ИВАН ТОДОРОВ РУСКОВ, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Доктор по филология (1999). Доцент по българска литература (2003).

Роден през 1960 г. Завършил ПУ “Паисий Хилендарски” като магистър по български език и литература с втора специалност руски език. Лектор в Университет “Лоранд Йотвьош” – Будапеща (2001 – 2005). През периода 2009 – 2011 година ръководител на научния проект –  “Битието на книгата (Диктатурата на духа и конституцията на зло/употребите)”. Чете лекции по Нова българска литература от Освобождението до I световна война и Историческа поетика на българската литература в бакалаварски програми. Води магистърски курсове „Време и пространство в мита и литературата” (2006) и „Библия, еротика, литература. Аспекти на разб(л)удното говорене”(2008).

Научна тематика: Нова българска литература, историческа поетика, литературознание.

МОНОГРАФИИ:

1. Развой на пейзажната лирика в българската литература от Освобождението до Първата световна война.  Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор”  –  София, 1998,  28 с.

2. Обърната точка. Фигури към етимона на пейзажа и пейзажната лирика. Пловдив, Етимон, 1999, 378 с.

3. Битие и парадокс. Записки по българските преображения. Велико Търново, Faber, 2002, 410 с.

4.  Дявол на кантар. Приписки към Записките. Велико Търново, Фабер, 2009 г., 147 с.

СТУДИИ И СТАТИИ (избрани заглавия):

5. Понятията позор и слава в “Записки по българските въстания” на Захари Стоянов. – ПУ “П. Хилендарски”. Научни трудове, т. 30, кн. 1, 1992, с. 153-161.

6. Профилът на лъва и скицата на биографа. (Несвоевременни размишления) – Предговор към: Стоянов, З. Чардафон Великий. Биографическа скица в профил. Пловдив, Хермес, 1995, с. 5-23. [Анот. изд.: предговор, послеслов и бележки – Русков, И.]

7. И винаги напред, и всякога надиря… (Риториката срещу поетиката в “Чардафон Великий”) – Послеслов към: Стоянов, З. Чардафон Великий. Биографическа скица в профил. Пловдив, Хермес, 1995, с. 257-276. [Анот. изд.: предговор, послеслов и бележки – Русков, И.]

8. Говорът на безмълвния или за великия редактор. – В ред. Сапарев, О. и др. сб.: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. II (Доклади от юбилейната научна конференция П-в, 9-10 юни 1993 г.) – Пловдив, 1995, с. 35-41.

9. Структурно-функционални параметри на locus amoenus в генеалого-трансформационните линии на пейзажа в литературата ни. (По материали от възрожденската литература) – ПУ “П. Хилендарски”. Научни трудове, т. 34, кн. 1, 1996, с. 343-350.

10. Пейзажът в системата от другости в “На Острова на Блажените” – Български език и литература, 1996, кн. 4-5, с. 16-22.

11. Парадокси на националната емблематика – Език и литература, 1996, кн. 3-4, с. 90-101.

12. Функции на библиогемите в “Записки по българските въстания”. – В сб.: Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 114-122.

13. Dimitur Talev – In (Mihailovich, V. ed.): Dictionary of Literary Biography. Volume 181: South Slavic Writers Since World War II. A Bruccoli Clark Layman Book. Detroit, Washington, D. C., London. 1997, pp. 366-372.

14. Името на книгата. (Щрихи към конципирнето на природа и книга в литературата ни) – Български език и литература, 1998, кн. 2, с. 37-42.

15. Пейзаж и история. Руината като археология на националноисторически, метафизически и дескриптивни дискурси – Език и литература, 1998, кн. 1, с. 63-84.

16. Locus amoenus и диалогът между класическо и модерно при конципирането на пейзажа в поезията ни – Литературна мисъл, 1997/1998, кн. 1, с. 108-129.

17. S/S или за флиртовете и изневерите на българския модернизъм [в съавторство с Т. Ичевска]. – В сб.: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 1999, с. 535-545.

18. Парадоксът на желанието и интерпретативната не/самота. (Опит за четене откъм Извора) – В (съст. Русков, И.; Влашки, М.) сб.: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии.            Литературознание. Пловдив, “Страница”, 2000, с. 173-194.

19. Блянове на следосвобожденската литература: топосът на градината. – В (съст. Кирова, М.; Чернокожев, Н.) сб.: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. С., УИ, 2000, с. 98-109.

20. По думите ще ги познаете: стратегии на еретичното говорене. – В (ред. Радев, И.) сб.: Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново, Faber, 2001, с. 130-138.

21. Иго и вещи. (Бележки към вавилонията и зрелищността на предмодерния свят) – В (съст. Василев, С.) сб.: Гардеробът на литературата. Велико Търново, Faber, 2001, с. 47-57.

22. Словото в четвероевангелието на Захарий Стоянов. – В (ред. Косев, К.) сб.: В памет на Петър Динеков. Традиция. Приемственост. Новаторство. С., БАН, 2001, с. 366-377.

23. Раз(с)критостта на битието. Съмфилософията и темплумът на националните идеологеми у Раковски. – ПУ “П. Хилендарски”. Научни трудове, т. 39, кн. 1, 2001, с. 159-174.

24. Да бъдеш. – В (съст. Маровска, В. и др.) сб.: Пространствата на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнинаата на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, УИ, 2002, с. 108-117.

25. Градината на изкушението у Вазов. – В (ред. Цанева, М.) сб.: Наследството Вазов. С., УИ, 2002, с. 53-59.

26. Жаждите на въпроса “защо” и звънтенето на водните кръгове. (Страни от поетиката на повестта “Гераците”) – В (съст. Василев, С.) сб.: Нов рибен буквар. Велико Търново. Faber, 2002, с. 95-119.

27. Приютяващият (ни) странник. Соната за архитектурата на българското. – В сб.: Българската литература: история и съвременност. Шумен, 2003, с. 96-106.

28. Белегът на Бай Ганьо. Новото раждане. – В (съст. Евтимов, Й. и др.) сб.: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Т. І, С., Нов български университет, поредица “Нова българистика”, 2003, с. 103-115.

29. Златната чаша на българското причастие. – В (съст. Василев, С.) сб.: Памет и дълг при глаголемите на българската литература. Собрник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 267-292.

30. Камъкът и рибата в храма на българската просвета. 180 години от първото издание на “Рибния буквар”. – сп. Хемус, 2004, кн. 3/4, с. 53-62.

31. Азбучник, съставен по Рибния буквар. – сп. Хемус, 2004, кн. 3/4., с. 63-72.

32. Пристигането на дома. Домоглед. – В (съст. Василев, С.; Радев, Р.) сб.: Литературната география – пътешественици и домоседи. Велико Търново. Фабер, 2004, с. 24-50.

33. От литературата за събитието към събитието в литературата. (Междутекстови връзки и игрови похвати в “Драски и шарки”) – В (съст. Протохристова, Кл. и др.) сб.: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, с. 119-127.

34. Иван Асен ІІІ – завладяване откъм Америка. – В електронен сборник (ред. Вачева, А. и др.) “Идеологията – начин на употреба”. http://www.liternet.bg/publish14/i_ruskov/ivan_asen.htm

http://www.liternet.bg/publish14/i_ruskov/index.html

35. Записът на отсъстващото. Опит върху поетиката на Радичков. – В (ред. Василев, С.) сб.: Литература на отминалото столетие. 1. Велико Търново, Национален институт “Нова българска литература”, “Слово”, 2007, с. 249-264.

36. Глас, поглед и привидение в „Ахасфер” на Лилиев. – В: ЮЗУ „Неофит Рилски”. Годишник на Филологическия факултет. Т. 5, 2007, с. 60-72.

37. Часовникът с кукувица и махалото на смисъла в Записките на З. Стоянов. В отг. ред. Чавдарова, Д. сб: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 150-159.

38. Фигури на славянството. „Приказки” за желания и участ. – В LiterNet, бр. 8, 2008: http://liternet.bg/publish14/i_ruskov/figuri.htm // Също и в: Славянска филология. Т. 24: „Доклади и статии за ХІV международен конгрес на славистите”. С., БАН, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2008, с. 204-217.

39. Каруцата на френския сюжет. Приказки за възрастни. – В: ЮЗУ „Неофит Рилски”. Годишник на Филологическия факултет. Т. 6, 2008, с. 110-121.

40. 86. Топосът на олтара в българската литература – април 2009 в сп. Литернет <liternet.bg/publish14/i_ruskov/toposyt.htm>

41. Часове и време в Записките… на Захарий Стоянов – В кн.: Стоянов, З. Записки по българските възстания. Т. 3., Велико Търново, Фабер, 2009, с. 225 – 235.

42. От единия поглед до липсващата точка – В кн.: Стоянов, З. Записки по българските възстания. Т. 3., Велико Търново, Фабер, 2009, с. 237 – 255.