ДИЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Главен асистент,  доктор по филология (2008).

Завършила българска филология в ПУ „П. Хилендарски“ през 1987 година, работи като преподавател в същия университет от ХІ. 1990 г. Зачислена на свободна докторантура с тема: “Идеята за човека в старогръцката лирика /архаика и класика/” през 1999 г., научен ръководител доц. д-р Калин Янакиев. Преподавател в Пловдивски университет „П. Хилендарски“ по Антична и западноевропейска литература, Сравнително литературознание (магистърски курс 2001–2002), Антична литература (курс лекции към специалност Актьорство за драматичен театър – 2006/2007), Педагогически факултет. В Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ лекционен курс по западноевропейска литература (1994–1996) .

Участия в научни проекти: От 2000 г. – „Рецепцията на атическата трагедия в България“, Фонд Научни изследвания и мобилни проекти, Пловдивдси университет „П. Хилендарски“, р-л доц. д-р Клео Протохристова. От 2002 г. – „Атическият трагически текст и изкуствата (Българският казус)“, Фонд Научни изследвания и мобилни проекти, Пловдивдси университет „П. Хилендарски“, р-л доц. д-р Клео Протохристова.

Научна тематика: антична литература и култура, западноевропейска литература, сравнително литературознание, културология, изкуствознание.

МОНОГРАФИИ:

  • Авторски:

1. От разказа към мита. Дияна Николова, Светла Черпокова. ИК „Хермес“, Пловдив, 1997.

2. Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика). Дияна Николова. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2010.

  • Съставителство и коментар:

3. Старогръцка лирика. Антология, съставителство и коментари Дияна Николова, ИК „Летера“, поредица Текст/Контекст, Пловдив, 2001, 326 с.

4. Волтер. Философски новели. Поредица Текст/Контекст, серия Билингва, ИК “Летера” (под печат).

СТАТИИ И СТУДИИ:

5. Калиопа и историята на 1876 година. (Наблюдения върху епическата структура на романа „Под игото“. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, Том ІІ, серия Литературознание, ПУ „П. Хилендарски“, 1995. (доклад от Юбилейна научна конференция на тема: 20 години филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, проведена на 9–10.06.1993).

6. Историята на една несбъдната инициация. Към реконструкцията на мито-епическата семантика на „Под игото“. // Научни трудове, ПУ „П. Хилендарски“, Т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997, с. 395–405.

7. Метаморфози на епическото. // Научни трудове, ПУ „П. Хилендарски“, Т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997, с. 423–430.

8. Въпросът за теодицеята в контекста на старогръцката литература – архаика и ранна класика. // Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив, на тема: „Науката пред прага на новото хилядолетие“, Т. ІІІ., Секция „Хуманитарни науки“, Пловдив, 1999, с. 235–238.

9. Четенето преди книгата. За литературната природа на архаичната лирика и категорията автор. //  Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, Т. 37, кн. 1, серия Филологии, 1999, с. 139–148.

10. Хронос и Танатос. Архаичната старогръцка лирика и първото безпокойство от времето. // Краят на хилядолетието – носталгии, раздели и надежди. Сборник, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2000, с. 41–49. Публ. в съкратен вариант и в сп. „Страница“, бр. 4, 2000, както и В: http://liternet.bg/.

11. Учител – ученик в старогръцката култура. Общи наблюдения по въпроса за фигурата на учителя в античността. // Изворът на Нарцис. Юбилеен сборник в чест на на Клео Протохристова. Издателство „Страница“, Пловдив, 2000, с. 25–59. http://liternet.bg/ebook/izvoryt-na-narcis/content.htm

12. Поет и мирогледни структури в архаичната старогръцка лирика. // SΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов, СОНМ, С., 2000, с. 193–219.

13. Мировоззренческие структуры в архаической древнегреческой лирике (поэт и его образы бытия). Доклад от участие в ежегодната международна конференция „Державинские чтения“, проведена в държавния университет на Санкт-Петербург – ХХХ межвузовская научно-методологическая конференция преподавателей и аспирантов, 1217. 03. 2001, секция Класическа филология.

14. Артуровият цикъл – безграничните метаморфози на посланието. // Крал Артур , ИК „Анубис“, поредица Европейският канон, С., 2001 (предговор).

15. За някои възможни диалози в старогръцката лирика. // Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2004, с. 18–36.

16. Един античен модел в западноевропейската култура (Топосът Аркадия в западноевропейската култура до ХVIII век). Доклад от Колегиум по възрожденска литература на тема „Литературата – топоси и посоки“, БАН, Институт за литература, 24–25.ХІ.2005.

17. Топосът АРКАДИЯ в ренесансовата култура. // ПО СЛЕДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Пеньо Пенев, УИ „П. Хилендарски“, П., 2006,  с. 277–291.

18. Пътуващият човек и странстващите сюжети в културата на ХVIII век. Доклад от интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век, на тема: Пътища и граници – утъпкани и нови, СУ „Св. Климент Охридски“, 10–11.ІV.2006. (ел. публ. на сайта на Българското общество за проучване на ХVІІІ век: http://bulgc18.com/index.php?pageid=11)

19. Тематологията и нейните възможности в полето на традиционалистичния тип култура, или За един подход в литературознанието, приложен към изследването на античната и западноевропейска литература. Доклад от интердисциплинарен колоквиум на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание (АКСЛИТ), 1617.ХІ.2006. // Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009, с. 153–169.

20.Интериорът и перспективата в изкуството на Ренесанса (отношението интериор/пейзаж в ренесансовото изкуство). Доклад от научна конференция на тема: „Интериорът в литературата, живописта, битовата култура“, 14–15. Х. 2005, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, факултет по хуманитарни науки, катедра по сравнително литературознание. // Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2007, с. 217–228.

21. „Отвличане от Сарая“ – по следите на един сюжет. Доклад от конференция „Моцарт– литературни сюжети, тематизации, контексти“, посветена на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт; Паисиеви четения, Пловдивски университет, Филологически факултет, 12.10.2006. Публ. като Археологията на един Моцартов сюжет – „Отвличане от сарая“. // Моцарт– литературни сюжети, тематизации, контексти, П., 2008, с. 139–162.

22. Археологията на един Моцартов сюжет – „Отвличане от сарая“. Доклад от конференция „Дни на Моцарт в АМТИИ – Пловдив“, 21. ХІ. 2006, по случай 250-годишнината от рождението на композитора. // LiterNet, 27.10.2008, № 10 (107) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/arheologiia.htm

23. Историята на един мотив: Сафо – Фаон и Левкадската скала. Доклад от интердисциплинарен колоквиум на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание (АКСЛИТ/CALIC) на тема: Мигриращи култури и социални практики, София, 15–16.ХІ.2007. // Югозападен университет „Неофит Рилски“, Годишник на филологическия факултет, Т. 6, Благоевград, 2008, с. 258–277.

24. Сюмпосионът в старогръцката лирика. // Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, Т. 46 , кн. 1, сб. Б, 2008, с. 9–32.

25. За някои възможни диалози в старогръцката лирика. // LiterNet, 31.07.2009, № 7 (116) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/za_niakoi.htm

26. Хронос и Танатос. Архаичната старогръцка лирика и първото безпокойство от времето. // LiterNet, 11.02.2009, № 2 (111) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/hronos.htm

27.Диалогът между живописеца и поета в културата на Ренесанса. Доклад от международна конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра Романистика, 25–26.10.2010. (под печат)

28. Раждането на операта // Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. (под печат).

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

29. Литература за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК „Анубис“, С., 2000.

30. Христоматия по литература за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК „Анубис“, С., 2000.

31. Христоматия по литература за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, второ преработено издание, ИК „Анубис“, С., 2002; ІІ изд. С., 2005.

32. Литература за 9. клас. Задължителна подготовка, учебник, ИК „Анубис“, С., 2001.; ІІ изд. С., 2006.

33. Литература за 9. клас. Профилирана подготовка, учебник, ИК „Анубис“, С., 2001; ІІ изд. С., 2006.

34. Литература за 6. клас. Учебно помагало за ЗИП. Клео Протохристова и колектив, ИК „Анубис“, 2007.

35. Да разберем по-добре. Мит Фолклор Литература. Учебно помагало по литература за 5. клас. Клео Протохристова и колектив, „Анубис“, 2008;

36. Литература. Помагало за ЗИП 7. клас. К. Протохристова и колектив, „Анубис“, 2008.

37. Литература за 8. клас. Учебно помагало. К. Протохристова и колектив, „Анубис“, 2009.

38. Учебно помагало по западноевропейска литература. К. Протохристова, Д. Николова, С. Черпокова, Мл. Влашки. УИ „Паисий Хилендарски“ (под печат).