АДЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТРАНДЖЕВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Постъпила на работа в Пловдивския университет  през 1989 г. като асистент. Главен асистент (2002), доктор по филология (2008 г.)

Родена през 1960 г. в гр. Русе. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология през 1982 г.

Научни интереси: литература за деца и юноши, българска възрожденска литература, български  фолклор.

МОНОГРАФИИ:

1. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична книжнина. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010.

СТУДИИ И СТАТИИ (избрани заглавия):

2. Учебникът през Възраждането – институция за модернизирането на обществените нагласи. В: Филология. Научни трудове. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Филологически факултет. Т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, 176-182.

3. „Едните цъвтят и благоденствуват, другите ся валят в простота и невола”, или за западния модел на успеха в книгите на Андрей Цанов. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. С., Изток – запад, 2009, 503-511.

5. „Пред достопочтенни человеци да не свириме сос уста, нити да певаме”, или за границите на приличието в музикалната култура на възрожденеца. – В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Пловдив, Летера, 2008, 230-236.

6. Фолклорната мимикрия на един възрожденски текст. – Във: Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. С., ИЦ „Боян Пенев”, 2005, 131-139.

7. „Ний хромим към просвещението” – вяра и недоверие към силата на училището. – Български език и литература, 2005, кн. 3, 13-18.

8. Букварът и Учебникът като „перва понятия за детинска употреба”. – В: Международна конференция по детска литература. По повод 180-годишнината на „Рибния буквар”. Пловдив, Летера, 2005, 108-117.

9. Философът – герой от/по учебник. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на Маньо Стоянов. Пловдив, 2004, 274-280.

10. Европа и подвижността на културните й граници. – В: Модерността вчера и днес. С., Кралица Маб, 2003, 126-133.

11. Новите болярци, или „които са имат благородни, совсем не им прилично това”. – В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов. С., УИ „Свети Климент Охридски”, 2003, 206-210.

12. Проблемът за времето в утилитарно-светските книги на Константин Огнянович. – В: VIII Kolokwium Slavisticzne Polsko-Bulgarskie. Gniezno. Gnieznenska Firma Widawnicza, 2001, 57-62.

13. Учебникарите Бусилин и Манчов. – В: Родопите през XIX и началото на     XX век. Език, култура, история. Том II. Общество – култура, литература, фолклор. Пловдив. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2001, 63-67.

14. В лабиринтите на пространството и времето (в съавторство с Никола Балабанов). – Страница, кн. 1, 2001, 76-87.

15. Атласът. Ляносите и бостаните. – Страница, кн. 1, 2000, 34-42.

16. Новият живот на мъченицата. (За житието на св. Марина от Константин Огнянович). – В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, 567-570.

17. Проблеми на времепространството в „Изворът на Белоногата” от Петко Р. Славейков. – Във: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. д-р Дочо Леков. С., Сребърен лъв, 1998, 158-162.

18. Времето и пространството – незрими герои в „Изворът на Белоногата” от П. Р. Славейков. – Светът на физиката, 1995, кн. 4, 25-35.

19. „Мили Пол, аз мисля за теб…” от Маргит Дирак (превод от руски). Светът на физиката, 1995, кн. 3, 59-63.

20. Релативистко възприемане на света в народната балада и вълшебната приказка. Светът на физиката, 1994, кн. 1, 48-52.

21. „Драги мой, една истинска книга не се нуждае от представяне…” – Светът на физиката, 1994, кн. 2, 57-58.

22. „Доверявам се на мислещия човек от XXI век” – интервю с проф. Сергей П. Капица – Светът на физиката, 1994, кн. 4, 55-59.

23. Сложният свят на приказката. (рец. за книгата „Да разкажеш приказка” на Иванка Ковачева. С., Отечество, 1985) – Деца, изкуство, книги, 1986, кн. 1, 46-47.

24. Синтез на литературноисторическо и творческо мислене. – Деца, изкуство, книги, 1986, кн. 5, 14-17.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

25. Литература за VIII клас (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Д. Николова, Е. Иванова). С., Анубис, 2009.

26. Литература за VII клас (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Д. Енев). С., Анубис, 2008.

27. Литература за VII клас. Помагало за ЗИП (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Д. Николова, Н. Даскалов). С., Анубис, 2008.