Весела Коледа!

koleda

Премиера

10855009_10203932407805256_7426806396590395365_o

ФЛОРЕНТИНСКИ РЕНЕСАНС

НАУЧЕН СЕМИНАР

за докторанти и магистри от „Актуална българистика”

Лектори: проф. д.ф.н Клео Протохристова, проф. д.ф.н. Георги Каприев, гл.ас. д-р Дияна Николова

Курсът си поставя за задача да представи от три неслучайни гледни точки културата на Ренесанса в Италия. Фиксирайки се върху класически негови топоси, той подбира развитията във Флоренция като “класическо място” за изследваните културни процеси. Работата по курса предполага уточняване на самото понятие “Ренесанс”, извеждане на основните му характеристики, формулиране на спецификите на ренесансовото образование и изкуство, както и на ренесансовата литература и философия.

Първата специализирана част е посветена на новия антропологически концепт, генериращ характерния за ренесансова Флоренция философски стил с неговите особености, при което детайлно се уточнява характерния за него “платонизъм”. Специално внимание се обръща на двама от емблематичните Флорентински философи: Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино с концентрация върху форматиращи техни текстове. Търси се непосредствена кореспонденция на тяхното философстване със стиловете и жизнените практики на големите художници, работили по тяхно време. Като особен тип “резюмиране” специфичния тип теоретичен и практически живот се анализира делото на Савонарола.

Вторият модул е посветен на един частен аспект от Флорентинския ренесанс – изобилието от изображения на Благовещение в изкуството от XV век. Търси се обяснение за интензифицирането на интереса към темата с фокусиране върху присъщата й символика и обследване на контекстите – обществено историческия и собствено естетическия. Предлага се хипотеза за мястото и ролята на благовещенския сюжет в ренесансовия мегатекст.

Третата част е посветена на едно ново изкуство, което се ражда във Флоренция в края на XVI век – операта. Очертават се някои аспекти, свързани с появата на операта като dramma per musica: отношението поезия – музика и присъствието на операта в контекста на светския театър, балета, ренесансовата драматургия, поезия и проза; влиянието на пасторала върху развитието на операта. Тази част от курса ще проследи накратко дейността на Флорентинската Camerata, основните трактати за музиката (през XV-XVI в.), както и ренесансовите идеи за перспектива, за сценична архитектура и живописта, родили и новия тип сценично пространство на ренесансовия театър и операта. Откроява се начинът на осмисляне на операта (opera, вм. dramma per musica, opera scenica) именно като ново изкуство, родено от диалога между поезия и музика, в дебата за приоритетната роля на едно от двете изкуства в операта, които на свой ред водят от общото обозначение за „техне” до дефинирането на операта главно чрез музиката и до новия статут на музиканта в XVI–XVII век.

Лекциите ще се проведат на следните дати:

26. XI. 2014 – с лектор проф. д.ф.н Георги Каприев

10. XII. 2014 – с лектор гл.ас. д-р Дияна Николова

14. I. 2015 – с лектор проф. д.ф.н. Клео Протохристова

от 17.00 часа в 13 ауд. (Ректорат)

 

Премиера

На 14 октомври 2014 г. от 18.00 ч. в 6 аудитория на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски” ще бъде представена дебютната книга с разкази на Иван Станков “Спомени за вода”.

 

ПОКАНА

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;   e-mail
:  sub_plov@mail.bg

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

                  Каним Ви да участвате в ежегодната научна сесия, организирана от СУБ-Пловдив, която ще се проведе на    31 октомври и 1 ноември –  2014 г.,   петък и събота в Дома на учените – Пловдив (ул. Митрополит Паисий № 6, Старинен Пловдив), по следните научни направления:

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
  • ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Постери,мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

  • На 31  октомври се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
  • Заявки за участие ще се приемат до 20октомври 2014  г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
  • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 см. х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
  • Таксата за правоучастие се внася в деня на конференцията или до крайния срок за предаване на докладите (01.12. 2014г.) и е както следва:

за членовете на Съюза, за доклад до 4 страници –60 лв.;

за останалите участници, за доклад до 4 страници –80 лв.;

всяка допълнителна страница е 10 лв.

  • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от  01.12. 2014г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на честването на Деня на народните будители, което ще се състои на 31 октомври  2014 г., петък, от 17 часа в Синия салон на Дома на учените.

       

                                                         От ръководството на СУБ-Пловдив

Научна конференция 21 ноември

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

В рамките на  „Паисиеви четения 2014“ Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира конференция на тема

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и

приложност  (От края на ХVIII век до днес)

21  ноември – Пловдив

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могла да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу:

• Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.

• Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.

• Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.

• Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно : чуждо.

• Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.

• Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.

• Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.

• Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

• Властнически канон: литературен канон: литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.

• „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.

• Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.

• Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.

• Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.

• От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.

• Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.

• Продажби на интимния свят чрез разказ.

Курс за докторанти

Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира цикъл лекции на тема „Флорентински ренесанс” с лектори проф. д.ф.н. Георги Каприев, проф. д.ф.н. Клео Протохристова и гл. ас. д-р Дияна Николова.

Третият модул е посветен на едно ново изкуство, което се ражда във Флоренция в края на XVI век – операта. Очертават се някои аспекти, свързани с появата на операта като dramma per musica: отношението поезия – музика и присъствието на операта в контекста на светския театър, балета, ренесансовата драматургия, поезия и проза; влиянието на пасторала върху развитието на операта. Проследява се дейността на Флорентинската Camerata, основните трактати за музиката през XV-XVI в., както и ренесансовите идеи за перспектива, за сценична архитектура и живопис, родили и новия тип сценично пространство на ренесансовия театър и операта. Откроява се начинът на осмисляне на операта (opera, вм. dramma per musica, opera scenica) именно като ново изкуство, родено от диалога между поезия и музика, в дебата за приоритетната роля на едно от двете изкуства в операта, които на свой ред водят от общото обозначение за „техне” до дефинирането на операта главно чрез музиката и до новия статут на музиканта в XVI–XVII век.

Третата лекция ще се проведе от гл. ас. д-р Дияна Николова на 15 януари, сряда, от 15.00 ч. в 12 с.з. , Ректорат.

 

Публична лекция и представяне

Катедрите

Българска литература и  теория на литературата

и

История на литературата и сравнително литературознание

на Филологическия факултет

при Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“

 

 

имат удоволствието да Ви поканят на

публична лекция за съдбата на четенето , която ще изнесе проф. д-р Александър Кьосев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

         на 13.01. 2014 г. ( понеделник) от 15.00  в 8-а аудитория,

както и на представяне на неговата книга „Караниците около четенето. (Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.)“( Сиела, 2013), което ще направи проф. д-р Албена Хранова с участието на автора

    също на 13. 01.2014г. от 17.30 в Заседателната зала на Ректора.

ЧЕСТИТА 2014 ГОДИНА!

ЧНГ!

Античната драма

Atika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Повече информация на адрес: http://atticdrama.com