ЕЛЕНА СЛАВОВА ГЕТОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Доктор по филология (2005).  Доцент по българска литература (2008).

Родена през 1969 г. Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” специалност Българска филология и втора специалност Френска филология (1995). В Пловдивския университет постъпва като докторант през 1999 г. Чете лекции по българска възрожденска литература в Пловдивския университет, както и във филиала на университета в гр. Смолян. Автор е на четири монографии и на множество статии върху възрожденската литература и култура. През 2004 г. е на специализация във Франция, университета „Артоа” в Арас.

Научна тематика: българска възрожденска литература и култура, културни и литературни идентичности, междукултурен диалог, език-култура.

МОНОГРАФИИ:

1.Журналистически езици на Възраждането. Българо-френски контексти., В. Търново: Фабер, 2005., 221стр.

2. Почеркът на пътя. ХІХ век, пътуването, писането. В. Търново, 2006, 200 стр.

3. Изобретяване на модерни светове през ХІХ век. Иван Богоров. В. Търново, Фабер, 2009, 168 стр.

4. Йовкови вписвания. Контексти, гадания и пътувания във „Вечери в Антимовския хан”, В. Търново, Фабер, 2009, 88 стр.

СТУДИИ:

Българо-френските периодични издания от втората половина на XIX век. (Възрожденски аспекти на журналистическия превод). Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен “доктор”, Пловдив, 2004, 2-42.

СТАТИИ:

1. Отсъстващите български ситуации. Наблюдения над френско-българския вестник “La Situation”  – В: Годишник на Историческия музей гр. Пловдив, Доклади от научна конференция на тема: “Европейски влияния в Пловдив – VIII – средата на XX век”, 2001, 123-128.

2. Как човек може да бъде китаец…или представи за Китай във възрожденските периодични издания – В: Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 2001, 458-465.

3. Двуезични страхове. Мотивационни стратегии и ориентации във френско-българските вестници през Възраждането, – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2001, 183-192.

4. Георги Сава Раковски и журналистическите манипулации на европейската преса (по материали от в. “Дунавски лебед”) – В: “Текстът като манипулация”, Шумен, 2002, 185-194.

5. Карагьозлук или за гласа на превода във в. “Дунавски лебед”  – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002.

6. Между книгата и зрелището или за функцията на ремарките в първата оригинална комедия през Възраждането – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, посветен на доц. д-р Ю. Николова, 2002, 21-32.

7. Гласът на превода – В: Сборник, посветен на проф. Л. Минкова, БАН, С., 2002 (под печат).

8. Константин Фотинов като (пре)водач в Историята и в журналистиката – В:  Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002, 115-122.

9. Ингилишка смарлама … или за Славейковите (възрожденски) теоретизации на превода в журналистиката – В: Петко Р. Славейков, сборник от научна сесия. БАН, С., 2002 (под печат).

10. Проблемы двуязичной публицистики эпохи болгарского Возрождения – В: Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов,  Седмые Державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 11-16 марта 2002, 9-14.

11. За делата човешки и за промислите божии. – Пловдивски университет, № 7-8, май, 2002.

12. “Ловченскийт владика или бела на ловченскийт сахатчия Николча” от Теодосий Икономов. Функцията на ремарките в първата оригинална възрожденска комедия – Език и литература, № 2, 2003, 45-53.

13. Георги С. Раковски – скитникът в езиците на възрожденската преса – В: Словесност и литература. Сборник, посветен на проф. дфн Е. Мутафов, ЮЗУ, 2003, 105-111.

14. “Un Français” в пресата на Българското възраждане. Френските текстове във в. “Възраждане” – В: Разночетенията на текста, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р К. Топалов, С., 2003, 360-367.

15. Времеви и пространствени параметри на българското. Планината  – между географията и културата – В: Iноземна фiлологiя, Украiнський науковий збiрник, Випуск 114, Львiвский университет, 2003, 56-62.

16.Човекът и пресата през Възраждането. Диалогът с Европа в историко-идеологическите построения на възрожденската преса. – В: Сборник по случай стогодишнината на д-р Маньо Стоянов, Пловдив, 2003, 266-274.

17. Вестникът като явление във възрожденската култура. – В: Сборник в чест на проф. д-р Надежда Драгова, ЮЗУ, 2003.(под печат)

18.Историкът на възрожденската журналистика: по следите на историографското моделиране. – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Том 41, кн. 1, 2003, 91-101.

19. Френският език в практиката на възрожденската журналистика. – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Том 41, кн. 1, 2003, 77-84.

20. “Първий френец при българина” – В: Пловдивски университет, 2003, № 18.

21.  “Първий френец при българина” или за възрожденските уроци по френски език. – Пловдивски университет, 2004.

22. Пътешественикът като преводач – В: Българската мяра в литературата, ЮЗУ, Т. IV, 2004, 177-191.

23. Уроци по френски език в училището на възрожденската журналистика. – В: Чуждоезиково обучение, 2005, № 1, 73-80.

24. Вестникът като учебник – В: Научен сборник по повод 180-годишнината на “Рибния буквар”, Пловдив, 2005, 118-125.

25. Пътеписът и вестникът (за някои аспекти на общуването в пътеписите на Стефан Панаретов) – В: Сборник, посветен на проф. д-р Л. Стаматов, ЮЗУ, 2005, 177-197.

26. До Европа и назад (за впечатленията на един възрожденски пътешественик) – В: Пловдивски университет, 24 февр., 2005.

27. Петко Р. Славейков и преводът във възрожденската журналистика. – В: Сборник, посветен на живота и творчеството на Петко и Пенчо Славейкови, Трявна, 2005. (под печат)

28. Вестникът и възрожденското общество. Проблеми на рецепцията. – Във: Вестникът и обществото. Сборник от научна конференция. Варна, 2006, 223-231.

29. За една “неслучила” се възрожденска комедия. – В: Научен сборник “Драмата през Възраждането”, Пловдив, 2005.

30. Дрямката на времето (път, пътуване и време във “Вечери в Анти­мовския хан”). – Добруджа, сборник, посветен на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков, Добрич, 2005, № 23, 189-197.

31. Дрямката на времето (път, пътуване и време във “Вечери в Анти­мовския хан”) – Бълг. език и литература, 2006, 23-32.

32. “Случването” на възрожденския пътепис. Иван Богоров., Научна конференция, БАН, 2005. (под печат)

33. Иван Шишманов за пътеписа. – В: Иван Д. Шишманов – ученият и гражданинът., БАН, София, 2006, 123-135.

34.Драма и преса. Емблематика на националните визии през Възраждането. – В: Драмата през Възраждането. Пловдив, 2006. (под печат).

35. Пътувайки през Възраждането: Куфарът на пътешественика. – В: Говорейки Възраждането. Благоевград, 2006. (под печат)

36. П. Р. Славейков и възрожденските странствания на един просвещенски роман. – В: Петко и Пенчо Славейкови и европейската култура., Трявна, 2006. (под печат)

37. Какво сравнява възрожденският пътепис? – В: Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Том 4, Благоевград, 2006, 112-123.

38. La traduction journalistique comme reception du Мoderne (оbservations de la presse à L’époque du Réveil national) –В: Traditionel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intelectuelle au ХХ siècle, Университета “Артоа”, Франция, София, 2007, 124-128.

39. “Застанище или хан”. Интериорът на едно възрожденско пъту­ва­не. – В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата, Шумен, 2007, 132-145.

40. Подир сенките на символизма. – В: Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Том 5, Благоевград, 2007, 90-97.

41. Една лична библиотека – каталози, приписки, смисли. – В: “И на печат поставих”: книгата, езикът, литературата, БАН, София, 2007.(под печат).

42. Иван Шишманов за библиотеката на Неофит Рилски. – В: БАН, София, 2007.(под печат).

43. Иван Богоров – модернизатор на манталитети (наука, техника, модернизация в “Журнал за наука, занаят и търговия”). – В: Наука, техника, модернизация, интердисциплинарна научна конференция, СУ, София, 2007.(под печат).

44. По пътя на войната (Пътните бележки на един френски военен кореспондент в Ориента). – Езиков свят. Благоевград, 2007, Т. 3, 79-85.

45. 1928-ма. Вписването на Йовков. – В: Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Том 6, Благоевград, 2008, 11-21.

46. Ханът. Възрожденски идентификации и импликации. – В: Речник на литературните топоними., Шумен, 2008. (под печат).

47. Bogorov – Rousseau: Les paralèles (im)possibles. – Международна конференция, организирана от Института по балканистика и Френския културен институт, София, 2008.(Сборникът е на адрес: www.bulgc18.com).

48.Икономически възгледи за модерни граждани. Богоровият проект Журнал за наука, занаят и търговия. – Славистика ІІІ, Сборник в чест на ХІV Международен славистичен конгрес Охрид 2008, Пловдив, 2008, 264-277.

49. Топос и национална идея (Петко-Славейкови територии на българското присъствие). – Езиков свят, Благоевград, 2009, Т.7, № 2, 284-287.

50. Les éditions franco-bulgares à l’époque du Réveil national : La résistance contre les stéréotypes journalistiques . – L’Oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale, France, Edition Rafael de Sortis, 2009, р. 47-52.

51. Неславянски контексти и български литературен канон. Възрожденски концепти и кризи. – Международна научна конференция „Български език и литература в славянски и неславянски контекст”, Сегед, 28-29 май, 2009. (под печат).

52. Междукултурният диалог и проблематичната идентичност (Кореспонденции от Ориента в края на ХІХ век). – В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” от Международна славистична конференция, Пловдив, 2009, Т.46, №1, сб. Б, 132-139.

53. Изчезващата възрожденска библиотека. – В: Юбилеен сборник „Човекът и езикът универсум” – по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, Пловдив, 2009, 66-73.

54.  Европейски проекти и български литературен канон (Възрожденски концепти и кризи)  – В: Годишник на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Том 7, Благоевград, 2009, 161-174.

55. Издателски политики и идеологически референции (Сръбските разкази на Каравелов и съдбата на тяхното българско публикуване). – В: Сръбско-български културни и книжовни отношения, Ниш, 27-28 ноември 2009 (под печат).

56. Археология на литературния писателски каталог. Каравеловата библиотека. – Научна конференция, посветена на 175 години от рождението и 130 години от смъртта на Любен Каравелов, БАН, София, май 2009.

57. Книгата институция. Някои наблюдения върху Каравеловата литературна библиотека. – Научна конференция „Език – Литература – Обществени институции”, Пловдив, 2009.(под печат)

58. Възрожденски модернизационни проекти и методологическите предизвикателства на една академична програма. – Теоретико-методологически семинар „Говорейки Възраждането”. Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 10-12 декември, 2009.

59. Оригиналните възрожденски издания – културни силуети, образователни присъствия и отсъствия. Съвместен проект на Пловдивския университет и НБ „Иван Вазов” за дигитализация на старопечатни редки и ценни издания. – Теоретико-методологически семинар „Говорейки Възраждането”. Филологически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 10-12 декември, 2009.

60. ”Вечери в Антимовския хан” – книга с предсказания. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. София, 2009, 212-229.

61. Изчезващата възрожденска библиотека. “Случаят” Петко Славейков. – В: Сборник, подготвен от Община Трявна по повод Славейковите празници (2008-2009). Трявна, 2010, 3-18.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА:

62. Проблемы двуязичной публицистики эпохи болгарского Возрождения – В: Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов,  Седмые Державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 11-16 марта 2002, 9-14.

63. Времеви и пространствени параметри на българското. Планината  – между географията и културата – В: Iноземна фiлологiя, Украiнський науковий збiрник, Випуск 114, Львiвский университет, 2003, 56-62.

64. La presse franco-bulgare à l’époque du Réveil national : la résistance contre les stéréotypes journalistiques – Международна конференция “Littérature, Résistance, Dissidence en Europe centrale et orientale”, организирана от Университета Артоа в град Арас, Франция, 17-24 март, 2004.

65. La traduction journalistique comme reception du Мoderne (оbservations de la presse à L’époque du Réveil national) –В: Traditionel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intelectuelle au ХХ siècle, Университета “Артоа”, Франция, София, 2007, 124-128.

66. Les éditions franco-bulgares à l’époque du Réveil national : La résistance contre les stéréotypes journalistiques . – L’Oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale, France, Edition Rafael de Sortis, 2009, р. 47-52.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ:

67. Гласовете на времето, по повод книгата на доц. д-р Катя Станева “Гласове на Възраждането”, С., 2002 г. – В: “Балканистичен форум”, ЮЗУ, 2003, № 1-2-3, 219-224..

68. Виното през Възраждането – Пловдивски университет, № 1-2, февруари, 2003.

69. За мъдрото просветление на тъгата, по повод книгата на гл. ас. д-р Мила Кръстева “От разпятието до мрака” – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2003, 481-484.

70. Възрожденският свят – предизвикателства и принадлежност. По повод юбилейния сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова, – в. “Пловдивски университет”, № 5-6, 2003.

71. Какво се предлага на ценителите на вино през Възраждането – В:   Лозарство и винарство, бр. 3, 2004.

72. Записки по българска възрожденска литература. По повод книгата на доц. д-р Юлия Николова “Записки по българска възрожденска литература” – В:  Славянски диалози, Пловдив, 2005, 135-137.

73. Светът и човекът в поезията на съвременни пловдивски поети. – Отзив за честване на дни на съвременната поезия в НБИВ, Пловдив, юни, 2006.

74. Поетът и преводачът Любомир Генчев.- Отзив за дарението на литературния архив на Л. Генчев на НБИВ, Пловдив, октомври, 2006.

75. В мен някъде протича слово. – Езиков свят, Благоевград, Том 4, 2007, 137-139.

76. Свищовски истории на времето. – Език и литература, 2007, № 3-4, 198-202.

77. Homo archivarius. Многоликата Катя Зографова. – Везни, 2008, № 9, 133-138.

78. 35 години присъствие в науката. На доц. д-р Юлия Николова. – Пловдивски университет, декември, 2008, 6-7.

79. Историчност и съвременност. Рецензия за романа на Галина Златарева „Медальонът”, изд. „Архипелаг”, – Словото, № 638, от 17.06., 2010, с. 7.