КЛЕО СТЕФАНОВА ПРОТОХРИСТОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Доктор на филологическите науки (2004); професор (2005).

Родена през 1950 г. в София. Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски”(1973); защитена докторска дисертация (1983). Работи в Пловдивския университет от 1974 г. Води курсове по – Антична и западноевропейска литература (бакалавърски курсове, 1974-91;1993-2010); Сравнително литературознание (магистърски курс, 1999-2010); Преподавала е също във Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ (1991-93), Софийски университет “Св.Климент Охридски”(2002-2010), Нов български университет (1995-96; 2004-2010), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (1994-96), Бургаски свободен университет (1995-2003). Специализирала е в: Университета на Аахен (2001), Университетът на Ювескюла, Финландия (2000); Рочестърски университет, Ню Йорк (1998), Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ (стипендия „Фулбрайт”, 1991-1993), Университет на Пенсилвания, Питсбърг (1991), Атинския университет, Гърция (1987-88).  Ръководител е на Катедра по история на литературата и сравнително литературознание от 1994 г. Била е Председател на Общото събрание на ПУ (2000-2008); Член на СНС по литературознание към ВАК (1998-2010).

Награди: за най-добър проект по НПД (2006); на Университетска фондация-Пловдив за научна дейност (2005); за най-добра публикация в сп. Език и литература (1999); награда “Пловдив” за цялостно творчество (1998); за най-добра книга по литературознание на в. Век 21 (1997); награда на ПУ за най-добра книга, издадена през годината – 1991.

Научна тематика: Антична и западноевропейска литература; сравнително литературознание; титрология; интертекстуалност; тематични изследвания; рецепция на античната драма.

КНИГИ:

  • Авторски:

1. Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории. Пловдив: Летера, 2004. Рец. Мила Кръстева. Огледалото в огледалните култури на света. Български език и литература, 2005, № 4; Български език и литература (електронна версия), 2005, № 4; Електронно списание LiterNet, 01.11.2005, № 11 (72);, с. 6-7; Амелия Личева. Сред огледалата. В. Култура, бр.5, 11. 02.2005, с.2; Сега виждаме смътно, като през огледало… (редакционен материал). http://politiki.osf.bg – 03.06.2005; Дияна Николова. За огледалата на културата и за Клео Протохристова. В. Пловдивски университет, бр. 9(344), 2. 12. 2004.

2. Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Пловдив: Хермес, 2000; второ допълнено издание: Пловдив: Летера, 2003. трето издание: Пловдив: Летера, 2008.

Рец. Амелия Личева. За западноевропейската литература – по европейски. В. Култура, 2000, бр. 36, 15. 08., с.2; Опити върху намерената книга (запис от семинара По повод… на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, посветен на книгата на Клео Протохристова „Западноевропейска литература” (записала Кристина Йорданова). Литературен вестник, 2000, бр. 39, 29.11.-5.12., с.12-13 Юлия Николова. Книгата… „няма край”. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Научни трудове, том 38, кн.1, 2000 – Филологии, с.751-754. Също и в Български език и литература, 2002, кн. 3-4, с.151-154. Електронна версия на: liternet.bg/publish8katalogabout/p//protohristovao.htm ; Книгите на 2000-та. Литературен вестник, 20-31.12, 2000, с. 24; Емилиян Николов. Литературните събития на 2000 г. http://litclub.dir.bg/lavica/2000/sub2000.htm.

3. През огледалото в загадката. Литературни и метадискурсивни аспекти на огледалната метафора. Шумен: Глаукс, 1996.

Рец. Амелия Личева. От справочника към огледалото. в. Литературен форум, бр. 37, 13-19.11.1996, 2.; Юлиан Жилиев. Съвършени изречения. в. Култура, бр. 47, 22. 11. 1996; Светла Черпокова. През огледалото в загадката… и по-нататък. в. Пловдивски университет, бр.18, 16.12.1996, 9; Светлозар Игов.  Загадката на огледалото. в. Литературен форум, бр.3, 22-28.1.1997, 1-6 (Също и в: Св. Игов. Привечер. София: Българска сбирка, 1999, 273-282); Рая Кунчева. Загадката на огледалото. в. Век 21, бр. 16, 1997, с. 14; Лидия Денкова. Световете на огледалната метафора. сп. Език и литература, кн. 3-4, 1997, 163-164; Диана Атанасова. Огледални перспективи. Литературен вестник, бр.21, 18-24.06.1997, с. 9; Светла Черпокова. Клео Протохристова. През огледалото в загадката… Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Научни трудове, том 34, кн.1, 1996 – филология, с.569-570. Иван Русков. Книгата и чудото (Страница за една оформяща се традиция). сп. Страница, кн.3, 1998, 86-88.

4. Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991; второ издание – Шумен:Алтос (Библиотека Академика), 1996. Рец. Атанас Бучков. Успешен опит в междутекстовостта. Сп. Тракия. 1992, кн.1, с.45-47; също и в Ат. Бучков. Литературнотеоретични фрагменти. Хермес, 1994; Рая Кунчева. Клео Протохристова. Благозвучието на дисонанса. Българска книга, 1992, кн.7, с.47-48; Св. Игов. Задълбоченост и широта на литературоведското мислене. Сп. Литература, 1991, кн.1, с. 154-156.

5. Несъвършени изречения. Пловдив: Хр.Г. Данов, 1990; Рец. Светлозар Игов. Задълбоченост и широта на литературоведското мислене. Сп. Литература, 1991, кн.1, с. 154-156; Запрян Козлуджов. Реторическото съвършенство на „несъвършените изречения”. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Научни трудове, том 28, кн.1, 1990 – филологии, с.414-418; също и в Език и литерат,ура, 1991, кн.3-4; 2.

  • Съставителство:

6. Каква ни е Медея? Материали от уъркшоп (16 – 17 април 2008 г.), УИ „Паисий Хилендарски”, съст. К. Протохристова, С. Черпокова, Пловдив, 2009.

7. Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдив: Пловдивски университет/Летера, 2008

8. Пенка Петкова. Вариации. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2006.

9. Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. София: Издателски център „Боян Пенев”, 2004 (съвместно с Рая Кунчева и Благовест Златанов)

10. Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2004 (съвместно с Амелия Личева и Огнян Ковачев)

  • Съставителство  и коментар:

11. За Байрон и неговия „Манфред”. В: Byron. Manfred. / Байрон. Манфред. Пловдив: Летера (поредица Текст/Контекст, серия bilingua), 2001, с.137-162.

12. Дебютната пиеса на Шилер и литературата на „Бурните гении”. В: Schiller. Die Rauber / Шилер. Разбойници. Пловдив: Летера (поредица Текст/Контекст, серия bilingua), 2001, с.390-416.

13. Мопасан – майсторът на разказването. В: Мопасан. Бел Ами. Разкази. София: Анубис (поредица Европейският канон), 2001, с. 7-24.

14. За „четвъртия мускетар” и романа му „Граф Монте Кристо”. В: Александър Дюма. Граф Монте Кристо, т.1 и 2. София: Анубис (поредица Европейският канон), 2001, с. 7-21.

15. Да чуеш звука от пляскането с една длан. В: Дж. Д. Селинджър. Девет разказа. Семейство Глас. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985.

СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

16. The Interpretations of the Tragic Myth in the works of Gheo Milev – Intertextuality and Theatricality. Сборник в чест на проф. Ева Стехликова. Бърно, 2010 (под печат)

17. Отново за направата на Гоголевия „Нос”. Сборник, посветен на 200-годишнината от рождението  на Николай Гогол. ШУ „Епископ Константин Преславски” (под печат)

18. Back to the Pre-history of English Literary Studies in Bulgaria: Ivan Shishmanov’s Academic Project. In: English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Eds. Suman Gupta and Milena Katsarska, Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 271-282.

19. ”Не съм от тях” – от реторическата конвенция към епистемологичния модус. В: „Не съм от тях”. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 491-498.

20. Българската книга в аспектите на преводимостта и интеркултурната конвертируемост. В: Das Bulgarische Buch ausserhalb Bulgariens. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 55, Wien: Univesitat Wien, Institut fur Slawistik, 2009, s. 109-118.

21. The Book as a Monument (The Case of Konstantin Pavlov’s Remembrance of the Fear”. 1963. In: L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Editura Limes – Editions Rafael de Surtis, 2009, 211-216.

22. Emiliya Dvorianova In: Dictionary of Literary Biography. vol. 353, Twenty-First Century Central and Eastern European Writers . Columbia, S. C.: Gale Research Company, p. 69-72.

23. 1968 – литературната година като хронологичен парадокс. В: 1968. София: НБУ, Сиела, 2009, с. 135-148.

24. Възраждането и българското „възпитание на чувствата”. В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане, сборник в чест на Румяна Дамянова, Изд. „Изток-Запад”, С., 2009, с. 326-333.

24. De l’ethnonyme « tziganes » et des pièges de vouloir être politiquement correct. Dans : RROMS d’EST en OUEST’, Strasbourg: Université du Strasbourg. (под печат)

25. За пасторала и модерните му реактуализации. В: Misarum semper amator, сборник, посветена на проф. Димитър Бояджиев, УИ „Св. Климент Охридски”. (под печат)

26. Часовниците в света на Гогол. Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на доц. Лила Мончева. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2009, с, 105-112; също в: Славистика 3. В чест на ХІV международен славистичен конгрес, Охрид 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2008, 206-215.

27.  Как с часовници се правят светове. Литературна мисъл, 2008, кн. 1, 43-54.

28. Огледалата на Андерсен – епистемология и сюжетоизграждане. В: Непознатият Андерсен. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2008, 265-273. Западноевропейската литературна 1907 година – синхронни срезове и диахронни проекции. В: 1907. София: НБУ, Сиела, 2008, с. 60-75.

29. «Векът на Моцарт», или за принудата на контекстуализациите и частната полза от тях. В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдив: Пловдивски университет/Летера, 2008, с.57-64.

30. National Revival, Enlightenment Projects, and Attic Tragedy in Bulgaria – доклад на гръцко- българска конференция, организирана от Института за неоелинистични изследвания, Атина, октомври 2008 (под печат).

31. Time v. Narrative in The Brothers Karamazov – доклад на международна научна сесия в Оксфорд, Англия, септември 2008 (под печат).

32. “The Attic Tragedy and the Bulgarian Modernist Project”. “Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX-ème siècle. Editions de l’Institut d’Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2007, 294-301.

33. Medea in Bulgaria – Text vs. Scene. In: STEPHANOS. Tribute volume to Walter Puchner. Athens: Ergo editions, 2007.1009-1018.

34. Медея в България – текстове, спектакли, политика и реклама. Сп. Литературна мисъл, 2007, No2, 130-146.

35. Миграцията на понятията като експанзия на означаването. Казусът с часовника. Сборник доклади от конференцията на БАКСЛИТ Мигриращи култури и социални практики (под печат)

36. Лекционният курс на Иван Шишманов върху западноевропейските литератури на ХVІІІ век. Опит за критически анализ. Сборник доклади от конференцията Иван Д. Шишманов – култура и политика, проведена през ноември 2007 София: БАН (под печат).

37. Професор Петър Динеков. Контури и проекции на академичната фигура. Сборник, посветен на 100 годишнината от рождението на Петър Динеков (под печат)

38. Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания. В: Какво сравнява сравнителното литературознание. Сборник доклади от научна конференция на АКСЛИТ. София: БАН (под печат)