Borislav Borisov – ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА КОДИФИЦИРАНЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК


Borislav Borisov – БЪЛГАРСКИТЕ И ЧЕШКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ГРАМАТИКИ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ


Borislav BorisovВЪЗРАЖДАНЕТО В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ


Borislav BorisovПРЕДСТАВАТА НА М. В. ЩЕЙЕР ЗА ГЛАГОЛНАТА СИСТЕМА В ЧЕШКИЯ ЕЗИК ПРЕЗ ХVІІ ВЕК


Borislav BorisovПО-ИНТЕРЕСНИ СЛУЧАИ ПРИ ПРЕВОД НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК


Borislav BorisovМИСИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ГРАМАТИКИ


Gergana Petkova – ПРОЯВИ НА ДЕФЕКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА КАТЕГОРИЯТА РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И ИСПАНСКИЯ ЕЗИК


Desislava Krusharova – ПОГЛЕД КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕКСИКА В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ “ПЪЛЕНЪ РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИКЪ“ ОТ 1914 Г.)


Encho Tilev – ОМОГРАФЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОМОНИМИКИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА


Svetlana Stamenova ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕВОДА НА ДЕТЕРМИНИРАНИТЕ ИМЕННИ ФРАЗИ ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Tencho Derekyuvliev – СТАРИННА ДОМАШНА ЛЕКСИКА ОТ ЗАПАДНОРУПСКИ ГОВОР, РЕГИСТРИРАНА В ТЪРЛИСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ


Tencho Derekyuvliev – АНТРОПОНИМЪТ МЕГЛEНА – АСПЕКТИ НА ГЕНЕЗИСА И СЕМАНТИКАТА