СВЕТЛА КИРИЛОВА ЧЕРПОКОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнителното литературозание. Доктор по филология (2000), доцент (2007).

Родена през 1967 г. Завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1990), специалност Българска филология. Прави докторантура по историческа поетика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1991–1994). Преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 1994 г. Водила е лекционни курсове по антична и западноевропейска литература, сравнително литературознание, европейска цивилизация, литература и рецепция, литература и алхимия.

Преподавала е също в Нов български университет (2004–2009), Русенски университет „Ангел Кънчев“ (2004–2005), Пловдивски университет – Филиал Смолян (2004–2009). Била е гост-лектор в университетите Гьотинген (2009), Дрезден (2010), Кобленц (2011). ДААД стипендиант (двумесечен изследователски престой – Берлин/Бамберг 2012).

Член на Академичния кръг по сравнително литературознание в България, на Международната асоциация по сравнително литературознание, на Е. Т. А.–Хофмановото общество–Бамберг и на Съюза на учените в България.

От 2012 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар при Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия.

Научна тематика: антична и западноевропейска литература, сравнителното литературознание, българска възрожденска литература и култура, литература и рецепция, историческа поетика.

МОНОГРАФИИ:

 1. От разказа към мита, (в съавторство с Дияна Николова), ИК „Хермес”, Пловдив, 1997. [Рец. Ичевска, Т., В търсене на боговете и героите или един опит за “Одисеевско” завръщане в митологията. Д. Николова и С. Черпокова „От разказа към мита”. ИК „Хермес”, П., 1997, 231 стр. – В: Научни трудове на ПУ, 1997, т. 35, кн. 1, с. 649-652.]

2. Тематична археология на немския романтизъм, изд. „Пигмалион”,  Пловдив, 2009.

[Рец.: Радева, Яница, Алхимичните дълбини на немския романтизъм – Литературата, Год. ІV, кн. 7, 2010; Рубрика „Витрина” – Литературен вестник, Год. 19, бр. 18, 19.–25.05.2010, с. 5.]

СТУДИИ:

 1. За Адалберт фон Шамисо и „Чудната история на Петер Шлемил” – В: Адалберт фон Шамисо, Чудната история на Петер Шлемил / Chamisso, Peter Schlemils wundersame Geschichte, Bilingua, ИК „Летера”, Пловдив, 2000.

 2. За Хофман и неговите приказни новели – В: Хофман, Е. Т. А. Приказни новели / E. T. A. Hoffmann, Märchensnovellen, Bilingua, ИК „Летера”, Пловдив, 2001.

СТАТИИ:

 1. „Нещастна фамилия” – нещастията на един прочит – Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. ІІ, Литературознание. 20 години Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Доклади от Юбилейната научна конференция, Пловдив, 9 – 10 юни, 1993, с. 233 – 238. (Още в: Литература и Възраждане, Пловдив, Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 1994 – с. 186–193.)

 2. Времето – друг ключ към познати проблеми или Възрожденският текст между мита и историята (По примери от „Горски пътник” на Георги Раковски) – В: Научни трудове на Пловдивски университет, т. 35, кн. 1, 1997 – Филологии, с. 383-388.

 3. Из десакрализираните пространства на възрожденската повест – В: Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив на тема „Науката пред прага на новото хилядолетие”, том III, Секция „Естествени науки”, Секция „Хуманитарни науки”, Пловдив, ноември, 1998, с. 251–254.

 4. Времето на наратива – между календара и историята – Език и литература, кн. 2, 1999, с. 102–115.

 5. От българския до китайския – Страница, кн. 1, 2000, с. 42-46.

 6. Когато „краят на века” е в средата – В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди., УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2000, с. 34–40.

 7. Още един опит на тема „учител и ученик” (Общи наблюдения по въпроса за фигурата на ученика в Новите времена) – В: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии. Литературознание, съст.: Иван Русков и Младен Влашки, Издателство „Страница”, Пловдив, 2000, с. 66 – 74. [Още в: Изворът на Нарцис. Варна: LiterNet, 2010.]

 8. (Не)възможната интерпретация на празника в българската възрожденска повест – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 39, кн. 1, 2001, с. 127 – 132.

 9. Историята на хайдут Сидер – автентика и конструкти – В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Кирил Топалов, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 180 – 190.

 10. Смъртта на автора като производство на рецепцията (Вакенродер и Хофман) – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Т. 42, 2004.

 11. Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов (към съкровеността на една среща във времето) – Иван Д. Шишманов – форумът. Шишманови четения, Кн. 1, БАН, Институт за литература, Издателство „Карина – Мариана Тодорова”, С., 2005, с. 263 – 267.

 12. „Принципът на талисмана” и пространствата в литературата на немския романтизъм – В: По следоу оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината та доц. д-р Пеньо Пенев, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2006, с. 305 – 311.

 13. Рицарят Глук, Амадеус и Хофман – В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Филологически факултет, Австрийско посолство – София, Дигитална печатница „Летера”, Пловдив, 2008, с. 107–113.

 14. Ибсен – между „принципа на археологията” и анатомизацията на литературата – В: Ибсен във времето. Ibsen in the Time. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, С., 2008, с. 189–199.

 15. Защо алхимия и литература? – Страница, бр. 3, 2008, с. 45–48. (в съавт. с Клео Протохристова)

 16. „Под систематично подреденото творение” – Страница, бр. 3, 2008, с. 56 – 70.

 17. Под систематично подреденото творение … (Поглед към алхимичните наличности в немската литература от края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век) – Българско общество за проучване на 18 век. Наука. Техника. Модернизация. Интердисциплинарна научна конференция. – Електронна публикация.<http://bulgc18.com/index.php?pageid=18&lang=bg>

 1. Благодетели без ученик – Годишник на Филологическия фаултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, т. 7, 2009, с. 183 – 193.

 2. За ляточислението или хронологията, или как българинът търси своето място в световното време и пространство (По примери от повестите на Илия Блъсков и Васил Друмев) – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова, Изд. „Изток-Запад”, С., 2009, с. 200-211.

 3. Какво се крие под воала на Изида – премълчавани диалози или забулен канон – В: „Не съм от тях”. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 295–305.

 4. Преводачът Любен Каравелов – медиаторът, просветителят, манипулаторът – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Филологии, Т. 47, 2009.

 5. „Археологическият” и „анатомическият принцип” като средства за анализ и себеоглеждане на културата – Литературата. Съдбата на идеологиите. Издание на Факултета по славянски филологии при СУ “Св. Климент Охридски”, УИ „Св. Климент Охридски”, бр. 6, 2009, с. 295-317.

 6. Сравнителното литературознание в полето на интердисциплинарността. Анатомия и археология – защо не? – В: Териториите на сравнителното литературознание. Сборник с доклади от едноименната конференция на Катедра по теория на литературата, СУ “Св. Климент Охридски”, 26 – 27 ноември, 2009. (2010) – под печат.

 7. Реката в „Сидхарта” на Херман Хесе – Страница, бр. 2, 2010, с. 142 – 154.

 8. Изида – от Плутарх до немския романтизъм (Догадки върху траекториите на едно изречение) – В: Studia classica serdicensia. Т. 1. Misarum semper amator. Сборник, посветена на проф. Димитър Бояджиев, съст. М. Славова, В. Герджикова, УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, с. 382-390.

 9. Тематичната археология – един възможен метод за изследване и преподаване на немския романтизъм – В: Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание?, съст. Р. Станчева, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2010, с. 85-94.

 10. Е. Т. А. Хофман: „Verte!” (Читателски интереси и творчески отражения) – В: Немски романтизъм – пътеводни образи, Поредица „Германистични студии“. Изд. ПИК, Велико Търново, 2011.

 11. Темата за войната в два разказа на Хайнрих Бьол,  или Ефектът на „черната кутия” – Любословие, № 12, 2012.

 12. Призраци и видения – В: Сборник от българо-шведска конференция „Стриндберг и ХХІ век”, СУ „Св. Климент Охридски”, 2012. (под печат)

 13. Translations as Literary Migrants Escorted by the Variable Geometry of Meaning – In: Expanding the Frontiers of Comparative Literature: A Return to the Transnational Tradition. Volume I, Edit. Sung-Won Cho, Chung-Ang University Press, Seoul, 2013, p. 314 – 325.

 14. Изгубеният алкахест – по пътя на една неосъществена миграция – В: Мигриращи култури и социални практики. Сборник от конференция, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2013.

 15. От Ботевите самодиви до океанидите на Есхил – В: Атика в България, съст. К. Протохристова, ред. К. Протохристова, С. Видева, С. Черпокова, Пловдивско университетско издание, Пловдив, 2013, с. 5 – 25.

СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКТОРСТВО:

 1. Адалберт фон Шамисо. Чудната история на Петер Шлемил / Chamisso, Peter Schlemils wundersame Geschichte, Bilingua, ИК „Летера”, Пловдив, 2000.

 2. Хофман, Е. Т. А. Приказни новели / E. T. A. Hoffmann, Märchensnovellen, Bilingua, ИК „Летера”, Пловдив, 2001.

 3. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005 г., съст. К. Чакърова, С. Черпокова, Издателство ИМИ, Пловдив, 2006.

 4. Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти, съст. К. Протохристова, М. Кръстева, С. Черпокова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Филологически факултет, Австрийско посолство – София, Дигитална печатница „Летера”, Пловдив, 2008.

 5. Каква ни е Медея? Материали от уъркшоп (16 – 17 април 2008 г.), съст. К. Протохристова, С. Черпокова, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009. [Невена Панова, Каква ни е Медея – Литературен вестник, Год. 19, бр. 20, 02-08. 06. 2010.]

 1. Съдбата на Едип – българските маршрути. Материали от уъркшоп, съст. К. Протохристова, С. Черпокова, С. Видева, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2010.

 2. Парадокси на незавимото. Сборник в чест на проф. Клео Протохристова, съст. М. Влашки, Ив. Русков, С. Черпокова, Изд. Фабер”, 2010.

 3. Атика в България, съст. К. Протохристова, ред. К. Протохристова, С. Видева, С. Черпокова, Пловдивско университетско издание, Пловдив, 2013.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

 1. Литература за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК „Анубис”, С., 2000. (в съавт. с Б. Богданов, М. Шнитер, И. Илиев, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев)

 2. Христоматия за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК „Анубис”, С., 2000. (в съавт. с Б. Богданов, М. Шнитер, И. Илиев, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев)

 3. Литература за 9. клас. Задължителна подготовка. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2001. (в съавт. с Б. Богданов, М. Шнитер, И. Илиев, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев, К. Василева)

 4. Литература за 9. клас. Профилирана подготовка. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2001. (в съавт. с Б. Богданов, М. Шнитер, И. Илиев, Д. Николова, Л. Шишкова, Е. Зашев, К. Василева)

 5. Литература за 10. клас. Задължителна подготовка. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2001. (в съавт. с К. Протохристова, Н. Аретов, Р. Божанкова, Р. Хаджикосев)

 6. Литература за 10. клас. Профилирана подготовка. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2001. (в съавт. с К. Протохристова, Н. Аретов, Р. Божанкова, Р. Хаджикосев)

 7. Христоматия за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, второ преработено издание, съст. И. Илиев, С. Черпокова, Д. Николова, В. Тонева, В. Симеонова, Е. Зашев ИК „Анубис”, С., 2002.

 8. Христоматия за 10. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, съст. К. Протохристова, Н. Аретов, Р. Божанкова, С. Черпокова. ИК „Анубис”, С., 2002.

 9. Литература за 6. клас. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2007. (в съавт. с К. Протохристова, Н. Даскалов)

 10. Литература. Помагало за ЗИП 6. клас, ИК „Анубис”, С., 2007. (в съавт с К. Протохристова, Н. Даскалов, Д. Николова)

 11. Литература за 7. клас. Учебник. ИК „Анубис”, С., 2008. (в съавт с К. Протохристова, А. Странджева, Н. Даскалов, Д. Янев)

 12. Литература. Помагало за ЗИП 7. клас, ИК „Анубис”, С., 2008. (в съавт с К. Протохристова, А. Странджева, Д. Николова, Н. Даскалов)

 13. Да разберем по-добре. Мит. Фолклор. Литература. Учебно помагало по литература за 5. клас, ИК „Анубис”, С., 2008. (в съавт с К. Протохристова, Д. Николова, Н. Даскалов, М. Славова)

 14. Литература за осми клас. Учебник, ИК „Анубис”, С., 2009. (в съавт с: К. Протохристова, А. Странджева, Д. Николова, Е. Иванова)

 15. Христоматия по литература за 11. клас, ИК „Анубис”, С., 2009. (в съавт. с К. Протохристова)

 16. Литература за 6. клас. Интерактивна разработка към учебника по литература за 6. клас на ИК „Анубис”, С., 2011 (CD). (в съавт с К. Протохристова, Н. Даскалов)

 17. Литература за 7. клас. Интерактивна разработка към учебника по литература за 7. клас на ИК „Анубис”, С., 2011 (CD). (в съавт с К. Протохристова, А. Странджева, Н. Даскалов, Д. Янев)

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

– Национални проекти (Фонд “Научни изследвания” – МОН):

2009 – 2012 – „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България:  превод, сценична реализация, изкуства, образование, културни политики”, Фонд “Научни изследвания” – МОН, конкурс “Идеи” – 2009, в партньорство с Катедра „Класическа филология” при СУ „Свети Климент Охридски”, ръководител – гл. ас. д-р Невена Панова, СУ „Свети Климент Охридски”, съвместно с екип преподаватели от СУ „Свети Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, НАТФИЗ и Института по изкуствознание.

– Вътрешноуниверситетски проекти (Поделение „Научна и приложна дейност”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”):

2009 – 2010 – „Съдбата на Едип – българските маршрути”, ръководител – проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с екип от преподаватели от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2008 – 2010 – „Високи технологии в изследването на езиците и литературите”, ръководител – доц. д-р Петя Баркалова, съвместно с екип от преподаватели от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Института за български език  – БАН;

2006 – 2008 – „МЕДЕЯ в България. Механизми на усвояване и оползотворяване”, ръководител – проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с екип от преподаватели от Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2004 – 2006 – „Трагически текст и сцена (българската театрална рецепция и атическата трагедия)”, ръководител – проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с екип от преподаватели от Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2003 – 2004 – „Атическият трагически текст и изкуствата (Българският казус)”, ръководител – проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с екип от преподаватели от Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2000 – 2002 – „Рецепция на атическата трагедия в България”, ръководител – проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с екип от преподаватели от Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”;

2001 – “Институционален мениджмънт на студентските научни сесии във Филологическия факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно с доц. д-р Красимира Чакърова;

2000 – „Технологизация и мениджмънт на студентските научни сесии като най-ефективни форми за творческа изява на студентите филолози”, съвместно с доц. д-р Красимира Чакърова.