ШИНКА ГЕОРГИЕВА  ДИЧЕВА-ХРИСТОЗОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Хоноруван асистент  по История на българската литература от Освобождението до Първата световна война (2002), редовен докторант по българска литература (2010).

Родена през 1978 година в град Асеновград. Завършва специалност Български език и история в ПУ „Паисий Хилендарски” (2001). От 1.03. 2010 година е редовен докторант по българска литература с научен ръководител доц. д-р Живко Иванов. Тема на дисертацията: „1894-1895 – отношения между литературното и политическото”

КНИГИ:

1. „Пролетта на Мо” . Ранните писма на Яна Язова до Александър Балабанов., В. Търново: Фабер, 2010, 131 стр.

СТАТИИ И СТУДИИ (ИЗБРАНИ ЗАГЛАВИЯ):

2. „Греховното самоубийство в творчеството на Антон Страшимиров” – В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, том 40, кн.1, 2002 – Филология.

3. „Лора, или homo histricus” – В: Текстове и прочити. Сборник с доклади на юбилейната Десета национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2008г.

4. „Тодор Влайков, или възкръсващият дух на феята Мелюзина” – В: сп. „Везни” , 2010, бр. 6.