ТАТЯНА ИВАНОВА ИЧЕВСКА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание.  Доктор по филология (1999). Доцент по българска литература (2007).

Родена през 1970 г. в гр. Пловдив. Завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1993). В Пловдивския университет постъпва през 1994 г. Чете лекции по българска литература след Първата световна война. Автор е на три монографии и на множество статии върху българската литература. От 2002 г. до 2006 г. е работила като преподавател по български език, литература и култура в Братиславския университет „Ян Амос Коменски”, Словакия.

Научна тематика: българска литература, литература – митология – фолклор.

МОНОГРАФИИ:

1. Митичното в българската литература – светове и форми. Пловдив, “Етимон”, 2000, 240 стр.

2. Библейското слово у Йовков. В. Търново, Faber, 2003, 220 стр.

3. Романите на Димитър Димов. В. Търново, Faber, 2005, 252 стр.

СТАТИИ И СТУДИИ:

4. Змеят като архетип в модерната българска литература. – Арт-клуб, 1995, бр. 14, с. 3.

5. “Дошла, чумата дошла” – осмислянето на един мотив от Пенчо Славейков до Йордан Йовков. – В: Научни трудове на ПУ, 1995, т. 33, кн. 1, с. 259-263.

6. За библейското съдържание в един небиблейски образ у Иван Грозев. – В: Библия, фолклор, литература. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методи”, 1996, с. 144-152.

7. Да се завърнеш при живите… (Образът на вампира в българската литература). – В: Научни трудове на ПУ, т. 34, 1996, кн. 1, с. 333-340.

8. Змеят като културен (де)мистификатор. – Български език и литература, 1997, кн. 5-6, с. 65-68.

9. Митичното като витална сила. – В: Научни трудове на ПУ, 1997, т. 35, кн. 1, с. 389-394.

10. Драмите на П. Ю. Тодоров – прокълнатите чеда на едно “незаконно съжителство”. – В: Научни трудове на ПУ, 1998, т. 36, кн. 1, с. 411-418.

11. Митичното като индикатор на социално-политическия кризис в поезията на 20-те години (Според текстовете на Н. Фурнаджиев, Г. Милев и А. Разцветников). – В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. С., Унив. изд., 2000, с. 249-260.

12. За някои християнски мотиви в драмата “Майстори” на Рачо Стоянов. – В: Научни трудове на ПУ, 1994, т. 32, кн. 1, с. 457-460.

13. Ритуални и обредни жестове в сборника “Старопланински легенди” на Йордан Йовков. – В: Поглед в Йовковия свят. Добрич, 1996, с. 125-134.

14. Промяната на едно Йовково заглавие или за сътворението на живота. – В: Йовков и нашето време. Сливен, 1998, с. 49-54.

15. S/S или за флиртовете и изневерите на българския модернизъм. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методи”, 1999, с. 535-545 (съвместна публикация с Ив. Русков).

16. “Настане вечер, месец изгрее… мило пиле, лека нощ. “– В: Шлагерният дискурс в литературата. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методи”, 1999, с. 99-107.

17. Жест молчания. – В: Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. С. Петербург, 1999, ч. 2, с. 33-36.

18. От страдание в незнание(то) до познание в страдание(то). – В: Сборник “120 години Пейо Яворов”. Международна научна конференция София, 29-31. 10. 1999 г. С., 2000, с. 465-472.

19. Формули на желанието (Към въпроса за “езиковото целомъдрие” на българската литература). – В: Литературата – зони на ерогенност. В. Търново, Унив. изд., 2000, с. 49-57.

20. Словото в словото. – В: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии. Литературознание. Пловдив, “Страница”, 2000, с. 109-133.

21. Made in Bulgaria – В: Гардеробът на литературата. В. Търново, “Faber”, 2001, с. 58-71.

22. Молитви и разговори в творчеството на Йовков. – В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново, “Faber”, 2001, с. 203-211.

23. Сънната сладост на “белия квадрат”. – В: Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2001, с. 78-91.

24. Да полетиш с перо от ангел. – В: Ангел Каралийчев. “Ръж”. Разкази. С., “Анубис”, 2001, с. 7-32.

25. Две(те) български космогонии. – В: Научни трудове на ПУ. Т. 39, кн. 1, 2001 – Филологии, с. 207-218.

26. Въжделенията на окото. – В: Хидрофилия и хидрофоби. Нов рибен буквар. В. Търново, Faber, 2002, с. 65-95.

27. Границата и границите в творчеството на Йовков. – Български език и литература, 2002, кн. 4-5, с. 59-72.

28. Вода или шампанско. Метафори на изкушението в българската литература” – В: Югозападен университет “Неофит Рилски”. Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на 10-годишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците. Благоевград, Унив. изд. “Неофит Рилски”, 2002, с. 283-293.

29. Лекари и(ли) шарлатани. – Страница, 2002, кн. 4, с. 49-61.

30. Конципиране на отношението религия : литература през XX век у нас. Водещи тенденции” – В: BRASLAV 1. Bratislava, 2002, с. 282-290.

31. Bulharsky socialisticky realizmus – “exekucie” a “reabilitacie”. – BRASLAV 2, Bratislava, 2003, s. 313-317.

32. Божието слово у Йовков. – В: Йордан Йовков. Нови изследвания. 120 години от рождението му. С., ИЦ “Б. Пенев” при БАН, 2003, с. 81-96.

33. Границата и границите в творчеството на Йовков. – В: Българската литература: история и съвременност. Шумен, Унив. изд. “епископ К. Преславски”, 2003, с. 161-173.

34. Женското в огледалото на литературата – моделиране на другостта. – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Съст. В. Панайотов, Я. Бъчваров. С., Сема РШ, 2003, с. 380-389.

35. Вода или шампанско. Метафори на изкушението в българската литература. – В: Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново, Faber, 2003, с. 118-128.

36. Рожбите на Хипократ (Образът на лекаря в българската литература – модели на осмислянето му). – В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Ив. Радев. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 293-311.

37. През чумавото” на Йордан Йовков – “раждането” на легендата”. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, “Слово”, 2003, с. 114-154.

38. Изковаването” на живота. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, “Слово”, 2003, с. 168-174.

39. Да заговориш с Бога – отговорността на призоваването. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, “Слово”, 2003, с. 291-301.

40. Критикът като дресьор. – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – България. Научни трудове, т. 41, кн. 1, 2003 – филология.

41. Последното пътуване (Тленност и вечност в прозата на Йовков). – В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн С. Хаджикосев. С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 148-156.

42. Историята на една предизвестена смърт. – В: Литературната география – пътешественици и домоседи. В., Търново, Faber, 2004, с. 118-126.

43. Блянът проклятие (Образованието – начини на употреба в романите на Димитър Димов)” – Български език и литература, 2004, кн. 4, с. 21-36.

44. Миражи и чудовища (Човеко-животинските метаморфози в романите на Димитър Димов)” – В: Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здр. Чолаков. С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 94-111.

45. Hrdina v dvoch bulharskych kozmogoniach. – В: Hrdina v stredoeuropskych a balkanskych literaturach 19. a 20. storočia. VEDA, SAV, Bratislava, 2004, s. 56-62.

46. Опиянение и пиянство в романите на Димитър Димов. – В: Юбилеен славистичен сборник. Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишнината на специалност Славянска филология в Югозападния университет “Неофит Рилски” Благоевград 03.-05. 12. 2004. Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, Печатница на Университетско издателство, 2005, с. 655-665.

47. Диктатът на светското (Тяло и мода в романите на Димитър Димов). – В: Езикът и литературата в модерното общество. Jazyk a literatura v modernej spoločnosti. Сборник, посветен на 80-годишнината от създаването на българистиката в Братиславския университет “Ян Амос Коменски”. В. Търново, Faber, 2005, с. 315-328.

48. Библейското и светското в романа “Чифликът край границата. – Литературна мисъл. Юбилеен брой в чест на 70-годишнината на проф. Е. Константинова., 2005, кн. 2, с. 81-91.

49. Чифликът без граници (библейското и светското в романа “Чифликът край границата”). – В: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания. Проблеми на българската литература през XX век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С., “Век 21 прес”, 2006, с. 136-148.

50. Романите на Димитър Димов в контекста на националната романова традиция. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI, Plovdiv, 2006, s. 167-173.

51. Биографиите на чужденеца в романите на Димитър Димов. – В: Класика. Авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. Иван Сарандев. С., Изд. Център “Проф. Боян Пенев”, 2006, с. 259-277.

52. Романите на Димитър Димов – стратегии на усвояване на романовите традиции” – В: Slovensko-slovanske jazykove, literarne a kulturne vzťahy. Zbornik prispevok z medzinarodnej vedeckej konferencie 4. – 7. Oktobra 2006. Pri priležitosti 10.vyročia bieloruského a bulharského lektoratu na Prešovskej univerzite. Prešov, 2007, s. 432-449.

53. Авторитети и грешници в прозата на Емилиян Станев. – В: Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. Библиотека “Нови изследвания”. С., “ЛИК”, 2007, с. 146-154.

54. Между затвора и градината (Наблюдения върху филма “Крадецът на праскови”). – В: Научни трудове на ПУ. Т. 45, кн. 1, 2007, с. 306-315.

55. От Казалар до Търново – Голготите на българските царици. – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методи”, 2008, с. 279-289.

56. Мит и ерос в българската литература. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. IX. Plovdiv, 2008, s. 39-45.

57. Литературните проекции на един образ в българската и в словашката литература. – В: Славистика III. В чест на XIV Международен славистичен конгрес ОХРИД 2008. Пловдив, Унив. изд. “П. Хилендарски”, с. 315-327

58. Грешка и грях в творчеството на Й. Йовков. – В: Езиков свят. Orbis Linguarum. Югозападен университет “Н. Рилски”, Благоевград. Филологически факултет. Т. 6. Благоевград, Унив. изд., 2008, с. 99-107.

59.  Филмът в романите и романите на Димитър Димов като филм. – В: Юбилеен сборник (35
години катедра „Обща и сравнителна литературна история”). В. Търново, Унив. Изд. „Св. Ив.
Кирил и Методий”, 2010, с. 230-240.

60. Третата редакция. Йовковата повест Жетварят и нейният словашки превод. – В: Научни трудове на ПУ. Сборник от международната славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Пловдив, 27-28 ноември 2008 г. Т. 46, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2008, с. 251-265.

61.  Kosec Jordana Jovkova v preklade A. Vrbackého. In: Preklad ako kultúrna a literárna misia.
Univerzita Komenského. Bratislava, 2010, s. 44-57.

62. “Анна Каменова и нейното Неповторимо”. – В: Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Съст. И ред. Милена Кирова. С., „Алтера”, 2009, с. 359-375.

63. (Раз)блудната жена в българската литература. Аспекти в осмислянето на образа й” – В: Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Сборник с материали от международната научна конференция, проведена в Сегед, Унгария, 28-29 май 2009, (под печат).

64. (Раз)блудната жена в българската литература. Аспекти в осмислянето на образа й” – Езиков свят, 2009, т. 7, кн. 2, с. 288-298.

65. Романите на Димитър Димов – стратегии на прочита. – Литературна мисъл, 2009, кн. 2, с. 100-119.

66. Болестта – фигурализации и назовавания. – В: Научни трудове на ПУ. „Език –литература – обществени институции”. Т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009, с. 11- 20.

67. Югославската идея по страниците на списание „Философски преглед”. – В: Българо-сръбски литературни и културни отношения. Сборник с материали от международната научна конференция, Ниш, 27-28 ноември 2009 (под печат).

68. Разголване на табуто – проблемът за проституцията по страниците на периодичния печат през 30-те и 40-т години на 20. век. – В: Tabu w oku szeroko otwartym. Сборник с материали от международната научна конференция, Познан, 8-10 декември 2009 (под печат).

69. Разкази и идентичности в повестта на Доброслав Хробак „Дракона се завръща”. – В: Zbornik pri priležitosti životneho jubilea prof. Šimona Ondruša (под печат).

70. Образи на българската литература в статиите на Борис Делчев. – В: Борис Делчев литературен и художествен критик. Юбилеен сборник. Сто години от рождението му  (1910 – 2010). С., ИК “Хермес”, 2010, с. 43 – 54.