СТЕФКА ИВАНОВА ВИДЕВА-ТОЛОН, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Главен експерт (2007).

 Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” като магистър по българска филология (1982). Възпитател в помощно училище „Стефан Караджа” (1983 – 1984), учител по български език и литература  в начално училище “Петко Рачов Славейков” (1985 – 1987). В Пловдивския университет постъпва през 1987 г. като филолог-специалист. Хоноруван асистент по Български фолклор (1988 – 2003), социален работник (социокултурен  медиатор) в Дирекция за социални дейности, Асоциация “Entretemps”, Франция (2005 – 2006). Главен експерт във Филологически факултет на ПУ “П. Хилендарски” (2007).

Участва и организира:

– етноложки проучвания в района на Гоце Делчев съвместно с преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и ЮЗУ „Неофит Рилски” (1989 – 1991);

– експедиция с преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Климент Охридски” в село Поповяне, Самоковско, под егидата на UNESCO (1990);

– организация и участие в Българо-френски семинар на тема „Към етнологията на малкия югоизточноевропейски град” с директор професор Жан Кюизение и под егидата на Френското посолство. Обобщени бяха резултатите от теренните проучвания върху културата на различните религиозни и етнически общности с традиционно присъствие в района на град Пловдив (29.06 – 02.07.1993);

– фолклорно-диалектоложки експедиции по горното течение на р. Арда със студенти и преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски”. Наблюдения върху изграждането на съзнание за идентичност в гранични в географско и религиозно отношение региони (1993 – 1996);

Съвместни проучвания със Софи Шевалие (Института по етнология в Париж) и Изабел Жиро (Институт по етнология към университета в Нюшател, Швейцария)  в района на гр. Смолян и Широка Лъка върху проблемите на идентичността по проект на Университета в Нюшател – Швейцария (1995);

– фолклорно-диалектоложка експедиция в района на село Широка лъка, Смолянско, със студенти и преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски”. Наблюдения върху изграждането на съзнание за идентичност в гранични в географско и религиозно отношение региони (1997).

– участие в мобилност по програма  ERASMUS – учебната 2010/11, стаж в Университета Париж 8 , Франция. 

Участие в научни проекти:

1. Национални проекти

– „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, образование, културни политики”, Фонд “Научни изследвания” – МОН, конкурс “Идеи” – 2009, № на договор ДИД-02/17, 2009 – 2011, партньор – Катедра „Класическа филология” при СУ „Свети Климент Охридски”, ръководител на проекта – гл. ас. д-р Невена Панова, ръководител от страна на ПУ „Паисий Хилендарски” – проф. дфн Клео Протохристова. Администратор на сайта „Атика в България” http://atticdrama.com

2. Вътрешноуниверситетски проекти

 – „Съдбата на Едип – българските маршрути”, 2009 – 2010, под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова, проект РС 09 ФЛФ 53 към Поделение “Научна и приложна дейност“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

 – „МЕДЕЯ в България. Механизми на усвояване и оползотворяване”, под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова – 2006 – 2008 г., проект ФЛ 13 към Поделение “Научна и приложна дейност“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

 Сборник „Съдбата на Едип – българските маршрути” Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2011г. Редактор и съставител: Клео Протохристова, Светла Черпокова и Стефка Видева.

Самооценка Разбиране Говорене Писане
Чужди езици Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
френски С1 С1 С1 С1 В2
руски С1 С1 В2 В2 В1
английски А2 А2 А1 А1 А1
полски А2 А2 А1 А1 А1
сръбски А2 А2 А1 А1 А1
италиански А2 А2 А1 А1 А1