УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНТИЧНА И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

(за студенти в редовна форма на обучение)

лектор гл. ас. д-р Дияна Николова

 • АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

1. УВОД. Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията. Основни принципи, терминология. Античната литература в културните традиции на Средновековието, Ренесанса и следващите епохи. Гръцка цивилизация – основни периоди, обща характеристика на всеки от тях.

2. ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ. Етапи в създаването и развитието й, отношението “първичен” – “вторичен” мит. Ритуалът и митът. Тематични групи в мита, основни мотиви. Парадигматика на мита (по Клод Леви-Строс). Теогония, космогония, героическа митология – митовете за Язон и Медея, за Атридите, за Едип, за Тезей, Херакъл, Ахил,  митологични версии за Прометей (по Хезиод и Есхил).

3. ГЕОМЕТРИЧНА ЕПОХА. Омир. Омиров въпрос. Омиров епос. Типология на Омировия епос. Структурно-композиционни особености на “Илиада”. Характеристика на епическия герой; време и пространство в епоса.

4. СТАРОГРЪЦКА АРХАИКА. Обща характеристика на периода, особености на обществено-политическия живот, основни характеристики на изкуството през архаиката. СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА. Възникване, развитие. Дялове на архаичната старогръцка лирика.Жанрова специфика на старогръцката лирика – особености; основни представители. Тематика, водещи мотиви в старогръцката лирика. Човекът в лириката.

5. АТИЧЕСКИ (КЛАСИЧЕСКИ) ПЕРИОД. Обща характеристика на периода. Произход на драмата. Генезис и развитие на старогръцката трагедия – основни етапи; структурно-композиционни особености на атическата трагедия. Аристотел за трагедията.

6. ЕСХИЛ, СОФОКЪЛ, ЕВРИПИД.

7. АТИЧЕСКА КОМЕДИЯ. Произход и развитие на жанра. Строеж и структура на старата атическа комедия. Аристофан. Трагично и комично в културата на атическия полис. Основни теми в старата атическа комедия.

8. Литературата на ЕЛИНИЗМА. Обща характеристика на периода. Жанрове на елинистичната литература (съпоставителна характеристика с класическия атически период), основни представители на елинистичната литература. Идилиите на Теокрит.

9. РИМСКА ЛИТЕРАТУРА. Обща характеристика на периода. Периодизация. Съпоставителна характеристика на старогръцката и римска литератури.

10. Жанрове на римската литература. Римска комедия: Плавт, Теренций.. Литературата на времето на ОКТАВИАН АВГУСТ: ВЕРГИЛИЙ, ХОРАЦИЙ, ОВИДИЙ. Пасторалът в литературата.

 

 • КУЛТУРАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

1. Своеобразие на средновековната култура и специфика на изучаването й. Идеологически характеристики на Средновековието. Периодизация, жанрова система на средновековната литература.

2. РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА.

Литературни паметници на келти, на германски и скандинавски племена. Ранносредновековен епос, епическа поезия на келтите, германски епос. “Песен за Хилдебранд”, “Беоулф”.

Скандинавска митология. “Стара Еда”, “Млада Еда”(Снора Еда). Исландски саги. Поезия на скалдовете.

3. ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Късносредновековен епос – “Песен за Роланд”, “Песен за моя Сид”, “Песен за Нибелунгите”.

ЦЪРКОВНА ЛИТЕРАТУРА. Жанрове.

РИЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА. Провансалска лирика. Жанрова специфика, теми и мотиви в провансалската лирика. Рицарски роман. Жанрова специфика, генезис и развитие на средновековния роман (“романс”). Артуров цикъл. Романът на Т. Малори “Смъртта на Артур”.

ГРАДСКА ЛИТЕРАТУРА. Жанрове. Съдържателно-стилова характеристика. Театърът през епохата на Средновековието: генезис и развитие, основни жанрове.

 

Задължителна литература (за изпита) :

1.       Старогръцка митология – космогония, теогония, божествен пантеон; Тивански митологичен цикъл, Троянски митологичен цикъл, митовете за Язон и Медея, цикъл за Атридите, митовете за Прометей, за Херакъл, Одисей, Тезей, Ахил.

2.       Омир – “Илиада”

3.     Старогръцка лирика –  представители на хоровата лирика от архаиката и представители на соловата лирика (Алкей, Сафо, Анакреонт)

4.       Есхил – “Прикованият Прометей”, “Орестия”

5.       Софокъл – “Едип цар”, “Антигона”, “Електра”

6.       Еврипид – “Медея”, “Електра”

7.       Аристофан – “Жените в народното събрание”

8.       Овидий – “Метаморфози” (Книга І – “Сътворението”; “Аполон и Дафна”, “Фаетон”; Книга ІІІ – “Ехо и Нарцис”; Книга VІІІ – “Дедал и Икар”; Книга Х – “Орфей и Евридика” и други –  по избор)

9.       Хораций – “Поетическо изкуство”, поезия

10.   Вергилий – “Буколики”, “Енеида”

11.   Германо-скандинавска митология – космогония, божествен пантеон, поемата “Измамването на Гюлви” от “Снора Еда” (В: “Староисландски саги и митове”, С., Народна култура, 1989 г., с. 29-92)

12.   Средновековен народно-героичен епос – “Песен за Роланд”

13. Провансалска лирика – от сборника “Снегът зеленина сънува”, антология на провансалската лирика, библ. “Ариел”, прев. и съст. С. Хаджикосев.

14. Рицарски роман – Томас Малори, “Смъртта на Артур” (и по съкратеното издание – “Крал Артур”, ИК “Анубис”, С., 2001)


БИБЛИОГРАФИЯ ПО АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

І. Антични автори

ОМИР. Илиада. С., 1968.

ОМИР. Одисея. С., 1981.

ХЕЗИОД. Теогония. Дела и дни. С., 1998.

ЕСХИЛ. Трагедии, С., 1981

СОФОКЪЛ. Трагедии. С., 1982.

ЕВРИПИД. Вакханки. С., 1977. Медея., В: сб. “Антични трагедии”

Старогръцка лирика”, антология, П., ИК “Летера”, 2001

Сб. Питагор и питагорейците. С., 1994.

ТУКИДИТ. История на Пелопонеската война. С., 1979.

ХЕРОДОТ. История. Част І. 1986 г.; Част ІІ. 1990.

ПЛАТОН. Диалози. Т. 1, С., 1979,  Т.2,  Т. 3, С. 1981,  Т. 4, С., 1990.

АРИСТОТЕЛ. За поетическото изкуство. С., Наука и изкуство, 1975.

АРИСТОТЕЛ. Реторика. С., Наука и изкуство, 1986.

АПОЛОДОР. Митологическа библиотека, С., 1992.

ДЕМОСТЕН. Избрани речи. С., 1982.

ВЕРГИЛИЙ. Буколики, Георгики, Енеида, С., НК,

ХОРАЦИЙ. Събрани творби, НК, С., 1999;  Поетическо изкуство, С., 1983.

ОВИДИЙ. Елегии, НК, С., 1999;  Метаморфози, С., НК, 1981.

Сб. Антични трагедии, НК, 1977. (Есхил, Софокъл, Еврипид, Сенека)

Сб. Антични комедии, НК, 1978.(Аристофан, Менандър, Плавт, Теренций)

 

ІІ. Средновековна литература

(да се чете по следните издания)

Староисландски саги и митове”, С., Народна култура, 1989.

Песен за Ролан”, С., НК, 1985.

Провансалска лирика. В: “Снегът зеленина сънува”, антология на провансалската лирика, библ. “Ариел”, прев. и съст. С. Хаджикосев.

ТОМАС МАЛОРИ. “Смъртта на Артур”, С.,библ. Ариел // или В: “Крал Артур”, С., ИК “Анубис”, 2001/съкатено, адаптирано учебно издание/

Учебник и Христоматия по литература за 9 клас, ИК “Анубис”.

ІІІ. Изследвания върху античната култура

1. Георги Батаклиев. Антична митология. Речник, С., 1989., 1994.

2. Дияна Николова, Светла Черпокова. От разказа към мита. П., 1997.

3. Мифы народов мира, т. 1 и  т. 2, М., 1988.

4. И. М. Тронски. История на античната литература. С., 1982.

5. Учебник по литература за 9 клас. Изд. „Анубис”, 2000, 2001 г., Б. Богданов и колектив (и Христоматия по литература за ІХ клас, ИК “Анубис”)

6. Пиер Гримал. Античният театър. С., 2004.

7. E. М. Мелетински, Поетика на мита. С., 1995.

8. Традиция, литература, действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание. Сб., съст. Б. Богданов, С., 1984.

9. Б. Богданов. Мит и литература. С., 1985.

10. Б. Богданов. От Омир до Еврипид. І изд. С.,1974.; изд. на ПУ ”П.Хилендарски”, 1994

11. Б. Богданов. Омировият епос. С., 1976.

12. Старогръцка лирика. Антология, поредица “Текст и Контекст”, изд. “Летера”, 2001, състав. и коментари Дияна Николова.

13. Б. Богданов. История на старогръцката култура. С., 1983.

14.Симеон Хаджикосев. Западноевропейска литература І част (Средновековие и Ренесанс), изд. “Сиела”, С., 2000.

15. Томас Малори. Крал Артур. Изд. “Анубис”, С., 2001 (коментарна част и критически фрагменти – Д. Николова).

ІІ.  Други изследвания:

Калин Янакиев, Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията”, С. 1999

Мирча Елиаде, История на религиозните вярвания и идеи. Том І. – глави X, XI, XV.

Б. Богданов, Литературата на елинизма. С., ИК “Анубис”.

Б. Богданов, Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. С., “Просвета”, 1992.

Б. Богданов. Романът античен и съвременен. С., 1986.

Б. Богданов. Европа разбирана и правена. С., “Планета 3”, 2001.

Б. Богданов. Промяната в живота и текста. С., 1998.

Сб. “ΣΥΜΡΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика”, изследвания в чест на проф. Богданов, С., “Сонм”, 2000.

Якоб Буркхард. Културистория на Гърция. С., 1998.

 Мит и философия. Сб., изд. на СУ “Кл. Охридски”, 1991.

Бъртранд Ръсел. История на западната философия. Т.  1 (Античност), С., 1994.

Ю. Лотман, Поетика. Типология на културата. С. 1990.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА

С. Хаджикосев, Западноевропейска литература І част (Средновековие и Ренесанс), С., 2000 г., ИК “Сиела”.

С. Хаджикосев, Сред шедьоврите на западноевропейската литература. (стат. “Куртоазен идеал и трубадурска поезия”).

Георги Каприев, История и метафизика. С., 1990.

Цочо Бояджиев, Ренесансът на 12 век, природата и човекът. С., 1990.

Бъртранд Ръсел, История на западната философия. Т. 2 (Средновековие), С., 1994.

Жак льо Гоф, Цивилизацията на средновековния Запад. С., ИК “Акага”, 2004.

Арон Гуревич, Категории средновековой культуры. М, 1972.

Е. М. Мелетинский, Эдда и ранние формы эпоса. М., 1968.

Други:

БОГДАНОВ, Б. Орфей и древната митология на Балканите. С.,1991.

ЕЛИАДЕ, М. Трактат по история на религиите. С., 1995.

КОТОВА, Д. Тесмофориите. Женски празничен комплекс. С.,1995.

ЛОСЕВ, А.Ф.Мифология греков и римлян. М., 1997.

МАРАЗОВ, И. Богинята между кентаврви. – Сп. Археология, 1987, 3.

МАРАЗОВ, И. Мит, ритуал, изкуство. С., 1992.

МАРАЗОВ, И. Митология на златото. С., 1994, II изд. 1999.

МАРАЗОВ, Ив. Човек, мит, култура. Културни модели на древността. С.,1992.

ФОЛ. А. Тракийският Дионис. Част.I. Загрей. С., 1991., Част.II. Сабазий. С., 1994.

ФОЛ, А. Тракийската култура: казано и премълчано. С., 1998.

ФОЛ, А. Тракийският орфизъм. С., 1986.; Химните на Орфей. С., 1995.

ПРОГРАМА ПО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

 • · ПРЕДРЕНЕСАНС

Обща характеристика на епохата. Особености на светоусета, художествени стилове в периода на XII–XV век. Особености и специфика на предренесансовата култура. Жанрове. Основни представители в Италия, Франция, Англия. Данте, Чосър, Франсоа Вийон.

 • · РЕНЕСАНС

Обща характеристика на епохата и на понятието “Ренесанс”. Обществено-политическа, историческа и културна ситуация. Периодизации, хронологически граници,  отношение спрямо Средновековието и античността. Типологически проблеми на ренесансовата култура. Философия и естетика на Ренесанса. Особености на хуманистичния светоглед.

Ренесанс в Италия

Ренесансът като историко-келтерна епоха: обща характеристика на епохата, смисълът на термина „ренесанс”; периодизация; жанрова специфика на литературата на италианския Ренесанс.

Основни представители на италианското Треченто: Петрарка, Бокачо.

Куатроченто. Представители на „гражданския хуманизъм” от XV век: Леонардо Бруни, К. Салутати, Маринети, Лоренцо Вала, Манети, Л. Б. Алберти. Живописта и архитектурата на Високия Ренесанс. Лириката на Микеланджело. Хуманистичната теория за човека в творчеството на М. Фичино. Театърът, живописта, скулптурата и музиката в периода на високия Ренесанс в Италия.

Чинкуеченто. Жанрове и стилове на късния Ренесанс. Бембо, П. Аретино, Т. Тасо, Л. Ариосто, Макиавели.

Ренесанс във Франция

Обща характеристика на епохата, периодизация, жанрова специфика на литературата на френския Ренесанс. Влияние на италианската ренесаннсова култура във Франция. Философията на Монтен. Поезията на Клеман Маро и на “Плеядата”. М. Наварска – „Хептамерон”. Франсоа Рабле. Романът “Гаргантюа и Пантагрюел” и връзката му с народната смехова култура на Средновековието и Ренесанса. Основни ренесансови идеи и мотиви в романа.

Ренесанс в Англия

Своеобразие на епохата. Жанрова характеристика на литературата от периода. Основни представители на английската ренесансова литература.

Особености на Елизабетинската драма. Английският театър до Шекспир.

Шекспир: периодизация на творчеството му; сонети, комедии, трагедии.

Ренесанс в Испания

Социално-икономически и политически предпоставки за испанския Ренесанс. Обща характеристика на испанската литература от късното Средновековие до “Златния век”. Пикаресковият роман в Испания. Сонет, историческа драма, новела.

Сервантес. Жанрова характеристика на “Дон Кихот”. Структурно-композиционни особености на романа. Въпросът за пародийното в “Дон Кихот”. Образите на Дон Кихот и Санчо Панса. Комичното и трагичното в романа.

Театърът на испанския Ренесанс: Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Калдерон.

 • · КЛАСИЦИЗЪМ

Френската култура и литература през XVII век. Естетиката на класицизма. Принципи на изграждане на класицистичната трагедия. Корней, Расин. “Поетическо изкуство” на Никола Боало. Особености на класицистичната комедия. Молиер. Характер на комичното. Лафонтен. Френската философия през XVII век.

 • · ПРОСВЕЩЕНИЕ

Съдържание на понятието Просвещение. Същност и основни идеи на епохата. Идеология на Просвещението. Философска и политическа основа на Просвещението. Жанрова характеристика на литературата от този период.

Просвещение в Англия

Обща характеристика и своеобразие на литературата от периода. Жанрови разновидности и особености на английския роман от XVIII век. Основни представители: Дефо “Робинзон Крузо”, Дж. Суифт “Пътешествията на Гъливер”, Ричардсън, Фийлдинг, Л. Стърн, Т. Смолет.

Просвещение във Франция

Характер на френското Просвещение. Жанрова специфика на литературата от този период. Етапи и главни представители: Льосаж, Монтескьо, Волтер, Дидро, Русо, Бомарше. “Енциклопедията”.

Просвещение в Германия

Периодизация на немската литература през XVIII век. Своеобразие на немското Просвещение. Жанрова система на литературата от периода. Естетическите възгледи на Винкелман, Лесинг, Шилер, Гьоте.

Гьоте. Структурно-композиционни особености на “Фауст”, просветителски идеи и мотиви. “Фауст” на Гьоте и развитието на мотива в европейската литература. Драматургията на Шилер.

Рационалистично и сантиментално направление в литературата на европейското Просвещение. Същност и проявления на сантиментализма. Характеристика на художествения метод. Главни представители на сантиментализма в Англия, Франция и Германия.

 • РОМАНТИЗЪМ

Епоха на романтизма. Периодизации. Романтизмът като като светоглед, като културно явление,. Своеобразие на романтическата естетика. Романтизмът. Характер и специфични особености на романтическата литература. Жанрови тендениции в литературата на романтизма. Основни идеи и мотиви.

Романтизъм в Англия

Характерни специфики на английския романтизъм. Школи и представители. “Лейкистите”, Байрон, Шели, Кийтс.

Романтизъм в Германия

Характерни черти на немския романтизъм. Периоди и школи. Литературно-естетически принципи. Жанрова специфика на немския Романтизъм. Основни представители: братя Шлегел, Новалис, Хьолдерлин, Клайст, Шамисо, В. Хауф, Л. Тик, Хофман.

Романтизъм във Франция

Романът и драмата във френската романтическа литература. Предговорът към „Кромуел” – манифест на френския романтизъм. Основни представители: Виктор Юго, Алфред дьо Вини, Алфред дьо Мюсе, Ламартин. „Парижката Света Богородица” – композиция, персонажна система, концепция за романтически герой, романтическа гротеска; основни теми и мотиви в романа.

 • РЕАЛИЗЪМ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ ПРЕЗ 19 ВЕК

Съдържание на понятието “реализъм”. Типове реализъм. Особености на художествения метод. Своеобразие на социалния реализъм XIX век. Етапи в развитието на френския реалистичен роман през 19 век.

Стендал, Балзак, Флобер. Характеристика на трите писателски почерка. Типологически съответствия и отлики.

 • НАТУРАЛИЗЪМ

Идейно-естетическа система на натурализма. Специфика на художествения метод “натурализъм” спрямо романтизма и реализма. Основни представители: Зола, братя Гонкур, Мопасан. Творчеството на Зола. Концепцията за „експериментален роман” у Зола. Мопасан и натурализмът. Влиянието на Флобер в творчеството му.

 • ЛИТЕРАТУРАТА ОТ “КРАЯ НА ВЕКА”

“Парнаска школа”. Теорията “изкуство за изкуство”. Основни литературни направления (символизъм, неоромантизъм, естетизъм, натурализъм). Декасанс и модернизъм. Импресионизмът в живописта и влиянието му в литературата.

Символизъм. Идейно-естетическо съдържание на символизма. Поетика на френския символизъм. Основни представители: Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме.

Символизъм в Белгия и Германия. Театърът на символизма.

Творчеството на Ибсен в контекста на естетическите търсения в западноевропейската литература от втората половина на 19 век. Проблемът за личността в пиесите на Ибсен, особености на социално-психологическата драма („Куклен дом”, Призраци”): ретроспекция, символика, подтекст в пиесите на Ибсен. Театърът на А. Стриндберг и М. Метерлинк.

Оскар Уайлд. Естетизъм. Сецесионът в европейското изкуство от края на XIX век (art nouveau, modern). Жанрът литературна приказка в творчеството на О. Уайлд („Щастливият принц”). „Портретът на Дориан Грей”, драматургията на О. Уайлд („Колко е важно да бъдеш сериозен”, „Ветрилото на лейди Уиндърмиър”, „Идеалният мъж”).

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА – ЗЕЛ

(дадените в курсив автори не са задължителни, а препоръчителни)

1. Данте “Божествена комедия”

2. Фр. Вийон “Стихотворения” (“Малко завещание”, “Голямо завещание”)

3. Дж. Чосър “Кентърбърийски разкази”

4. Петрарка “Песенник”

5. Бокачо “Декамерон”

 1. сб. Френска поезия – сонети от Пиер дьо Ронсар, Ж. дьо Беле

7. Франсоа Рабле “Гаргантюа и Пантагрюел”

8. Сервантес “Дон Кихот”

9. Испански театър – Лопе де Вега (“Изобретателната влюбена”)

10. ШекспирСонети”, “Трагедии” (“Крал Лир”, “Хамлет”), “Комедии” (“Сън в лятна нощ”, “Дванайста нощ”)

11. Корней “Сид”

12. Расин “Федра”

13. Молиер “Тартюф”, “Дон Жуан”

14. Д. Дефо “Робинзон Крузо”

15. Дж. Суифт  “Пътешествията на Гъливер”

16. Л. Стърн  “Сантиментално пътешествие”

17. Монтескьо  “Персийски писма”

18. Волтер “Кандид” и “Задиг”

19. Д. Дидро “Монахинята”

20. Лесинг “Емилия Галоти”

21. Гьоте “Фауст”, Страданията на младия Вертер

22. Шилер  “Разбойници”

23. Новалис  “Хайнрих фон Офтердинген”

24. Байрон “Манфред”

25. Шели. Лирика

26. Дж. Кийтс. Лирика

27. Езерна школа (поезията на Уърдсуърт, Колридж, Сауди; предговорът към “Лирически балади”)

28. В. Юго “Парижката Света Богородица” (и/или “Човекът, който се смее”)

29. Стендал “Червено и черно”

30. Балзак “Дядо Горио”

31. Флобер “Мадам Бовари”

32. Зола “Терез Ракен”; Мопасан “Бел Ами”

33.  Бодлер “Цветя на злото”

34. Френски символисти (поезията на Верлен, Рембо, Маларме)

35. Ибсен “Куклен дом”(или “Призраци”)

36. Оскар Уайлд “Портретът на Дориан Грей”, Щастливият принц”, „Идеалният мъж”.

 

 

Препоръчителна литература от ХХ век (извън изпита):

Марсел Пруст – “По следите на изгубеното време”

Кафка – “Процесът”, “Замъкът”

Джойс –  “Дъблинчани”, „Одисей”.

В. Улф – “Мисис Далауей”

Томас Ман – “Вълшебната планина”

Херман Хесе – “Степният вълк”, “Сидхарта”

Макс Фриш – “Хомо Фабер”, “Щилер”

А. Камю – “Чужденецът”, “Митът за Сизиф”, “Бунтуващият се човек”.

Жан-Пол Сартр – “Погнусата”, Пиеси („Мухите”, „Мъртви без гроб”, „Достойна за уважение”, „Дяволът и Господ Бог”, „Затворниците от Алтона”)

Театърът на абсурда: С. Бекет – “В очакване на Годо”, Х. Пинтър – “Кухненски асансьор”

 

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Клео Протохристова, Западноевропейска литература. 2-ро изд., П., ИК “Летера”, 2003.

С. Хаджикосев, Западноевропейска литература, І и ІІ част, С., “Сиела”, 2000 и 2002 г.

 Учебник по литература за Х клас, изд. Анубис”, 2001- 2002, Клео Протохристова и колектив.

Клео Протохристова, Благозвучието на дисонанса. 1991, 1996.

Поредицата “Текст и Контекст” на ИК Летера:

–         Корней “Сид” – съставител и коментарна част М. Влашки

–         Шилер “Разбойници” – съставител и коментарна част Клео Протохристова

–         Байрон “Манфред” – съставител и коментарна част Клео Протохристова

–         Хофман “Приказни новели” (“Пясъчният човек”) – съставител и коментарна част Светла Черпокова

–         Езерна школа. Уърдсуърд, Колридж и Сауди – съставител и коментарна част Весела Гайдарова

–         Шамисо “Чудната история на Петер Шлемил” – съставител и коментарна част Светла Черпокова

–         Байрон, Лирика – съставител и коментарна част В. Гайдарова

 Якоб Букхарт, Културата и изкуството на Ренесанса в Италия. С., 1986.

 Михаил Бахтин, Въпроси на литературата и естетиката. С., 1983.

Александър Шурбанов, Ренесансовият хуманизъм и лириката на Шекспир. С., 1980.

 Александър Шурбанов, Поетика на английския ренесанс. С., 2002.

  Исак Паси, Есета. С., 1991, 1993.

Дьорд  Лукач, Хаос и форми. С., 1989.

Цветан Тодоров, Поетика на прозата. С., 1985.

Виктор Шкловски, Художествената проза. С.,1988.

 Младен Влашки, Западноевропейска литература. ПУ, 1993.

 С. Хаджикосев, Сред класиката. С., 1989.

 С. Хаджикосев, От Данте до Елюар. С., 1976.

 С. Хаджикосев, Сред шедьоврите на западноевропейската литература. С., 1992.

 Л. Е. Пинский, Магистральный сюжет. М., 1989.

 А. Аникст, Занаятът на драматурга. С., 1980. (за Шекспир)

 Марко Минков, Шекспир. Епоха и творчество. С., 1992.

Пьотр Бицили, Европейската култура и Ренесансът. С., 1994.

 П. Павлова, Основни течения във френската литература през ХVІІ век. С., 1968.

Любомир  Тенев, пред. към Молиер “Комедии”, изд. НК, библ. “Световна класика”.

Дидро, Естетика и теория на изкуството. С., 1981.

Лесинг, Лаокоон. Хамбургска драматургия. С., 1980.

Хердер, Естетически студии и статии. С., 1985.

Винкелман, История на изкуството на древността. С., 1970.

Гьоте, За литературата и за изкуството. Т. I-II, С., 1979.

Гьоте, Поезия и истина. Избрани творби. Т.7, С., 1981.

Шилер, Естетика. С., 1980

Исак Паси, Френските моралисти. С., 1978; Немска класическа естетика. С., 1991.

 М. Николчина, Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм. С., 1990.

Въображение и свобода. Английски романтици за литературата и изкуството. Сб., С., 1982.

Цветан Стоянов, Събрани съчинения, в 2 тома, том 2-ри – Идеи и мотиви на отчуждението в съвременната западноевропейска литература. С., 1973, 1989.

 И. Паси, Смешното. С., 1993.

И. Паси, При изворите на модерната естетика. С., 1987.

 Петер Сонди, Теория на модерната драма. С., 1990.

 Елена Нерлих-Златева, Творби и проблеми на западноевропейския роман и драма XIX-XX век. С. 1985.

 Богдан Богданов, Романът античен и съвременен. С., 1986.

36. Светлозар Игов. Фаталните портрети у Балзак, Гогол, По, Уайлд. // Електронно списание LiterNet, 16.08.2011, 8.  http://liternet.bg/publish/sigov/fatalnite-portreti.htm

37. Брустийн, Р. Театърът на бунта. Студии за Ибсен, Стриндберг, Чехов, Шоу, Брехт, Пирандело, О`Нийл, Жьоне. С., “Дамян Яков”, 2001.

38. С. Хаджикосев, Романът – що е то?. С., „Персей”, 2011.

39. С. Хаджикосев, Западноевропейска литература, Т. 1 – Т. 6, С., 2000- 2012.

40. Chevrel, Yves. La littérature comparée, Paris, 2009.

41. Mitterrand, Henri. Le regard et le signe. Poétique du roman réaliste et naturaliste, Paris, 1987.

42. History of English literature:  http://www.gutenberg.org/files/10609/10609-h/10609-h.htm

43. Mincoff, Marco. А Hystory of English Literature. Parts I and II. Плеяда, С., 1998.

Книгите на проф. Б. Богданов са качени на официалния му сайт: http://www.bogdanbogdanov.net/

Книгите на проф. С. Хаджикосев са качени на сайта му : http://www.simeonhadjikosev.com/

 

                         2012 г.