ЗДРАВКО ТРИФОНОВ ДЕЧЕВ, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Роден през 1978 г. в гр. Габрово. Завършил  ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология през 2002 г. От 2004 до 2007 е докторант към Катедрата. Тема на дисертационния труд: „Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура)” с научен ръководител доц. д-р Юлия Николова. В периода 2007-2013 е хоноруван асистент, а от академичната 2013/ 2014 е редовен асистент, доктор по филология.

Научни интереси: българска възрожденска литература, български фолклор, литературна теория, история на литературата.

 СТАТИИ (избрани заглавия):

1. Проф. Ив. Д. Шишманов за словесността (Размисли върху “Значението и задачата на нашата етнография”). В: Иван Шишманов – Форумът, кн. 1. София, изд. БАН, 2005, 176 – 181.

2. Гласът на виното, или една Оджакова философия за гласа и виното. В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството и културата. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2007, 145 – 150.

3. Устното и писменото поданство на словото (възрожденски визии). В: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Пловдив, 2006, 26 – 29.

4. Словеснейшият възрожденец – (не)възможности на образа. В:  Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , т. 47, кн.1, сб. Б., 2009 – Филология, 182 – 197. 

5. Трапезата в литературното пространство – култорологични и литературносъпоставителни аспекти (в съавторство). В: Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LIII, Свитък 2, 2006, 392 – 397.