І. АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ТЕМА 1. УВОД. Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията. Основни принципи, терминология. Античната литература в културните традиции на Средновековието, Ренесанса и следващите епохи. Гръцка цивилизация – основни периоди, обща характеристика на всеки от тях.
ТЕМА 2. ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ. Етапи в създаването и развитието й, отношението “първичен” – “вторичен” мит. Ритуалът и митът. Тематични групи в мита, основни мотиви. Теогония, космогония, героическа митология – митовете за Язон и Медея, за Тезей, Херакъл, Ахил, за Атридите, за Едип, митологични версии за Прометей.
ТЕМА 3. ГЕОМЕТРИЧНА ЕПОХА. Омир. Омиров въпрос. Омиров епос. Типология на Омировия епос. Структурно-композиционни особености на “Илиада”. Характеристика на епическия герой; време и пространство в епоса.
ТЕМА 4. СТАРОГРЪЦКА АРХАИКА. Обща характеристика на периода, особености на обществено-политическия живот, основни характеристики на изкуството през архаиката. СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА. Възникване, развитие. Дялове на архаичната старогръцка лирика. Жанрова специфика на старогръцката лирика – особености; основни представители. Тематика, водещи мотиви в старогръцката лирика. Човекът в лириката.
ТЕМА 5. АТИЧЕСКИ (КЛАСИЧЕСКИ) ПЕРИОД. Обща характеристика на периода Произход на драмата. Генезис и развитие на старогръцката трагедия – основни етапи; структурно-композиционни особености на атическата трагедия. Аристотел за трагедията. ЕСХИЛ, СОФОКЪЛ, ЕВРИПИД.
ТЕМА 6. АТИЧЕСКА КОМЕДИЯ. Произход и развитие на жанра. Строеж и структура на старата атическа комедия. Аристофан. Трагично и комично в културата на атическия полис. Основни теми в старата атическа комедия.
ТЕМА 7. Литературата на ЕЛИНИЗМА. Обща характеристика на периода. Жанрове на елинистичната литература (съпоставителна характеристика с класическия атически период), основни представители на елинистичната литература.
ТЕМА 8. РИМСКА ЛИТЕРАТУРА. Обща характеристика на периода. Периодизация. Съпоставителна характеристика на старогръцката и римска литератури. Жанрове на римската литература. Литературата на времето на ОКТАВИАН АВГУСТ: ВЕРГИЛИЙ, ХОРАЦИЙ, ОВИДИЙ.

ІІ. КУЛТУРАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
ТЕМА 9. Своеобразие на средновековната култура и специфика на изучаването й. Идеологически характеристики на Средновековието. Периодизация, жанрова система на средновековната литература.
ТЕМА 10. РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА.
Литературни паметници на келти, на германски и скандинавски племена. Ранносредновековен епос, епическа поезия на келтите, германски епос. “Песен за Хилдебранд”, “Беоулф”. Скандинавска митология : “Стара Еда”. “Млада Еда”(Снора Еда). Исландски саги. Поезия на скалдовете.
ТЕМА 11. ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. Късносредновековен епос – “Песен за Роланд”, “Песен за моя Сид”, “Песен за Нибелунгите”.
ТЕМА 12. ДЯЛОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА. Църковна, рицарска и градска литература. Жанрове. ТЕАТЪРЪТ през Средновековието. Основни жанрове, генезис и развитие.
ТЕМА 13. РИЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА. Провансалска лирика. Жанрова специфика, теми и мотиви в провансалската лирика. Рицарски роман. Жанрова специфика, генезис и развитие на средновековния роман (“романс”). Артуров цикъл.

ІІІ. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА
ТЕМА 14. ПРЕДРЕНЕСАНС. Обща характеристика на епохата. Особености на светоусета, стилове в периода на 12-15 век. Особености на предренесансовата култура. Жанрове. Основни представители в Италия, Франция, Англия. Данте, Чосър, Франсоа Вийон.
ТЕМА 15. РЕНЕСАНС. Обща характеристика на епохата. Периодизации. Обществено-политическа, историческа и културна ситуация. Типологически проблеми на ренесансовата култура. Философия и естетика на Ренесанса.
ТЕМА 16. Ренесанс в Италия. Обща характеристика на епохата, периодизации, жанрова специфика на литературата на италианския Ренесанс. Основни представители на италианското Треченто: Петрарка, Бокачо. Куатроченто. Салутати, Лоренцо Вала, Манети. Живописта и архитектурата на Високия Ренесанс. Чинкуеченто. Жанрове и стилове на късния Ренесанс. Бембо, П. Аретино, Т. Тасо, Л. Ариосто, Макиавели.
ТЕМА 17. Ренесанс във Франция. Обща характеристика на епохата, периодизации, жанрова специфика. Философията на Монтен. Поезията на Клеманс Маро и на “Плеядата”. Франсоа Рабле. Романът “Гаргантюа и Пантагрюел” и връзката му с народната смехова култура на Средновековието и Ренесанса. Основни ренесансови идеи и мотиви в романа
ТЕМА 18. Ренесанс в Англия. Своеобразие на епохата. Жанрова характеристика на литературата от периода. Основни представители. Характер на Елизабетинската драма. Шекспир. Периодизация на творчеството му. Сонети, комедии, трагедии, исторически хроники, романси.
ТЕМА 19. Ренесанс в Испания. Социално-икономически и политически предпоставки за испанския Ренесанс. Обща характеристика на испанската литература от късното Средновековие до “Златния век”. Пикаресковият роман в Испания. Сонет, историческа драма, новела. Театърът на испанския Ренесанс. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Калдерон. Сервантес. Жанрова характеристика на “Дон Кихот”. Структурно-композиционни особености на романа. Въпросът за пародийното в “Дон Кихот”. Образите на Дон Кихот и Санчо Панса. Комичното и трагичното в романа.
ТЕМА 20. КЛАСИЦИЗЪМ. Френската литература през 17 век. Естетиката на класицизма. Принципи на изграждане на класицистичната трагедия. Корней, Расин. “Поетическото изкуство” на Никола Боало. Особености на класицистичната комедия. Молиер. Характер на комичното.
ТЕМА 21. ПРОСВЕЩЕНИЕ. Съдържание на понятието. Същност и основни идеи на епохата. Философска и естетическа основа на Просвещението. Жанрова характеристика на литературата от този период. РАЦИОНАЛИСТИЧНО И САНТИМЕНТАЛНО направление в литературата на европейското Просвещение.
ТЕМА 22. Просвещение в Англия. Обща характеристика и своеобразие на литературата от периода. Жанрови разновидности и особености на английския роман от 18 век. Основни представители: Дефо “Робинзон Крузо”, Джонатан Суифт “Пътешествията на Гъливер”, Ричардсън, Фийлдинг, Л. Стърн, Т. Смолет.
ТЕМА 23. Просвещение във Франция. Характеристика. Жанрова специфика на литературата от този период. Етапи и главни представители: Льосаж, Монтескьо, Волтер, Дидро, Русо, Бомарше. “Енциклопедията”.
ТЕМА 24. Просвещение в Германия. Периодизация на немската литература през 18 век. Своеобразие. Жанрова система на литературата от периода. Естетически възгледи на Винкелман, Лесинг, Шилер, Гьоте. Структурно-композиционни особености на “Фауст”, просветителски идеи и мотиви. Мотивът “Фауст” в европейската литература.
ТЕМА 25. РОМАНТИЗЪМ. Епоха на романтизма. Своеобразие на романтическата естетика. Романтизмът като светоглед. Специфика на романтическата литература. Жанрови тендениции. Основни идеи и мотиви. Сравнителна характеристика на литературата от периода в Англия, Франция и Германия.
ТЕМА 26. Романтизъм в Германия. Периоди и школи. Литературно-естетически принципи. Жанрова специфика на Немския романтизъм. Основни представители. Братя Шлегел, Новалис, Хьолдерлин, Клайст, Шамисо, Л. Тик, Хофман.
ТЕМА 27. Романтизъм в Англия. Школи и представители. “Лейкистите”, Байрон, Шели, Кийтс. Историческият роман на Романтизма. Уолтър Скот.
ТЕМА 28. Романтизъм във Франция. Романът и драмата във френската романтическа литература. Основни представители: Юго, Алфред дьо Вини, Алфред дьо Мюсе, Ламартин.
ТЕМА 29. РЕАЛИЗЪМ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ ПРЕЗ 19 ВЕК. Съдържание на понятието “реализъм”. Типове реализъм. Особености на художествения метод. Своеобразие на реализма през 19 век. Етапи в развитието на френския реалистичен роман през 19 век. Стендал, Балзак, Флобер. Съпоставителна характеристика на трите писателски почерка. Типологически съответствия и отлики.
ТЕМА 30. НАТУРАЛИЗЪМ. Идейно-естетическа система на натурализма. Специфика на художествения метод “натурализъм” спрямо романтизма и реализма. Основни представители: Зола, братя Гонкур, Мопасан. Творчеството на Зола. Проблеми на романовия жанр.
ТЕМА 31. ЛИТЕРАТУРАТА ОТ “КРАЯ НА ВЕКА”. Символизъм. Идейно-естетическо съдържание на символизма. Поетика на френския символизъм. Основни представители: Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме.
ТЕМА 32. Творчеството на Ибсен в контекста на естетическите търсения в западноевропейската литература от втората половина на 19 век.
ТЕМА 33. Оскар Уайлд. Естетизъм.
ТЕМА 34. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 20 ВЕК. Проблемът за “началото на века”. Модернизъм в европейската литература. Проблемът за романа в контекста на модернизма. Пруст, Кафка, Джойс, В. Улф.
Периодизационни проблеми. Тенденции, течения, жанрови специфики. Главни представители. Тенденции в развитието на съвременната западноевропейска литература.