Милена Димитрова е завършила специалността „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски” през 2009 г. В момента е студентка в магистърска програма „Актуална българистика” в същия университет.

Научните й интереси са свързани със съвременното състояние на българския език, старобългарския език и диахронията на езика. Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г.