ПРОГРАМА за специалност БФ

 • АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

Понятието антична литература. Периодизация на античната култура. Античната литература в културните традиции на Средновековието, Ренесанса и следващите епохи.

Гръцка цивилизация – основни периоди, обща характеристика на всеки от тях.

ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ. Етапи в създаването и развитието й; отношението „първичен” – „вторичен” мит. Теогония, космогония. Ритуалът и митът. Тематични групи в мита, основни мотиви. Тивански митологичен цикъл, Троянски митологичен цикъл. Героическа митология – митовете за Язон и Медея, за Атридите, за Едип, Тезей, Херакъл, Ахил,  митологични версии за Прометей (по Хезиод и Есхил).

ГЕОМЕТРИЧНА ЕПОХА. Омир. Омиров въпрос. Типология на Омировия епос. Структурно-композиционни особености на “Илиада”. Характеристика на епическия герой. Време и пространство в епоса.

СТАРОГРЪЦКА АРХАИКА. Обща характеристика на периода, особености на обществено-политическия и културния живот. Основни характеристики на изкуството през архаиката. СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА. Възникване, развитие. Дялове на архаичната старогръцка лирика. Жанрова специфика на старогръцката лирика – особености; основни представители. Тематика, водещи мотиви в старогръцката лирика. Човекът в лириката.

АТИЧЕСКИ (КЛАСИЧЕСКИ) ПЕРИОД. Обща характеристика на периода. Произход на драмата. Генезис и развитие на старогръцката трагедия – основни етапи; структурно-композиционни особености на атическата трагедия. Аристотел за трагедията.

ЕСХИЛ, СОФОКЪЛ, ЕВРИПИД.

АТИЧЕСКА КОМЕДИЯ. Произход и развитие на жанра. Строеж и структура на старата атическа комедия. АРИСТОФАН. Трагично и комично в културата на атическия полис. Основни теми в старата атическа комедия.

ЕЛИНИЗЪМ. Обща характеристика на периода. Литературата на елинизма: жанрове, основни представители на елинистичната литература. Елинистическа лирика: Теокрит, Бион, Мосх, Калимах.

РИМСКА ЛИТЕРАТУРА. Обща характеристика на периода, периодизация на римската литература. Жанрове и специфика на римската литература. Римска комедия: Плавт, Теренций. Литературата на времето на ОКТАВИАН АВГУСТ: ВЕРГИЛИЙ, ХОРАЦИЙ, ОВИДИЙ. Лириката на Катул, Тибул, Проперций. Особености на жанра елегия.

 • КУЛТУРАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Своеобразие на средновековната култура и специфика на изучаването й. Идеологически характеристики на Средновековието. Периодизация, жанрова система на средновековната литература.

РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА

Литературни паметници на келтите, на германските и скандинавските племена: Ранносредновековен епос, епическа поезия на келтите, германски епос. “Песен за Хилдебранд”, “Беоулф”.

Скандинавска митология. “Стара Еда”. “Млада Еда”. Исландски саги. Поезия на скалдовете.

ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Късносредновековен епос – “Песен за Роланд”, “Песен за моя Сид”, “Песен за Нибелунгите”.

ЦЪРКОВНА ЛИТЕРАТУРА. Жанрове.

РИЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА. Провансалска лирика. Жанрова специфика, теми и мотиви в провансалската лирика. Рицарски роман. Жанрова специфика, генезис и развитие на средновековния роман. Артуров цикъл. Кретиен дьо Троа – “Ланселот, рицарят на каруцата“; Томас Малори – “Смъртта на Артур”.

ГРАДСКА ЛИТЕРАТУРА. Жанрове. Съдържателно-стилова характеристика.

ТЕАТЪРЪТ през Средновековието. Основни жанрове, генезис и развитие на средновековния театър.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

(дадените в курсив автори и творби не са задължителни, а препоръчителни)

1. Старогръцка митология – теогония, божествен пантеон, Тивански митологичен цикъл, Троянски митологичен цикъл, митовете за Язон и Медея, цикъл за Атридите, митовете за Прометей, за Херакъл, Одисей, Тезей, Ахил.

2. Омир – “Илиада”

3. Старогръцка лирика – представители на хоровата лирика (Архилох, Алкман, Бакхилид, Мимнерм, Теогнид, Симонид) и представители на соловата лирика (Алкей, Сафо, Анакреонт)

4. Есхил – “Прикованият Прометей”, “Агамемнон

5. Софокъл – “Едип цар”, “Антигона”

6. Еврипид – “Медея”, “Електра”

7. Аристофан – “Облаци”, “Жените в народното събрание”

8. Плавт, Теренций – един от един от авторите с една комедия по избор

9. Овидий – “Метаморфози” (Книга І – “Сътворението”; “Аполон и Дафне”, “Фаетон”; Книга ІІІ – “Ехо и Нарцис”; Книга VІІІ – “Дедал и Икар”; Книга Х – “Орфей и Евридика и други – по избор).

10. Вергилий – “Буколики”, “Енеида”.

11. Катул, Тибул, Проперций – лирика

12. Германо-скандинавска митологиякосмогония, божествен пантеон, поемата “Измамването на Гюлви” от “Снора Еда” (в: “Староисландски саги и митове”, С., НК, 1989, с. 2992)

13.Средновековен народно-героичен епос – “Песен за Роланд”

14. Рицарски роман:

Кретиен дьо Троа, „Ланселот, рицарят на каруцата“. Библиотека за европейска средновековна литература „Ариел“, Народна култура, София, 1986.

Томас Малори, “Смъртта на Артур” (по съкратеното издание – “Крал Артур”, ИК “Анубис”, С., 2001)

15. Провансалска лирикаот сборника “Снегът зеленина сънува”, антология на провансалската лирика, прев. и съст. С. Хаджикосев, С., 1990.

БИБЛИОГРАФИЯ ПО АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

І. Антични автори

ОМИР. Илиада. С., 1968.

ОМИР. Одисея. С., 1981.

ХЕЗИОД. Теогония. Дела и дни. С., 1998.

ЕСХИЛ. Трагедии, С., 1981

СОФОКЪЛ. Трагедии. С., 1982.

ЕВРИПИД. Медея. В: сб. Антични трагедии, С., 1977

“СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА”, антология, П., ИК “Летера”, 2001.

ПЛАТОН. Диалози. Т. 1, С., 1979;  Т. 2;  Т. 3. С. 1981,  Т. 4, С., 1990.

АРИСТОТЕЛ. За поетическото изкуство. С., Наука и изкуство, 1975.

АРИСТОТЕЛ. Реторика. С., Наука и изкуство, 1986.

ВЕРГИЛИЙ. Буколики, Георгики, Енеида, С., НК, 1980.

ХОРАЦИЙ. Събрани творби, НК, С., 1992;  Поетическо изкуство, С., 1983.

ОВИДИЙ. Елегии. С., НК, 1999;  Метаморфози, С., НК, 1981.

Антични трагедии. Сб., НК, 1977. (Есхил, Софокъл, Еврипид, Сенека)

Антични комедии. Сб., НК, 1978. (Аристофан, Менандър, Плавт, Теренций)

Теокрит // http://theseus.proclassics.org/taxonomy/term/213

Гай Валерий Катул. Стихотворения. С., „Стигмати“, 2010.

http://liternet.bg/publish24/katul/index.html

http://liternet.bg/publish24/katul/index.html (Катул)

http://kkf.proclassics.org/Propertius.php (Проперций)

http://www.monochromepost.com/Propertius_Elegy_II_XX.html (Проперций)

В Internet преводи на антични автори:

–        Проект ТЕЗЕЙ http://theseus.proclassics.org/directory

II. Средновековна литература

 • Литературни текстове:

Староисландски саги и митове”, С., Народна култура, 1989.

Песен за Роланд”, С., Народна култура, 1985.

Снегът зеленина сънува”, антология на провансалската лирика, библ. “Ариел”, прев. и съст. С. Хаджикосев, С., 1990.

Кретиен дьо Троа, „Ланселот, рицарят на каруцата“. Библиотека за европейска средновековна литература „Ариел“, НК, София, 1986.

Томас Малори. “Смъртта на Артур”, С., 1989, библ. „Ариел“ или “Крал Артур”, С., ИК “Анубис”, 2001 (съкатено, адаптирано учебно издание), коментарна част и критически фрагменти – Д. Николовa


II. Изследвания върху античната култура

Георги Батаклиев. Антична митология. Речник, С., 1989, 1994.

Дияна Николова, Светла Черпокова. “От разказа към мита”, П., ИК „Хермес“, 1997.

Учебник по литература за 9 клас. Б. Богданов и колектив. Изд. Анубис, 2000, 2001.

Христоматия по литература за ІХ клас, ИК “Анубис”, С., 2002.

Богдан Богданов. История на старогръцката култура, С. 1983.

Е. Мелетински, Поетика на мита. С., 1995.

И. М. Тронски. История на античната литература, С., 1982.

С. И. Радциг. История древнегреческой литературы, М., 1970.

Пиер Гримал. Античният театър, С., 2004.

Сб. Традиция, литература, действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание, С., 1984.

Богдан Богданов. Мит и литература, С., 1985.

Б. Богданов. От Омир до Еврипид, І изд. С.,1974; изд. на ПУ ”П.Хилендарски”, 1994.

Б. Богданов. Омировият епос, С., 1976.

Старогръцка лирика. Антология, поредица “Текст и Контекст”, ИК “Летера”, 2001, коментарна студия Дияна Николова.

 • Други изследвания (избрано):

Калин Янакиев, Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията, С. 1999.

Мирча Елиаде, История на религиозните вярвания и идеи, Том І., гл. X, XI, XV. Изд. „Сонм“, С., 2009.

Мирча Елиаде, Сакралното и профанното, С., 1998.

Иван Маразов, Човек, мит, култура, С., 1993.

Богдан Богданов, Литературата на елинизма, С., 1979, 1997, 1999.

Богдан Богданов, Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие, С., 1992.

Б. Богданов, Романът античен и съвременен, С., 1986.

Сб. “ΣΥΜΡΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика”, изследвания в чест на проф. Б. Богданов, С., “Сонм”, 2000.

Якоб Буркхард, Културистория на Гърция, С., 1998.

Мит и философия. Сб., изд. на СУ “Св. Кл. Охридски”, 1991.

Бъртранд Ръсел, История на западната философия, том І. (Античност), С., 1994.

Ю. Лотман, Поетика. Типология на културата, С. 1990.

А. Ф. Лосев, Проблемът за символа и реалистическото изкуство, С., 1989.

III. ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА

С. Хаджикосев, Западноевропейска литература: І част (Средновековие и Ренесанс), С., ИК “Сиела”, 2000.

С. Хаджикосев, Сред шедьоврите на западноевропейската литература, С. 1992 (стат. “Куртоазен идеал и трубадурска поезия”)

Георги Каприев, История и метафизика, Очерци по историческото мислене на

западноевропейското средновековие. С., 1990.

Цочо Бояджиев, Ренесансът на XII век, природата и човекът. С., 1991.

Цочо Бояджиев, Философия на европейското средновековие, 1994.

Цочо Бояджиев, Студии върху средновековния хуманизъм, 1988.

Бъртранд Ръсел, История на западната философия, том 2 (Средновековие), С., 1994.

Жак льо Гоф, Цивилизацията на средновековния Запад, С., ИК “Акага”, 2004.

Арон Гуревич, Категории средновековой культуры, М, 1972.

Арон Гуревич, Средновековният свят. Културата на мълчащото мнозинство. С., 2005.

А. Гуревич, Средновековый героический епос германских народов.  В: “Беовульф, Старшая Эдда и Песнь о Нибелунгах”, М., 1975.

Е. М. Мелетинский, “Эдда и ранние формы эпоса”, М., 1968.

НАСОКИ В ПОДГОТОВКАТА ПО АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

1. Да се знае периодизацията на античната култура: старогръцка и римска (период / векове / основни културни характеристики на периода / основни жанрове, автори и произведения в съответния период).

 • Основен текст: Б. Богданов “История на старогръцката култура”

2. Да се познават: елинската космогония и теогония; основните сюжети в старогръцката митология. Кои са 12-те централни олимпийски божества и техните функции; основни цикли на героическата елинска митология (Тивански и Троянски), митовете за Язон и Медея, за Херакъл, за Тезей, за Одисей.

Що е герой, културен герой, трикстер, инициация, жертвоприношение.

 • Основен текст: “От разказа към мита” Дияна Николова, Светла Черпокова;

3. ОмирИлиада”. Омиров въпрос. Сюжет, герои, основни събития в “Илиада”. Време и пространство в епоса; богове и герои в епоса.

 • Основни текстове: Б. Богданов “От Омир до Еврипид”;

4. Поява и развитие на старогръцката архаична лирика. Дялове на лириката, основни жанрове. Представители. Основни теми и мотиви в лириката.

 • Основен текст: Антологията “Старогръцка лирика”, съст. и коментар Д. Николова, ИК “Летера”, 2001.

5. Произход и развитие на театъра. Трагедия. Комедия. Аристотел за трагедията. Специфика на старогръцката трагедия.

 • Основни текстове: Б. Богданов “История на старогръцката култура”,

”Мит и литература”,

предговор към Аристотел “Поетическо изкуство”.

6. Есхил, Софокъл, Еврипид. Живот и творчество. Анализ на изучаваните трагедии.

 • Основни текстове: Б. Богданов “От Омир до Еврипид”;

7. Елинизъм. Периодизация, характеристика на периода, основни автори и жанрове. Специфика на елинистичната култура.

 • Основни текстове: Б. Богданов “Литературата на елинизма”,

Б. Богданов “История на старогръцката култура”

10. Римска литература. Периодизация, автори, произведения. Литературата от “Златния век” – Вергилий, Хораций, Овидий. Анализ на “Енеида”.

 • Основни текстове: Тронски “История на античната литература”;

предговор към Вергилий “Буколики, Георгики, Енеида”.

11. Средновековие – периодизация на средновековната култура, жанрова система на средновековната литература.

Основни текстове:

С. Хаджикосев, Западноевропейска литература: І част (Средновековие и Ренесанс), С., ИК “Сиела”, 2000.

12. Средновековен епос: „Песен за Роланд

Основни текстове:

– предговор на Л. Станчев към „Песен за Роланд”

– С. Хаджикосев, Западноевропейска литература: І част (Средновековие и Ренесанс), С., ИК “Сиела”, 2000

13. Рицарски роман: Кретиен дьо Троа – “Ланселот, рицарят на каруцата“.

Основни текстове:

– предговор на С. Хаджикосев към романа

– “Крал Артур”, С., ИК “Анубис”, 2001 (съкатено, адаптирано учебно издание) – коментарна част и критически фрагменти за средновековния роман (Артуров цикъл)– Дияна Николова

– С. Хаджикосев, Западноевропейска литература: І част (Средновековие и Ренесанс), С., ИК “Сиела”, 2000.

14. Провансалска лирика (Снегът зеленина сънува”, антология на провансалската лирика, библ. “Ариел”, прев. и съст. С. Хаджикосев, С., 1990)

Основни текстове:

С. Хаджикосев, Сред шедьоврите на западноевропейската литература, С. 1992 (статията “Куртоазен идеал и трубадурска поезия”)

–        С. Хаджикосев, Западноевропейска литература: І част (Средновековие и Ренесанс), С., ИК “Сиела”, 2000.

Книгите на проф. Б. Богданов са качени и на сайта му:

http://www.bogdanbogdanov.net/

Книгите на проф. С. Хаджикосев са качени и на сайта му:

http://www.simeonhadjikosev.com/

 2011 г.