Виолета Георгиева е редовен докторант към Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски” от 2010 г. по научна специалност „Съвременен български език (синтаксис)”, с ръководител доц. д-р Петя Бъркалова. През 2007 г. завършва бакалавърска програма по българска филология в ПУ. През 2009 г. успешно защитава магистърска теза по актуална българистика: Структурна и семантико-функционална характеристика на полипредложните конструкции в съвременния български език, под ръководството на доц. д-р Красимира Чакърова.

Интересите й са в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език. Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г.


ПУБЛИКАЦИИ: