geri snimka

ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА, Филологически факултет, Катедра  по история на литературата и сравнително литературознание.  Доктор по История на българската литература. (2008), редовен асистент (2008), старши асистент  (2009), главен асистент (2011).

Родена през 1971 година в град Велико Търново. Завършва специалност „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (1994). От 2003 до 2006 г. е редовен докторант по История на българската литература в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и хоноруван преподавател във Филологическия факултет. Темата на дисертационния й труд е „Аспекти на лирическата самонаблюдателност в поезията на 70-те години на ХХ век”. Преподава История на българската литература след Освобождението, История на българската литература след Първата световна война, Историческа поетика на българската литература.

Участия в научни проекти: През периода 2009 – 2011 година –  “Битието на книгата (Диктатурата на духа и конституцията на зло/употребите)”. Проектът, дейността по който бе отчетена през м. януари, 2011 г., е подпомаган от фонд “Научни изследвания” (поделение НПД) при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Ръководител на проекта е доц. д-р Иван Русков, членове: доц. д-р Татяна Ичевска, доц. д-р Елена Гетова, гл.ас. д-р Гергина Кръстева.

Научна тематика и интереси: история на съвременната българска литература, модерната литература на балканските страни.

СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

1. Дискусиите за съвременната българска поезия в литературната периодика от 70-те години на ХХ век – В: Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти. Сборник (Доклади). 12 март 2005, Пловдив. Федерация Образование и наука при пловдивски висши учебни заведения. Технически университет – София, филиал – Пловдив. “Имеон”, Пловдив, 2005, с. 325-331.

2. Хипостази на поетическото изкуство (Българската лирика в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век) – В:Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI (Balkan Conference of young scientists 16-18 June 2005 Plovdiv), Plovdiv, 2006, с. 148-153.

3. Паролата Алипиев – В: “Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев (Изследвания. Материали. Спомени)”, Сборник с доклади от национална конференция “Петър Алипиев и неговото поколение в литературата”В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 47-50.

4. Литературният кабинет в българската лирика от края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век в контекста на самонаблюдателността – В: “Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с.160-168.

5. “Тиха лирика” или “тихая лирика” (за раждането на една критическа метафора в българската литературна история) – В: “Славистика III” (Сборник в чест на XIV Международен славистичен конгрес Охрид 2008), Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пд., 2008, с. 393-409.

6. „Епопея на незабравимите” – усвояване и конструиране на историческата памет” – В: Сб. „Иван Динков в българската литература и култура” (библиотека Личности, книга втора), изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на Нов български университет, С., 2009, с. 90-100.

7. 1968:Една визуална емблема – В: Сб. „1968” (поредица „Годините на литературата. Книга трета), изд. Департамент „Нова българистика” на Нов български университет, изд. „Сиела”, С., 2009, с.377-390.

8. „На тишината светлата феерия или как заседава Изпълкомът” – В: Сб. Христо   Фотев в българската литература и култура”, съст. Пламен Дойнов, изд. “Кралица Маб”, Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2010, с.108-115.

9. Детство на Балканите или за синдрома „Питър Пан” в съвременната белетристика на някои балкански литератури – В: Научни трудове на Пловдивски университет (Филология), том 47, кн.1, Сб. А (Паисиеви четения „Език-литература-обществени институции”– 26-27 ноември), Пд. 2009 г. , с. 345-354.

10. България – сляпата памет (Художествени образи на България през погледа на автора чужденец в три съвременни романа), Сп. „Страница”, бр.4, 2010 г., с.153-158.

11. Литературният кабинет (Някои наблюдения върху фигурата на литературния кабинет в българската поезия от 60-те и 70-те години на ХХ век) – В: Литернет (Публикация от 08.10.2007, № 10 (95)