lexikologyВ тази монография Ваня Зидарова разглежда предмета, задачите и дяловете на лексикологията, опитите за дефиниране на думата и признаците й като езикова единица, отношението между плана на изразяване и плана на съдържание. Разгърнато са представени ономасиологията и семасиологията като дялове на семантиката. В теоретичното описание са включени и термините език, реч, дискурс, текст, системно-структурният характер на лексиката, като структурните аспекти са диференцирани откъм семантично, формално и функционално гледище.
Проследени са формирането и развоят на лексикалната система в българския език, както и лексикалните особености на функционалните ни стилове.
В „Лексикология на съвременния български език” присъстват и класическите дялове Фразеология и Лексикография.
На читателското внимание е представена библиография по българска лексикология. В предговора Ваня Зидарова посочва, че монографията е преработено издание на „Очерк по българска лексикология” (1998), но с направени корекции и допълнения в интерпретацията на лексикалните въпроси, като са актуализирани библиографията и илюстративният материал.