УЧЕБНА ПРОГРАМА

Българска възрожденска литература

 

Изготвил: доц. д-р Мила Кръстева

1. Ренесансът и Възраждането. Културноестетическа и хронотопична съпоставка между Ренесанса на западна Европа и Българското възраждане. Типологичен релеф на литературните направления в западна Европа – естетически особености на класицистичното, романтичното, сантименталното, просвещенското и еклектичното им „омесване” у нас през Възраждането. Изследвания и изследователи.

2. Периодизация на възрожденската литература. Възрожденски и съвременни постановки за периодизацията на възрожденския литературен процес. Спорни проблеми. Мнения за/против не/надеждността на литературноисторическите периодизации. Литературноестетическа периодизация. Мотивация.  Изследвания и изследователи.

3. Българските книжовници преди Паисий. Дамаскинарската линия. Католическата книжнина. Ранната възрожденска историография (диахрония и синхрония). Отец Паисий Хилендарски. Автентични документи за живота му. Съвременници на Паисий и техните исторически съчинения (Анонимната Зографска история. Историята на йеромонах Спиридон. Историческите съчинения на Блазиус Клайнер и Йован Раич). “История славянобългарска” (преписи, преправки, приписки, домашни и чужди извори, композиционни особености). Проблемен анализ на „История славянобългарска”. Академични дискусии около биографичното битие на Паисий и „История славянобългарска”. Изследвания и изследователи.

* Задължителен текст. Паисий Хилендарски. История славянобългарска”.

4.  Софроний Врачански. Житейски път. Книжовни периоди и съчинения. “Житие и страдание грешнаго Софрония”. Академичните дискусии за жанра на „Житието”. Проблемен анализ. Изследователи и изследвания.

*      Задължителен текст. Софроний Врачански. “Житие и страдания грешнаго Софрония”.

5.  Интелигенцията от 20-те и 30-те години на ХIХ век: д-р Петър Берон, Неофит Рилски, Райно Попович, Емануил Васкидович, Неофит Бозвели,  Христаки Павлович, Васил Априлов и др. Буквар с разни поучения” („Рибен буквар”) на д-р Петър Берон. Към историята и теорията на взаимоучителната метода. Ролята на възрожденския предговор. Композиция на Рибния буквар” и новото, с което идва в културата на Българското възраждане. За другите книжовни и научни изяви на Берон. Васил Априлов. Връзките на Априлов с Ю. Венелин. Априлов като теоретик и практик на новобългарското образование. Еволюция на националното съзнание на българите-еленофили. Съчиненията на В. Априлов – теми, идеи, композиция.  Изследвания и изследователи.

Задължителни текстове. Петър Берон “Рибен Буквар”. Васил Априлов. “Денница на новобългарското образование”.

6. Обща характеристика на идейно-естетическите и книжовни търсения на 40-те и 50-те години. Поява на периодичния печат. Начало и развой на църковната борба до 1844 година и навлизането й в политическа фаза след 1844 г. От даскалската поезия до появата на първото литературно-художествено поколение и неговите оригинални литературни дирения. Одески литературен кръг (представители, културни сблъсъци, текстове).  Изследвания и изследователи.

7.  Найден Геров и възрожденската култура. За многостранните изяви на Геров (учебникаря, даскала, поета, пътеписеца, епистоларната личност, политика, дипломата). “Стоян и Рада” – между фолклора и литературата. Изследвания и изследователи.

* Задължителен текст.  Найден Геров. “Стоян и Рада”. Поезия. Пътеписи.

8. Познатият и недосяганият Неофит Бозвели (монахът, даскалът, книжовникът, поборникът, политикът, заточеникът). Книжовната дейност на Бозвели в контекста на изявите на поколението на възрожденските даскали от 30-те години на ХІХ-ти век. Литературни нововъведения в диалозите на Бозвели и в диалогичните търсения през Възраждането. Жанрови белези, идеи, образи в диалозите “Просвещенний европеец, полумершая Мати Болгарии и син Болгарии” и “Плач бедная Мати Болгарии”. Други диалогични текстове. Епистолария.  Изслдвания и изследователи.

Задължителен текст.  Неофит Бозвели. “Плач бедная Мати Болгарии

9. Добри Чинтулов – казаното и неказаното за него в литературната наука. Към проблема за хронологията и периодизацията на Чинтуловата поезия (аргументи за/против надеждността на хронологизациите на една поезия с неустановен авторски статут). Автентични и неавторизирани поетически текстове, предписвани на Чинтулов. Ръкописните учебници на Чинтулов. Изследвания и изследователи.

* Задължителни текстове. Не/авторизираната поезия на Чинтулов.

10. Георги Раковски – дела и документи. Периодични издания, в които публикува и които издава самостоятелно. Раковски като радетел за всичко българско (род, език, история, вяра…) Раковски – политическият водач. Поетът Раковски. Раковски като автобиографична личност. Изследвания и изследователи.

*   Задължителни текстовеГеорги Раковски. “Горски пътник”. „Неповинен българин”.

11. Петко Р. Славейков: от преводачеството на любовни и анакреонтични текстове из балканската поезия към търсенето на оригинални поетически внушения: жанрове, теми, идеи, образи, сполуки и несполуки. Други жанрови изяви на П. Р. Славейков: смешните календари, драматургични опити, критикът и теоретикът, журналистът и публицистът Славейков. Поезията на Славейков (жанрова специфика). Изследвания и изследователи.

*    Задължителни текстове. Поезия от различни жанрове (преводна и оригинална). Не пей ми се”. “Жестокостта ми се сломи”. “Изворът на белоногата”. ”Що е роман”. Публицистика. Изследвания и изследователи.

12.  Поемата през Възраждането: от баладната мистификация до оригиналната литературна поема. Представители, текстове, сюжетно-тематични особености.

*   Задължителни текстове. Георги Раковски. Горски пътник”. Григор Пърличев Сердарят”. Райко Жинзифов. “Кървава кошуля”. Никола Козлев.Чер арап и хайдут Сидер”. Христо Ботев. Хайдути”, “На прощаване”, “Пристанала”, “Зададе се облак тъмен”.

13. От преводната и побългарена книжнина към оригиналните търсения на възрожденската белетристика. Белетристиката на Илия Блъсков, В. Друмев и Л. Каравелов. Културата на Българското възраждане и невъзможният роман до Освобождението. Поява на новобългарския разказ.  Изследвания и изследователи.

*      Задължителни текстове. Васил Друмев. “Нещастна фамилия”. “Ученик и благодетели”. Илия Блъсков. Изгубена Станка”. “Злочеста Кръстинка”. Любен Каравелов. “Книга за страданията на българския народ”. Крива ли е съдбата”. “Три картини от българския живот”. Христо Ботев. „Това ви чака”. 

14.  Възрожденската драма: от сценично-школския диалог през преводната драматургия към оригиналната драма на Българското възраждане.  Представители, жанрове, тематични търсения. Изследвания и изследователи.

*    Задължителни текстове.  Петко Славейков. “Малакова”. Васил Друмев. Иванку, убиецът на Асеня І”. Добри Войников. Райна княгиня”.Криворазбраната цивилизация”. Тодор Пеев. Фудулеску или прокопцаният зет на хаджи Стефания”.

12. Христо Ботев. Познатият и непознатият. Обществено-политически и книжовни изяви. Литературни търсения: текстове, теми, идеологически концепции, жанрова специфика на (не)литературната книжовност на Ботев.

*       Задължителни текстове. Поезия. Проза. Публицистика.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ

1.  Енциклопедия на Българската възрожденска литература. В. Търново, 1996. (Съставители: Ив. Радев, Е. Налбантова, Н. Аретов, Р. Радев и др.)

2.  Кръстева, М. Сюжетът в българските възрожденски повести. С., 1995.

3.  Кръстева, М. От разпятието до мрака. Пловдив, 2001.

4. Кръстева, М. (Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов. С., 2004.

5. Леков, Д. Българска възрожденска литература. В два тома. С., 1981

6.  Радев, Ив. История на българската литература през Възраждането. С., 1996.

7.  Топалов, К. Българска възрожденска литература (в съавторство с Н. Чернокожев). С., 1998.

ЗАЕБЕЖКА: Конкретна библиография по обсъжданите лектционни теми се дава на всяка лекция.

Пловдив, септември 2011 г.