ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Редовен докторант по Детска литература (2011).

Родена през 1975 г. в гр. Раднево. Завършва специалност Българска филология като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (1999). Преподавател по български език и литература в ОУ „Панайот Волов“, гр. Пловдив (1999–2002), преподавател по български език и литература в ПГО „Ана Май“, гр. Пловдив (2002–2011). Участва в студентска експедиция по фолклористика и диалектология в селата Широка лъка, Гела и Стикъл за проучване на местния родопски диалект (1996). От 01.04.2011 година е редовен докторант с научен ръководител проф.  Светлана Стойчева от НАТФИЗ – София, а темата на дисертацията е  Модели на спомена в българската литература за деца.

КНИГИ:

 1. „Сезонът на праха” /поезия/, 2001 г.

2. „Кръстопът на слънцето” /прозаични опити/, 2004 г.

3. „Един живот по-късно” /поезия/, 2004 г.

Литературни награди: 1995 – на вестник „Пловдивски университет“ – награда за поезия; 1997 – Първа награда на вестник „Пловдивски университет“ за проза; 2003 – Бронзов плакет за поезия от Националния поетичен конкурс на Радио „Веселина“; 2003 – Почетен лист на ВМРО за цикъл стихове от конкурса „България – болка и надежда“; 2005 – Лауреат /Златен плакет/ на Националния поетичен конкурс на Радио и телевизия „Веселина“; 2010 – Грамота от Националния конкурс на издателствата „Анубис“ и „Булвест“ за учители-творци; 2011 – Втора награда от Десетия национален поетичен конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов“.

СТАТИИ:

  1.  Мотивът за спомена в стихотворенията за деца на Ран Босилек и Дора Габе. // В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет. Том 49, кн. 1, сб. В, 2011, Пловдив, ISBN 0861 – 0029.
  2.  Модели на визуалната реконструкция на спомена в сборника „Някога” на Дора Габе. //В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Цветанка Аврамова и кол.: УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2012., с. 276-281. ISBN 978 – 954 – 07 – 3458-3.
  3. Спомен и дистанция в поезията на Петя Дубарова. // В: Творчеството на Петя Дубаровав българския и европейски литературен и културен контекст. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие, Бургас, 2012. Съст. София Ангелова. ISBN 978 – 954 – 471 – 168 – 9.;
  4.  Аспекти на визуалността в романа „Детски години” на Константин Петканов. // В: Сборник с доклади от Четиринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Словото – (не)възможната мисия”, Пловдив, 17-18 май 2012. Съст. Красимира Чакърова, Татяна Ичевска. ISBN 978 – 954 – 8238 – 41 – 1.;
  5. Кинематографичният подход на Иван Давидков в повестта „Далечните бродове”. // Международна славистична конференция на тема: „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи”., Благоевград, 5-6 октомври 2012. (под печат).
  6. Честването на смъртта и кинематографичното изображение в автобиографичнат на повест на Иван Давидков „Далечните бродове”. В: // Сръбското списание за езици, култури и литератури „Липар”, брой 50, октомври 2013.
  7. Културноидентификационният модел в мемоарите „Преживяното” (т.1) на Тодор Влайков. В: // Списание „Проглас”, кн.2, декември 2013. (под печат).
  8.  Хронотопите на детския спомен и глобалната гледна точка към миналото в мемоарната книга на Константин Константинов „Път през годините”. // В: http://slav.unisofia.bg/naum/lilijournal/winter-2012. Електронно списание Littera et Lingua, брой 4, Зима 2012.
  9. Времето на празника в сборниците с разкази за деца на Дора Габе „Някога” и „През  нашите очички” // В: http://literaturensviat.com/ Електронно списание „Литературен свят”, брой 47, януари, 2013.
  10. Специфика на времепространствените модели на спомена в сборника с разкази на Стилиян Чилингиров „Детски дни” // В:  http://literaturensviat.com/. Електронно списание Литературен свят, брой 49, март 2013.