МАРГАРИТА ТОДОРОВА СЛАВОВА, Филологически факултет, Катедра по  история на литературата и сравнително литературознание. Доктор по филология (1992), доцент по теория и история на литературата (1998).

Родена е през 1947 г. в гр. Дупница. Завършва българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски” (1970). Постъпва на работа в ПУ “Паисий Хилендарски” през 1985 г. Чете лекции по:  увод в литературознанието, фолклор, теория и история на детската литература в бакалавърска степен; анализ на художествената творба в магистърска степен.  Специализирала е в Русия (1984, 1990), Япония (1992), Германия (1995),  Финландия (1998), Швеция (2000), Англия (2002). Била е лектор по български език и култура в Киевския национален университет “Тарас Шевченко” (1998-2002) и в Университет “Адам Мицкевич” в Познан, Полша (2007-2011). Съавтор на учебно помагало за студенти и автор на четири книги. Има публикации в САЩ, Япония, Бразилия, Испания, Норвегия, Финландия, Русия, Украйна, Полша, Грузия, Индия. Участва в редколегията на научните издания Children’s Literature in Education и International Research in Children’s Literature. Членува в две международни научни организации: IRSCL (International Research Society for Children’s Literature), ChLA (Children’s Literature Association).

Научни интереси: поетика на литературната приказка и приказната проза, теория и история на детската литература, литературен анализ.

МОНОГРАФИИ:

  1. Българската Пепеляшка,Издателство “Макрос 2000”, Пловдив, 1997.
  2. Метаморфози на приказното, Издателство “Макрос 2001”, Пловдив, 1997.
  3. Волшебное зеркало детства. Издательско-полиграфический центр “Киевский университет”, Киев, 2002.
  4. Попелюшка лiтератури. Видавничо-полiграфiчний центр “Киiвський унiверситет”, Киiв, 2002.

5. Сб. “Адаптацията като стратегия на детската литература” – подбор, редакция и предговор, Пловдив, 2005.

СТУДИИ:

6. Специфика на жанрово-композиционните форми в българската художествена проза за юноши. – Детска литература, , 1980, 38-58.

7. Персонаж и сюжетно-композиционно изграждане в белетристиката за деца и юноши. – Литературна мисъл,1985, кн. 7, 23-40.

8. Белетристиката за деца и нейното възприемане. – Език и литература,1986,   кн. 2, 50-58.

9. Игра и игровое начало в беллетристике для детей – В: Проблемы детской литературы, Петрозаводск, 1987, 50-58.

10. Играта и игровото в белетристиката за деца. – Език и литература,1988,   кн. 2, 87-96.

11. К вопросу о характере и функциях фантастического в беллетристике для детей. – В: Проблемы детской литературы, Петрозаводск, 1989, 78-86.

12. Белетристиката за деца и народната приказка (Опит за типологическа съпоставка). – Български фолклор, 1990, кн. 1, 58-66.

13. О природе героя в беллетристике для детей. – В: Проблемы детской литературы,Петрозаводск, 1992, 8-16.

14. Puss in Boots’ Metamorphoses in Children’s Literature. – In: Reports of Researchers Invited by Fellowship Program. International Institute for Children’s Literature, Osaka, 1994, 14-37.

15. Некоторые черты коммуникативной стратегии литературной сказки для детей. – В: Проблемы детской литературы и фольклор, Петрозаводск, 1999, 41-47.

16. Золушка литературы в зеркале науки. – Фiлологiчнi семiнарi. Наука про лiтературу на межi столiть: тема вiльна, Випуск 3, Киiв, 2000, 60-68.

17. Зимний сон барвинка, или Украинская детская книга сегодня. – Компаративнi дослiдження слов’янских мов i лiтератур, Киiв, 2000, 61-68.

18.  The Earliest Printed East Slavonic Primers as a Field of Intercultural Communication. – In: Children’s Literature Global and Local: Social and Aesthetic Perspectives.Oslo: Novus Press, 2005, 59-69.

19.  Примитив, модерн и авангард в естетиката на детската книга. – Славянски диалози, 2005, кн. 2, 191-200.

20. Наблюдения върху поетическата ономастика в Йовковия разказ “Шибил” (в съавторство с Цанка Рашева). – Литературна мисъл,1980, кн. 9, 68-73.

21. За функционално-стилистичната роля на антропонимите в художествения текст: Наблюдения върху “Старопланински легенди” от Йордан Йовков (в съавторство с Цанка Рашева). – Литературна мисъл,1983, кн. 4, 163-168.

СТАТИИ:

22. За някои жанрови особености на приказката в българската детска литература. – Предучилищно възпитание,1979, кн. 6, 13-19.

23. Съвременната българска документална проза за деца и юноши. – Деца. Изкуство. Книги,1980, кн. 5, 17-21.

24.Образът на Георги Димитров в детско-юношеската проза. – Литературна мисъл,1982, кн. 5, 20-26.

25. Приносният характер на Вапцаровата поезия за деца. – Деца. Изкуство. Книги, 1984, кн. 5, 12-15.

26. Размисли върху съвременната поезия за деца. – Пламък, 1986, кн. 5, 158-166.

27. За художествената функция на антропонимите в белетристиката за деца. – Научни трудове.Българска филология. Том 24, кн. 1, Пловдив, 1986, 101-105.

28. За смисъла и функциите на паратекста в белетристиката за деца. – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, том 28, кн. І, 1990 – Филологии, 308-312.

29. Добра фея или зла мащеха: Каква е днешната критика на детската литература? – Икар, 1991, кн. 2, 13-17.

30. За някои творби на Васил Карагьозов, адресирани към децата. – Икар, 1991, кн. 3, 27-30.

31. Зооантропоморфният персонаж в приказната проза за деца – Научни трудове на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, том 29, кн. І, 1991 – Филологии, 377-382.

32. Bulgarian Children’s Literature – at the Crossroads. – Newsletters,№ 64, August 1992, IBBY, Tokyo, p.28.

33. Development of Bulgarian Children’s Literature (Classic and Modern) – In: Bulletin of Child Culture Research Institute, № 1, 1992, Nagoya, 85-92.

34. Превъплъщенията на Котарака с чизми в детската литература. – Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, Т. ІІ, Литературознание, Пловдив, 1993, 123-128.

35. Literatura infantil bulgara. En busca del heroe. – 24h International IBBY Congress on Books for Young People. Proceedings,Seville, 11–15 October 1994, 164-166.

36. Bulgarian Children’s Literature – in Search of the Hero. – Writer and Illustrator,Vol. 14, № 4, 1995, 19-20.

37. The Fairy Tale as Cinderella: The Fate of the Genre in an Ideological Context. – Para*Doxa. Studies in World Literary Genres,Vol. 2, № 3–4, 1996, 429-433.

38. Development of Bulgarian Children’s Literature (Classic and Modern) – Writer and Illustrator, Vol. 15, № 4, 1996, 26-30.

39. A literatura infantil bulgara em busca de um heroi. – Releitura, No 11, 1998, 21-23.

40. Bulgarian Fairy Tale Fiction for Children. – Onnimanni, SNI, No 2, 1999, 24-27.

41. Лiтературна казка як “мова” соцiокультурноi комунiкацii. – Мова i культура, Випуск 1, Т. IV, Киiв, 2000, 187-191.

42. Художня функцiя антропонiмiв у дiтячiй лiтературi. – Семантика мови i тексту. Збiрник статей VI мiжнародноi конференцii, Iвано-Франкiвськ, 2000, 515-517.

43. Волшебная метаморфоза в литературной сказке. Ekhosakhieri, Tbilisi, 2001, № 2, 70-75.

44. Дитяча книга – в дорозi чи в глухому кутi? Про ii сьогоденний соцiокультурний стан. – Бiблiотечна планета, Киiв, 2001, № 1, 38-39.

45. Украiнська фольклорна казька у болгарському лiтературному контекстi. – В: Лiтература. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 12, Киiв, 2002, 18-23.

46. “Диалогът” на изкуствата в литературната приказка: “В лунната стая” на Валери Петров. – В: Болгарський щорiчник, Киiв, 2004, 148-153.

47. The Earliest Printed East Slavonic Primers as a Field of Intercultural Communication. – In: Children’s Literature Global and Local: Social and Aesthetic Perspectives.Oslo: Novus Press, 2005, 59-69.

48.  Примитив, модерн и авангард в естетиката на детската книга. – Славянски диалози, 2005, кн. 2, 191-200.

49.  Украинската фолклорна приказка в български литературен контекст. – Юбилеен славистичен сборник. Благоевград, 2005, 769-774.

50.  Малко познатият Васил Карагьозов: “войник, поет в изгнание” и драматург. – Класика и авангард. Юбилеен сборник. София, 2006, 181-189.

51.  Българската “следа” в първите печатни буквари на кирилица. –По дирята на учителя. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доцент доктор Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, 235-244.

52. ‘See saa! nu begynde vi’ [Now then! We will begin.]: Communicative Strategies in Andersen’s Fairy-Tales. Hans Christian Andersen Between Children’s Literature and Adult Literature. Odense, 2007, s. 632-639.

53.  Вълшебството на целувката в приказния свят на Ханс Кр. Андерсен. –Непознатият Андерсен, София, 2008, 319-325.

54.  Антропонимите в художествения текст (Наблюдения върху “Старопланински легенди” на Йордан Йовков). – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доцент доктор Иван Чобанов. Пловдив, 2009, 112-118 /в съавторство с Цанка Рашева/.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

55.Поглед към детската литература (Съавторство), Пловдив, 1990.

56. Същност и специфика на детската литература, 102-140.

57. Играта и игровото в белетристиката за деца, 102-140.

58. За характера и функциите на фантастичното в белетристиката за деца (Белетристиката за деца и народната приказка), 141-155.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ:

59.  Празник с усмивка на дете. – Септември, 1987, кн. 10, 249-252.

60. Професионално, с вещина – Читалище, 1990, кн. 6, 22-23.

61. Котешкото шоу на доктор Сю– Всичко за книгата, брой 3-4, 1994, 57-58.

62. Прочетено: Марсел Еме. Червените приказки на игривия котарак, Плевен, 1995; Дора Габе, Божа майка. Книжка за добри деца, Пловдив, 1995. – Всичко за книгата, приложение – януари 1996, 5;

63. Вивалди или страстта на един живот, София, 1996. – Всичко за книгата, май–юни 1996, 4.

64. Поет на действения хуманизъм. – Зорница, май 1992.

65. В големия свят на руската литература. – Нов живот, брой 66, 6 юни 1978.

66. Истина в сатире. Хубенова Ц. – Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, серия Литературоведение, 1984/6.

67. Произведения молодых болгарских писателей. – Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, серия Литературоведение, 1985/2.

ДРУГИ:

68. Естетическо въздействие на словото на учителя. – Учителско дело, брой 39, 28 октомври 1980.

69. За майстора и “вредата” от него. – Нов живот, брой 1, 3 януари 1989, рубрика “Езикови тревоги”.

70. Лiтературознавча метамова новий Вавилон чи дорога до дiалогу? Культура слова, Випуск 60, Киiв, 2002, 23-26.