Aleksandrova.jpeg

 

СОНЯ КРАСИМИРОВA АЛЕКСАНДРОВА-КОЛЕВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доктор по филология (2009). Защитила докторска степен в Университет Артоа – Франция (2008). В Пловдивския университет постъпва през 2009 г. като главен експерт,  редовен асистент (2010), главен асистент (2011).

Родена през 1974 г. в гр. София. Завършила специалност “Български език и френски език” в ПУ „Паисий Хилендарски” (1999). Преподава Антична и западноевропейска литература в ПУ „Паисий Хилендарски”, както и във филиала на университета в гр. Смолян. Хоноруван преподавател по френски език в УХТ – Пловдив (1999 – 2013), преподавател по френски език в Алианс франсез – Пловдив (2000 – 2011).

Участия в научни проекти: Трапезата в литературното пространство (културологични и литературносъпоставителни аспекти).  Научен проект под ръководството но доц. д-р Иван Русков, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски”. Рецепция на атическата трагедия в България. Научен проект под ръководството но проф. дфн Клео Протохристова, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски”.

Научна тематика: сравнително литературознание, френска литература, западноевропейска литература, превод.

 МОНОГРАФИИ:

1. Западноевропейската литературна 1953/54-та година, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012. 234 стр. Рец. Дияна Николова. Западноевропейската литературна 1953/54-та година. Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 50, кн. 1, сб. Г, 2012, с. 390 – 394.

СТАТИИ И СТУДИИ:

1. Западноевропейската литературна 1953/54 година. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. София, 2009

2. Франсоаз Саган във френската  литературна 1953/54 година // Научни трудове на УХТ, Пловдив, том LII, св. 3, Академично издателство на УХТ, 2005, с. 93 – 99.

3. Един аспект от образа на детето в западноевропейската литература 1953/54 г. // Отвъд думите – превращенията на смисъла, Пловдив, изд. ИМН, 2006, с. 162 – 171.

4. Четивото и четящият персонаж в романа „Добър ден, тъга” от Франсоаз Саган // Отвъд думите – превращенията на смисъла, Пловдив, изд. ИМН, 2006, с. 156 – 162.

5. За угасналите семейни огнища и алкохолните пожари. // Интериорът във фолклора литературата, изкуството/културата, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 28 – 38.

6. Литературната година // Национални студентски филологически четения. В. Търново 2005–2006, Университетско издателство, В. Търново, 2007, с. 266 – 275.

7. 1953/54-та годниа в западноевропейската литература. Културноисторически и литературносъпоставителни аспекти. // Сборник с доклади от Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници на ТУ – София, филиал Пловдив, Пловдив, изд. Имеон, 2007,  с. 78 – 84.

8. Защо Ана?// Електронно списание LiterNet, 09.06.2008, № 6 (103). – http://liternet.bg/publish22/s_aleksandrova/zashto_ana.htm

9.   Плажът – удоволствената емблема на 20 век. // сп. Море, бр.3, 2009, с. 190 – 209.

10.  За бестселърите, джобните поредици и литературните награди (Един щрих от френския книжен пазар в средата на 20 век). // Научни трудове на ПУ. „Език –литература – обществени институции”. Т. 47, кн. 1, сб. А, 2009, с. 355 – 368.

11.  L’année littéraire 1953-54 dans la littérature française – une année de rupture ou de transition? //Паисий Христов – една кариера в служба на словото, В. Търново, 2011, с. 264 – 277.

12.  Как разказва сериалът? // сп. Страница, бр. 4, 2010, с. 159 – 167.

13. От романа-подлистник до телевизионния сериал. // Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие “Човекът и Вселената”, електронно издание, Смолян, 2011, ISBN: 978-954-397-025-4

  14.   Добър ден, тъга – за ранния литературен изгрев и взривоопасния талант. // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския ритературен и културен контекст, Бургас, 2012, с. 40 – 48.  и http://www.dumite.bg/post/296_sonia-aleksandrova-dobar-den-taga–za-ranniia-literaturen-izgrev-i-vzrivoopasniia-talant – eл. списание Думите бр.3, 2012.

ПРЕВОДИ:

1.  Тристан Цара, „Манифест Дада 1918” // сп. Страница, бр.1, 2008 г., стр. 113 – 118.

2.  Тристан Цара, „Ези или тура” // сп. Страница, бр.1, 2008 г., стр. 149 – 154.

3.  Тристан Цара, „Цюрихска хроника 1915 – 1919” // сп. Страница, бр.1, 2008 г., стр.  77 – 89.

4.  Андре Бретон, Предговор към „Антология на черния хумор” // сп. Страница, бр.1, 2009 г., стр. 103 – 106.

5. Петра Джеймс, Полемиката около късното творчество на Бохумил Храбал // сп. Славянски диалози, кн. 10 – 11, година VII, стр. 197 – 213.