор. Етиопска повест, или Теаген и Хариклея. Прев. Георги Батаклиев. София: Наука и изкуство, 1982.

2) антични романи: „авантюрно-битов” роман

Апулей. Златното магаре. Прев. Б. Богданов, Г. Кацаров, Б. Геров, Г. Батаклиев  и П. Радев. София: Народна култура, 1975.

Петроний. Гощавка у Трималхион. София: Народна култура, 1981.

 • теоретичен източник:

Бахтин, М. М. „Форми на времето и хонотопа в романа”. Въпроси на литературата и естетиката. Прев. Надежда Чекарлиева, Димитър Кирков. София: Наука и изкуство, 1983. 271-455.

IV. Полифония и незавършеност

 • литературни произведения

Достоевски, Ф. М. Братя Карамазови. Т. 9. Прев. Димитър Подвързачов, Симеон Андреев. София: Народна култура, 1960.

Достоевски, Ф. М. Престъпление и наказание. Т. 5. Прев. Г. Константинов. София: Народна култура, 1984.

 • теоретичен източник:

Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. Прев. Константин Г. Попов. София: Наука и изкуство, 1976.